nebezpecne vyrobky
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia podniká kroky proti nebezpečným výrobkom na jednotnom trhu EÚ

Komisia predkladá dva legislatívne návrhy, ktorých cieľom je uľahčiť spoločnostiam, najmä malým a stredným podnikom, predaj ich výrobkov v celej Európe. Posilnia aj kontroly zo strany vnútroštátnych orgánov a colných úradníkov, aby sa zabránilo predaju nebezpečných výrobkov európskym spotrebiteľom.

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, ktorý je zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, uviedol: „Jednotný trh s 500 miliónmi spotrebiteľov je nesmiernym úspechom EÚ. Odstraňujeme prekážky, posilňujeme dôveru a našim podnikom a spotrebiteľom umožňujeme, aby z toho mali čo najväčší úžitok.“ 

Komisárka pre vnútorný trh Elżbieta Bieńkowska dodala: „Jednotný trh je založený na dôvere. Spotrebitelia musia mať možnosť dôverovať, že výrobky, ktoré používajú, majú rovnaký štandard bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, a verejné orgány musia mať možnosť dôverovať, že výrobky na ich vnútroštátnych trhoch sú pre ich občanov bezpečné. Škandál s prsnými implantátmi či emisný škandál „dieselgate“ túto dôveru narušili. Musíme ju obnoviť prísnejšími kontrolami na všetkých úrovniach. Chybné výrobky na trhy v EÚ nepatria.“

Predstavené iniciatívy sa zameriavajú na zlepšenie dvoch aspektov voľného pohybu tovaru v EÚ:

  • Uľahčenie predaja výrobku v inom členskom štáte:

Zásada „vzájomného uznávania“ zaručuje, že výrobky, na ktoré sa nevzťahuje regulácia na úrovni EÚ, sa v zásade môžu voľne pohybovať na jednotnom trhu, ak sa v jednom členskom štáte predávajú v súlade s právnymi predpismi. Táto zásada by mala výrobcom umožňovať predaj ich výrobkov v celej Európe bez toho, aby museli splniť akékoľvek ďalšie požiadavky. Nie vždy to však funguje tak, ako by malo. Spoločnosti, ktoré chcú predávať svoje výrobky, ako napríklad obuv, kuchynské náčinie alebo nábytok v inom členskom štáte, v praxi čelia prekážkam, meškaniam a dodatočným nákladom. Aby sa v praxi zabezpečilo rýchlejšie, jednoduchšie a jasnejšie uplatňovanie tejto zásady, Komisia predkladá návrh nového nariadenia o vzájomnom uznávaní výrobkov. Spoločnosti budú vedieť, či sa ich výrobky budú môcť predávať v inej krajine EÚ v priebehu niekoľkých mesiacov, a nie rokov. Takisto budú môcť využívať dobrovoľné vyhlásenie, aby preukázali, že ich výrobky spĺňajú všetky príslušné požiadavky v ich krajine. Orgánom iných členských štátov sa tým uľahčí posúdenie, či by sa v danom prípade malo alebo nemalo uplatňovať vzájomné uznávanie. Rovnako sa zabezpečí rýchlejšie riešenie sporov medzi spoločnosťami a vnútroštátnymi orgánmi, a to využívaním mechanizmu riešenia problémových situácií. Školeniami a výmenami zamestnancov sa bude ďalej prehlbovať spolupráca a dôvera medzi vnútroštátnymi orgánmi. Nebude im to brániť v tom, aby zohľadňovali legitímne obavy týkajúce sa verejného záujmu.

  • Posilnenie kontrol vykonávaných vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť bezpečnosť výrobkov a ich súlad s predpismi:

Na trhu EÚ sa stále predáva priveľa nebezpečných výrobkov, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi: viac ako 32 % hračiek, 58 % elektroniky, 47 % stavebných výrobkov alebo 40 % osobných ochranných prostriedkov, ktoré prešli kontrolami, nespĺňa požiadavky na bezpečnosť alebo na informácie pre spotrebiteľov stanovené v právnych predpisoch EÚ. Ohrozuje to spotrebiteľov a podniky dodržiavajúce právne predpisy sa dostávajú do konkurenčnej nevýhody Návrh nariadenia o dodržiavaní a presadzovaní predpisov pomôže vytvoriť spravodlivejší vnútorný trh s tovarom, a to podporovaním užšej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad trhom. Bude sa týkať výmeny informácií o nelegálnych výrobkoch a prebiehajúcich vyšetrovaniach, aby príslušné orgány mohli prijať účinné opatrenia proti výrobkom, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi. Nariadenie zároveň pomôže vnútroštátnym orgánom zlepšiť kontroly výrobkov, ktoré vstupujú na trh EÚ. Keďže 30 % tovaru v EÚ sa dováža, Komisia ďalej navrhuje, aby sa zintenzívnili kontroly v prístavoch a na vonkajších hraniciach.

Viac..  Michal Wiezik: Je dôležité, aby sme sa nestali obeťami greenwashingu

Ďalšie kroky

Návrhy nariadení sa teraz predložia Európskemu parlamentu a Rade na prijatie. Po prijatí budú priamo uplatniteľné.

Súvislosti

Jednotný trh, ktorý v roku 2018 oslávi svoje 25. výročie vzniku, je jedným z najväčších úspechov Európy, ktorý bol vytvorený s cieľom umožniť voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb. Spotrebiteľom zabezpečuje väčšiu ponuku a nižšie ceny a profesionálom a podnikom ponúka príležitosti. Umožňuje ľuďom cestovať, žiť, pracovať a študovať, kde si želajú. Tieto príležitosti však nie je vždy možné využiť z dôvodu neznalosti predpisov týkajúcich sa jednotného trhu, ich nedodržiavania alebo ich oslabovania vytváraním neopodstatnených prekážok. Preto Komisia v roku 2015 predstavila svoju stratégiu jednotného trhu, čo je plán plnenia politického záväzku predsedu Junckera, ktorého cieľom je plne rozvinúť potenciál jednotného trhu a využiť ho ako odrazový mostík pre európske podniky, aby sa presadili v celosvetovom hospodárstve.

Obchod s tovarom tvorí 75 % obchodu vnútri EÚ a približne 25 % HDP celej EÚ. Právne predpisy EÚ týkajúce sa výrobkov sa vzťahujú na prevažnú väčšinu všetkých výrobkov v EÚ. Predstavujú hodnotu 2 400 miliárd EUR a sú vyrábané alebo distribuované približne 5 miliónmi podnikov. Pravidlá EÚ umožňujú voľný obeh výrobkov v celej Únii a zároveň zabezpečujú vysokú úroveň ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti. Napríklad právne predpisy EÚ v oblastiach, ako sú hračky a chemické látky, patria medzi najprísnejšie na svete.

Predložené návrhy dopĺňajú ďalšie iniciatívy, ktoré už boli predložené a sú zamerané na dosiahnutie cieľov stratégie jednotného trhu z roku 2015: opatrenia na zlepšenie ochrany práv duševného vlastníctva, návrhy o elektronickom obchodovaní, usmernenia o kolaboratívnej ekonomike, opatrenia na modernizáciu normalizačnej politiky EÚ, iniciatíva pre začínajúce a rýchlo sa rozvíjajúce podniky, opatrenia na oživenie odvetvia služieb a opatrenia na posilnenie dodržiavania predpisov a praktického fungovania jednotného trhu EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Michal Šimečka o správe Európskej komisie: Využívanie paragrafu 363 je na Slovensku nadužívané

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Právny …

Consent choices