Pierre Moscovici
Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union.

Členské štáty EÚ budú mať viac voľnosti pri stanovovaní sadzieb DPH

Európska komisia navrhla nové pravidlá, vďaka ktorým budú mať členské štáty viac voľnosti pri stanovovaní sadzieb DPH a vytvoriť tak priaznivejšie daňové prostredie pre rast malých a stredných podnikov.

Návrhy sú poslednými krokmi Komisie v generálnej revízii pravidiel DPH s cieľom vytvoriť jednotný priestor EÚ v oblasti DPH, vďaka ktorému sa výrazne znížia podvody na DPH v Únii predstavujúce 50 miliárd eur, podporí sa podnikanie a zaručia príjmy do štátneho rozpočtu.

Spoločné pravidlá DPH v EÚ, na ktorých sa všetky členské štáty dohodli v roku 1992, sú neaktuálne a príliš obmedzujúce. Členským štátom umožňujú uplatňovať znížené sadzby DPH len na niekoľko málo odvetví a výrobkov. Krajiny EÚ však čelia tlaku zvýhodňovať niektoré druhy tovaru pred inými nižšími sadzbami DPH. Komisia chce týmto splniť svoj záväzok daný členským štátom a dať im voľnejšiu ruku pri určovaní sadzieb. V jednotlivých krajinách sa tým podarí lepšie zjednotiť podmienky niektorých odchýlok v platných pravidlách známych ako výnimky z DPH.

Komisia rieši aj problém menších podnikov, ktoré sú vystavené neprimeraným nákladom na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa DPH. Podniky s cezhraničnou pôsobnosťou musia v porovnaní s podnikmi obchodujúcimi len na domácom trhu znášať o 11 % vyššie náklady na dodržiavanie predpisov, pričom najviac sú tým postihnuté menšie subjekty. Preukázateľne to znamená reálnu prekážku v raste, keďže malé podniky tvoria 98 % všetkých podnikov v EÚ. Zmyslom návrhu je preto umožniť viacerým podnikom využívať výhody vyplývajúce zo zjednodušených pravidiel DPH, ktoré sú v súčasnosti dostupné iba pre tie najmenšie firmy. Celkové náklady na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa DPH sa tak každoročne znížia až o 18 %.

Valdis Dombrovskis, podpredseda pre euro a sociálny dialóg, v tejto súvislosti uviedol: Pred tromi mesiacmi prišla Komisia s najväčšou reformou pravidiel týkajúcich sa DPH v EÚ za posledné štvrťstoročie s úmyslom zaviesť konečný režim DPH. Je najvyšší čas navrhnúť lepšie pravidlá týkajúce sa tak sadzieb DPH, ako aj malých podnikov, ktoré prinesú úžitok miliónom malých podnikov a spotrebiteľov v EÚ.“

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici dodal:Členské štáty sú pod rastúcim tlakom zástupcov priemyselných odvetví a záujmových skupín meniť sadzby DPH v prospech jedného či druhého odvetvia. Naše súčasné pravidlá im však nedávajú veľa možností, a preto sa skôr diskutuje o tom, ktorý výrobok alebo ktorá služba môže byť oprávnená na uplatnenie nižšej sadzby, ako o tom, akým spôsobom zaplátať diery v našich rozpočtoch spôsobené podvodmi s DPH. Vďaka návrhu dostanú vlády jednotlivých krajín maximálnu voľnosť pri stanovovaní sadzieb DPH a my sa tak budeme môcť sústrediť na riešenie oveľa závažnejšieho problému, akým sú podvody.“

Väčšia voľnosť

Členské štáty môžu vo svojich krajinách uplatňovať sadzbu zníženú až na úroveň 5 % na dve rôzne kategórie výrobkov. V niektorých členských štátoch existujú osobitné výnimky týkajúce sa ďalších znížených sadzieb.

Okrem štandardnej sadzby DPH vo výške 15 % budú môcť odteraz členské štáty:

  • zaviesť dve rozdielne sadzby v rozmedzí od 5 – 15 %,
  • zaviesť jednu sadzbu v rozmedzí od 0 – 5 %,
  • zaviesť 0 % sadzbu na tovar oslobodený od DPH (tzv. nulová sadzba).
  • Súčasný zoznam druhov tovaru a služieb, ktoré môžu podliehať zníženej sadzbe DPH, je príliš komplikovaný, preto sa zruší a nahradí novým zoznamov výrobkov (napr. zbraní, alkoholických nápojov, hazardných hier a tabaku), na ktoré sa bude musieť vždy uplatniť štandardná 15 % alebo vyššia sadzba dane.
  • Na ochranu príjmov do štátnej pokladnice musia členské štáty zároveň zabezpečiť, aby vážený priemer sadzby DPH bol najmenej 12 %.
Viac..  M. Hojsík: Minister Taraba dnes odštartoval proces oslabovania ochrany prírody na Slovensku

Nový režim znamená aj to, že všetok tovar podliehajúci v súčasnosti iným sadzbám, ako je štandardná sadzba DPH, im bude môcť podliehať aj naďalej.

Zníženie nákladov súvisiacich s DPH pre MSP

Podľa platných pravidiel môžu členské štáty oslobodiť predaj uskutočňovaný malými podnikmi od DPH pod podmienkou, že neprekročí istý ročný obrat, ktorý je v jednotlivých krajinách odlišný. Tieto oslobodenia od dane však platia iba pre domáce podniky a rastúce MSP tak strácajú možnosť využiť zjednodušené opatrenia v prípade, že prekročili limit na oslobodenie od dane. To znamená, že malé podniky obchodujúce v rámci EÚ nemajú rovnako nastavené podmienky. Hoci súčasný limit na oslobodenie bude platiť aj naďalej, vďaka novým pravidlám:

  • sa zavedie maximálna výška príjmu (2 milióny eur), do ktorej budú môcť malé podniky využiť zjednodušené opatrenia (napr. zjednodušenú registráciu DPH, zjednodušené povinnosti fakturácie a vedenia záznamov), bez ohľadu na to, či sú oslobodené od DPH,
  • sa členským štátom umožní zbaviť malé firmy oslobodené od DPH aj od povinností spojených s DPH súvisiacich s identifikáciou, fakturáciou, účtovníctvom a daňovými priznaniami,
  • sa zavedie limit 100 000 eur pre obrat, ktorý umožní využívať oslobodenie od DPH podnikom pôsobiacim vo viac ako jednom členskom štáte.
  • Tieto legislatívne návrhy sa teraz predložia Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru na konzultáciu a Rade na schválenie.

Súvislosti

Navrhované opatrenia nadväzujú na „základné prvky“ nového konečného jednotného priestoru EÚ v oblasti DPH navrhnuté v októbri 2017 a na akčný plán v oblasti DPH k jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH predložený v apríli 2016.

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) zohráva na európskom jednotnom trhu významnú úlohu. DPH je dôležitým a čoraz väčším zdrojom príjmov v EÚ – v roku 2015 predstavovala viac než 1 bilión EUR, čo zodpovedá 7 % HDP Únie. DPH tvorí aj základ jedného z vlastných zdrojov EÚ. Súčasný systém DPH pochádza z roku 1993 a mal byť len prechodným systémom.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices