Thyssen
Európska komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen. PHOTO: © European Union.

EÚ chce zvýšiť transparentnosť a predvídateľnosť pracovných podmienok

Európska komisia v rámci opatrení nadväzujúcich na Európsky pilier sociálnych práv prijala návrh novej smernice o transparentnejších a predvídateľnejších pracovných podmienkach v celej EÚ. Návrhom Komisie sa dopĺňajú a modernizujú existujúce povinnosti informovať každého pracovníka o pracovných podmienkach.

V návrhu sa okrem toho stanovujú nové minimálne normy na zabezpečenie toho, aby sa výhody vyplývajúce z vyššej predvídateľnosti a prehľadnosti pracovných podmienok vzťahovali na všetkých pracovníkov vrátane ľudí s atypickými (pracovnými) zmluvami.

Podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis, ktorý je zodpovedný za euro, sociálny dialóg, finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol: Konzultácie so sociálnymi partnermi potvrdili potrebu transparentnejších a predvídateľnejších pracovných podmienok v EÚ. V tomto návrhu sa zohľadňuje kompromis istejšieho zamestnania v súčasných a budúcich formách organizácie práce, ktorý umožňuje flexibilitu a zaisťuje rovnaké podmienky. Tento návrh v plnej miere rešpektuje vnútroštátne postupy sociálneho dialógu tým, že sociálnym partnerom umožňuje zaviesť nové minimálne požiadavky týkajúce sa pracovných podmienok prostredníctvom kolektívnych zmlúv.

Európska komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová dodala: Návrhom prijímame opatrenia na zlepšenie transparentnosti a predvídateľnosti pracovných podmienok. Svet práce sa rýchlo mení v dôsledku rastúceho počtu neštandardných formách zamestnania a zmlúv. To znamená, že čoraz viac ľuďom hrozí riziko, že sa na ne nebudú vzťahovať základné práva, ako právo poznať podmienky vykonávania práce. Zvýšená transparentnosť a predvídateľnosť bude prínosom pre pracovníkov i podniky.

Komisia odhaduje, že uvedený návrh sa v porovnaní s existujúcimi právnymi predpismi bude vzťahovať na 2 až 3 milióny ďalších pracovníkov s atypickými (pracovnými) zmluvami a poskytne im ochranu. V návrhu sa zároveň zavádzajú opatrenia s cieľom zabrániť administratívnemu zaťaženiu zamestnávateľov, napríklad poskytnutím možnosti predkladať požadované informácie elektronicky. Novými pravidlami sa vytvoria aj rovnaké podmienky pre podniky, aby mohli zamestnávatelia využívať výhody spravodlivejšej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s menším počtom právnych medzier. Transparentnejšie a predvídateľnejšie pracovné podmienky sú dôležité aj na zvýšenie motivácie a produktivity pracovnej sily.

Konkrétnym cieľom Komisie je znížiť riziko nedostatočnej ochrany pracovníkov prostredníctvom týchto opatrení:

  • Zosúladenie pojmu pracovník v judikatúre Európskeho súdneho dvora. Podľa súčasných pravidiel sa uplatňujú rozličné vymedzenia pojmu a určité kategórie pracovníkov sa nakoniec vylúčia. Použitím vymedzenia uvedeného pojmu z judikatúry Súdneho dvora sa zabezpečí, aby sa smernica vzťahovala na rovnaké široké kategórie pracovníkov.
  • Do rozsahu pôsobnosti smernice sa začlenili formy zamestnania, ktoré sa v súčasnosti často vylučujú. Patria sem pracovníci v domácnosti, marginálni zamestnanci na kratší pracovný čas alebo pracovníci s veľmi krátkodobými zmluvami, a rozširuje sa o nové formy zamestnania, ako sú práca na vyžiadanie, práca za poukážky a pracovníci platforiem.
  • Zabezpečenie aktualizovaného a rozšíreného balíka informácií pre pracovníkov pri nástupe do zamestnania namiesto dvoch mesiacov po nástupe, ako je to v súčasnosti.
  • Vytvorenie nových minimálnych práv, ako právo na lepšiu predvídateľnosť práce pre ľudí s prevažne premenlivým rozvrhnutím pracovného času, možnosť požiadať o prechod na stabilnejšie formy zamestnania a dostať písomnú odpoveď alebo právo na povinnú odbornú prípravu bez toho, aby sa odpočítala zo mzdy.
  • Posilnenie spôsobov presadzovanie práva a nápravy ako posledná možnosť vyriešiť prípadné nezhody, ak by nestačil dialóg.
Viac..  EÚ vyzýva na ďalšie opatrenie na podporu slobodných a nezávislých médií

Navrhovanú smernicu by museli schváliť Európsky parlament a Rada Európskej únie a museli by ju vykonávať členské štáty buď právnymi predpismi, alebo kolektívnymi dohodami sociálnych partnerov. Pri plnom uznaní významu sociálneho dialógu by sociálni partneri mali mať možnosť upraviť minimálne práva navrhované v smernici, pokiaľ bude dodržaná celková úroveň ochrany.

Táto iniciatíva je jedným z opatrení Komisie na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý bol vyhlásený na Sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast v Göteborgu 17. novembra 2017. Smernica konkrétnejšie prispieva k vykonávaniu zásady 5 „Bezpečné a adaptabilné zamestnanie“ a zásady 7 „Informácie o podmienkach zamestnania a ochrana v prípade prepustenia“.

Súvislosti

Návrhom Komisie, pokiaľ ide o smernicu o predvídateľných a transparentných pracovných podmienkach, sa aktualizuje a nahrádza smernica o písomnom vyhlásení (91/533/EHS) z roku 1991, ktorou sa zamestnancom začínajúcim na novom pracovnom mieste poskytuje právo a písomné informácie o hlavných aspektoch pracovno-právneho vzťahu. Táto smernica po viac ako 25 rokoch už nezachytáva meniace sa podmienky trhu práce, najmä nové formy zamestnania, ktoré sa vyvinuli v posledných rokoch. Vyššia flexibilita trhu práce a čoraz rozmanitejšie formy zamestnania vytvorili nové pracovné miesta a poskytli väčšiemu počtu ľudí možnosť profesionálneho uplatnenia. Na druhej strane sa však odhalili aj určité nedostatky v ochrane pracovníkov a v niektorých prípadoch týkajúcich sa zraniteľných pracovníkov sa vyskytli nové formy neistoty.

Táto iniciatíva bola ohlásená v apríli 2017 spolu s Európskym pilierom sociálnych práv. Je súčasťou pracovného programu Komisie na rok 2018 v nadväznosti na dvojfázové konzultácie so sociálnymi partnermi. Sociálni partneri nezačali rokovania s cieľom navrhnúť vlastnú dohodu. Komisia sa preto rozhodla prijať opatrenia v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.

Iniciatíva je aj reakciou na uznesenia Európskeho parlamentu z 19. januára 2017, konkrétne o Európskom pilieri sociálnych práv, v ktorom sa požaduje vypracovanie rámcovej smernice o dôstojných pracovných podmienkach vo všetkých formách zamestnania, a zo 4. júla 2017 o pracovných podmienkach a neistých pracovných miestach, v ktorom sa požaduje revízia smernice z roku 1991 s cieľom zohľadniť nové formy zamestnania.

Európska rada na svojom zasadnutí 14. – 15. decembra vyzvala zákonodarcu EÚ k rýchlemu napredovaniu v prebiehajúcich iniciatívach v sociálnej oblasti na úrovni EÚ, pričom odkázala aj na iniciatívy ohlásené Komisiou v jej pracovnom programe, ktorý zahŕňa aj túto smernicu.

Navrhovaná smernica bola vypracovaná na základe verejnej konzultácie na danú tému a rozsiahleho hodnotenia existujúcich právnych predpisov, ktorých výsledky sú zhrnuté v posúdení vplyvu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices