banka, peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ zistili nedostatky v plánoch na riešenie krízových situácií bánk

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB), ktorá bola zriadená na zabezpečenie riešenia krízových situácií bánk v EÚ, je stále „rozvíjajúci sa subjekt“. Riešenie krízových situácií znamená reštrukturalizáciu zlyhávajúcej banky s cieľom zachovať finančnú stabilitu a verejné záujmy s minimálnymi nákladmi pre daňových poplatníkov. Audítori zistili nedostatky v plánoch na riešenie krízových situácií bánk vypracovaných SRB, ktorá musela vo veľmi krátkom čase na seba prevziať veľkú zodpovednosť.

SRB je zásadným prvkom európskej bankovej únie. Bola zriadená v nadväznosti na finančnú krízu z roku 2008 a jej úlohou je riešiť krízové situácie zlyhávajúcich bánk s čo najmenším dosahom na finančnú stabilitu a reálnu ekonomiku v členských štátoch eurozóny a iných štátoch.

Audítori zistili nedostatky v prípravách v súvislosti s celým spektrom mechanizmov riešenia problémov bánk, ktoré môžu byť potrebné. Napriek tomu, že SRB dlho a intenzívne pracovala na tom, aby väčšina bánk mala aspoň predbežné verzie svojich „plánov riešenia krízových situácií“, doposiaľ prijaté plány nespĺňajú stanovené normy konštatujú audítori.

„Zriadenie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií ako úplne nového subjektu bolo veľmi náročné,“ uviedol Kevin Cardiff, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Napriek tomu, že nedostatky je potrebné vnímať v kontexte začínajúceho subjektu, ešte je potrebné prejsť dlhú cestu.“

Audítori predkladajú viaceré odporúčania týkajúce sa pravidiel a usmernení k plánom riešenia krízových situácií, ako aj k ich vypracovaniu. Zaoberajú sa aj otázkami personálneho obsadenia a právneho rámca SRB.

Podľa audítorov by SRB mala v prvom rade stanoviť, kedy má byť vypracovaný prvý plán riešenia krízových situácií, ktorý bude v súlade s jednotným súborom pravidiel, pre každú banku. Mala by určiť priority z hľadiska rizika zlyhania jednotlivých bánk. Každý plán by sa mal zaoberať riešiteľnosťou krízovej situácie danej banky, vrátane určenia podstatných prekážok, a uskutočniteľnosťou a dôveryhodnosťou zvolených stratégií.

Viac..  Nové posúdenie potrieb Ukrajiny: aktualizované náklady na rekonštrukciu a obnovu

S cieľom zaistiť, aby mal bankový sektor dostatočnú kapacitu na absorpciu strát, SRB musí tiež dokončiť systém pravidiel a usmernení pre plánovanie riešenia krízových situácií vrátane politiky na stanovenie minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje a oprávnené záväzky bánk. Usmernenia a príručku na plánovanie riešenia krízových situácií je potrebné vypracovať alebo podľa potreby aktualizovať.

Oneskorenia pri obsadzovaní pracovných miest mali negatívny vplyv na všetky oblasti činností SRB, uvádzajú audítori, a to napriek angažovanosti a motivácii jej zamestnancov. Je potrebné, aby SRB zvýšila svoje úsilie o prijímanie zamestnancov a primerane personálne zabezpečila svoju funkciu ľudských zdrojov, najmä pokiaľ ide o špecializovanejšie a vyššie pozície. SRB by mala zvážiť alternatívne riešenia v prípade, že nie je možné splniť personálne ciele, alebo ak sa vyžadujú predbežné opatrenia.

Rozdelenie operatívnych úloh medzi vnútroštátne orgány a SRB, vrátane rozdelenia zodpovedností, je stále nejasné, a vnútorné tímy pre riešenie krízových situácií nemajú dostatok zamestnancov. Ako tvrdia audítori, SRB potrebuje naliehavo riešiť tieto problémy.

O dac

Odporúčame pozrieť

Martin Hojsík: Nie je dôvod, aby si banky držali vaše peniaze pri prevodoch. Zavádzame okamžité prevody

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Peňažné …

Consent choices