Juncker, Malmstrom
Predseda Komisie Jean-Claude Juncker a komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmström. PHOTO: © European Union.

Do platnosti vstupuje nová legislatíva EÚ na ochranu obchodu

Nová legislatíva EÚ na ochranu obchodu je neoddeliteľnou súčasťou agendy predsedu Junckera s názvom Európa, ktorá chráni. Mení sa ňou spôsob, ako EÚ reaguje na dumpingový a subvencovaný dovoz z krajín s výraznými deformáciami trhu spôsobenými štátom.

Okrem toho Komisia vydala aj prvú správu o takýchto štátom spôsobených deformáciách zameranú na konkrétnu krajinu.

Po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie začnú revidované právne predpisy platiť, len niečo vyše roka od návrhu Komisie. Zavádza sa nimi nový spôsob výpočtu na určenie toho, či pri dovoze do EÚ z krajín, kde štát svojimi zásahmi deformuje hospodárstvo, došlo k dumpingu.

Cieľom tejto novej legislatívy je zabezpečiť, aby Európa mala nástroje na ochranu obchodu, ktorými dokáže riešiť v prostredí medzinárodného obchodu aktuálne problémy, hlavne štátom spôsobené deformácie trhu vedúce často k nadmerným kapacitám. Zároveň ale plne rešpektuje medzinárodné záväzky EÚ vyplývajúce z právneho rámca Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Predseda Jean-Claude Juncker povedal: EÚ je a ďalej zostane jedným z najviac otvorených trhov vo svete. Pri obrane otvoreného a férového obchodu založeného na pravidlách stojíme a budeme stáť v prvej línii. Netreba si to však mýliť s naivitou. Naše neotrasiteľné presvedčenie založené na faktoch, že obchod prináša prosperitu, nám nebráni ochraňovať našich pracovníkov a firmy všetkými legitímnymi nástrojmi, keď ostatní pravidlá nedodržiavajú. S novou legislatívou a novými vylepšenými nástrojmi, ktoré budú čoskoro k dispozícii, bude Európa schopná držať krok a efektívnejšie sa vyrovnávať s neustále sa meniacou realitou prostredia medzinárodného obchodu.

Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmström uviedla: „Uvítali sme nadobudnutie platnosti novej antidumpingovej a antisubvenčnej legislatívy EÚ. Pre politiku ochrany obchodu to je dôležitý moment. Je dôkazom záväzku EÚ využívať silné a účinné nástroje na ochranu obchodu. EÚ je otvorená podnikaniu. Musíme si však ochrániť náš priemysel pred nekalou súťažou spôsobenou dovozom, najmä z krajín, ktorých hospodárstvo je závažne deformované štátnymi zásahmi. Pri zavádzaní novej metodiky do praxe nám pomôže uverejňovanie správ o jednotlivých krajinách. Priemyselným odvetviam EÚ to poskytne oporu v sporných situáciách s krajinami, kde deformácie trhu existujú.“

Štandardný spôsob výpočtu dumpingu spočíva v porovnaní vývozných cien s cenami na domácom trhu alebo s nákladmi vo vyvážajúcej krajine. Ak sú ceny alebo náklady na domácom trhu deformované štátnymi zásahmi do hospodárstva, Komisia ich nebude brať pri kalkulácii domácej hodnoty do úvahy. Namiesto toho sa budú používať referenčné hodnoty, ktoré budú odzrkadľovať neskreslené náklady na výrobu a predaj.

Novú metodiku je možné aplikovať na každú členskú krajinu WTO. Pred využitím novej metodiky bude potrebné preukázať, že výrazná deformácia v hospodárstve vyvážajúcej krajiny je spôsobená štátnymi zásahmi. Na tento účel Komisia preverí všetky dôkazy predložené v priebehu prešetrovania vrátane dôkazov predložených priemyselnými odvetviami EÚ. Komisia môže v tejto súvislosti pripraviť aj správy o hospodárstvach konkrétnych krajín alebo sektorov.

Viac..  EK posúdila žiadosť Slovenska o vyplatenie 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Súčasne s publikáciou zmien v antidumpingovej legislatíve EÚ Komisia podľa nových predpisov uverejnila prvú naplánovanú správu zameranú na konkrétnu krajinu. Komisia si do svojej prvej správy zvolila Čínu, pretože väčšina antidumpingovej činnosti EÚ sa týka dovozu z tejto krajiny.

Uverejnená správa vecne opisuje niektoré aspekty čínskeho hospodárstva a zameriava sa na makroekonomiku krajiny, hlavné výrobné faktory, ktoré sa používajú vo všetkých výrobných procesoch (napr. pracovná sila, energia) a niektoré odvetvia čínskeho hospodárstva vrátane ocele a keramiky.

Ďalšie správy sa budú pripravovať na základe tých istých kritérií: na základe relatívnej dôležitosti pre antidumpingovú aktivitu EÚ, ako aj na základe znakov možnej deformácie spôsobenej vládnymi zásahmi do hospodárstva. Ďalšia správa sa bude týkať Ruska.

Priemyselné odvetvie EÚ sa môže o tieto správy o jednotlivých krajinách oprieť a využiť ich ako dôkazový materiál v žiadostiach o použitie novej metodiky v antidumpingových prešetrovaniach. V rámci každého prešetrovania Komisia preskúma, či by sa mala na základe všetkých dôkazov v spise použiť nová metodika. Všetky strany, ktorých sa prešetrovanie týka, vrátane vlády dotknutej krajiny, ako aj vyvážajúcich výrobcov, budú mať počas príslušných prešetrovaní možnosť pripomienkovať a vyvrátiť všetky zistenia obsiahnuté v správe.

Štandardy pre sociálnu oblasť a životné prostredie môžu podľa novej metodiky zohrávať dôležitú úlohu. Pri výbere reprezentatívnej krajiny mimo EÚ bude Komisia na výpočet nákladov zohľadňovať okrem hrubého národného dôchodku na obyvateľa a ďalších relevantných ekonomických ukazovateľov aj úroveň ochrany v sociálnej oblasti a oblasti životného prostredia v zvolenej krajine.

Novou metodikou sa posilní aj antisubvenčná legislatíva EÚ, čím sa v budúcich sporných situáciách môžu zohľadniť nové subvencie zistené v priebehu prešetrovania a môžu byť prešetrené a zahrnuté do konečného cla.

Súvislosti

Európska komisia 9. novembra 2016 predstavila návrh novej metódy výpočtu dumpingu pri dovoze z krajín, kde dochádza k vážnemu narušeniu trhu. Európsky parlament a Rada dosiahli po trojstranných rokovaniach 3. októbra 2017 dohodu o návrhu Komisie.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices