Valdis Dombrovskis
Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis. PHOTO: © European Union.

Banková únia: Komisia víta pokrok dosiahnutý pri riešení problému nesplácaných úverov v EÚ

Pokrok dosiahnutý pri riešení problému nesplácaných úverov v EÚ, ktorý je súčasťou prebiehajúceho úsilia na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, aby sa znížili zostávajúce riziká v častiach európskeho bankového sektora.

Vo svojej prvej správe o pokroku po schválení akčného plánu pre nesplácané úvery ministrami financií Komisia podčiarkuje ďalšie zlepšenie podielov nesplácaných úverov a nadchádzajúce opatrenia na ďalšie zníženie objemov nesplácaných úverov.

Zníženie nesplácaných úverov je dôležité pre riadne fungovanie bankovej únie a únie kapitálových trhov, ako aj pre stabilný a integrovaný finančný systém v EÚ. Riešenie vysokých objemov nesplácaných úverov a zabránenie ich možnému hromadeniu v budúcnosti je nevyhnutné na posilnenie a upevnenie hospodárskeho rastu v Európe. Domácnosti a spoločnosti sú pri svojom financovaní závislé od silného finančného sektora odolného proti kríze. Zatiaľ čo jednotlivé banky a členské štáty hrajú rozhodujúcu úlohu pri riešení svojich objemov nesplácaných úverov, existuje v tomto kontexte takisto jasná európska dimenzia, a to vzhľadom na možné účinky presahovania na hospodárstvo EÚ ako celok.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis uviedol: „Na zníženie rizík v bankovom sektore a dobudovanie bankovej únie je nevyhnutné znížiť objemy nesplácaných úverov. Spoločné úsilie bánk, orgánov dohľadu, členských štátov a Komisie už prinieslo prvé pozitívne výsledky. Nesmieme však v našej snahe poľaviť, aby sme objemy nesplácaných úverov ešte viac znížili. Chceme, aby banky vo všetkých krajinách EÚ znovu získali plnú schopnosť poskytovať úvery podnikom a domácnostiam a zároveň predchádzať vytváraniu nových nesplácaných úverov.“

Kľúčové zistenia

Prvá správa o pokroku, ktorá má podobu oznámenia, ako aj sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie zdôrazňujú nedávny vývoj v oblasti nesplácaných úverov v EÚ ako celku aj v jednotlivých členských štátoch. Vyplýva z nej, že pozitívny trend klesajúcich podielov nesplácaných úverov a rastúcich ukazovateľov krytia sa utužil a pokračoval aj v druhom polroku 2017.

Okrem toho:

  • Podiely nesplácaných úverov klesajú v takmer všetkých členských štátoch, a to napriek tomu, že situácia v jednotlivých členských štátoch sa výrazne líši. Celkový podiel nesplácaných úverov v EÚ klesol v druhom štvrťroku 2017 na 4,6 %, pričom medziročne sa znížil približne o jeden percentuálny bod a od štvrtého štvrťroku 2014 o tretinu.
  • Tieto údaje ukazujú, že v európskom bankovom systéme dochádza k znižovaniu rizika, ktoré bude podporovať pokrok smerom k dobudovaniu bankovej únie, ku ktorému by malo dôjsť súbežne so znižovaním rizika a s rozdelením rizika.
  • Zo správy takisto vyplýva, že EÚ sa nachádza na dobrej ceste, čo sa týka vykonávania akčného plánu Rady.

Na jar Komisia navrhne komplexný balík opatrení na zníženie objemu existujúcich nesplácaných úverov a na zabránenie hromadeniu nesplácaných úverov v budúcnosti. Balík sa zameria na štyri oblasti: i) opatrenia v oblasti dohľadu, ii) reformu rámcov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a vymáhania dlhov, iii) rozvoj sekundárnych trhov pre ohrozené aktíva a iv) podporu reštrukturalizácie bankového systému. Opatrenia v týchto oblastiach by sa mali vykonať na vnútroštátnej úrovni a podľa potreby na úrovni Únie.

Viac..  Ekonomika eurozóny aj EÚ v 1. štvrťroku medzikvartálne vzrástla

Komisia takisto vyzýva členské štáty a Európsky parlament, aby urýchlene schválili návrh Komisie o platobnej neschopnosti podnikov. Toto v novembri 2016 navrhnuté opatrenie by pomohlo spoločnostiam vo finančných ťažkostiach uskutočniť včasnú reštrukturalizáciu s cieľom predísť konkurzu a viedlo by k účinnejším konkurzným konaniam v EÚ.

Súvislosti

Keďže nesplácané úvery sú jedným z kľúčových zostávajúcich rizík európskeho bankového systému, Komisia v októbri 2017 navrhla, aby sa opatrenia na zníženie nesplácaných úverov stali dôležitejšou časťou procesu dobudovania bankovej únie tým, že by malo dôjsť súbežne k znižovaniu a rozdeleniu rizika, pričom tento návrh sa stretol s pozitívnou odozvou počas diskusií medzi Európskym parlamentom a Radou v posledných mesiacoch.

Zatiaľ čo priemerný podiel nesplácaných úverov klesol od roku 2014 o jednu tretinu a sústavne klesá, zvyšné vysoké objemy nesplácaných úverov môžu mať negatívny dosah na hospodársky rast dotknutých krajín, pretože znižujú ziskovosť bánk a ich schopnosť poskytovať úvery domácnostiam a podnikom. Hlavná zodpovednosť za riešenie vysokých objemov nesplácaných úverov spočíva na pleciach príslušných bánk a členských štátov. Avšak v menovej únii, kde sú hospodárstva členských štátov navzájom prepojené a môžu vytvárať účinok presahovania, existuje aj jasný záujem EÚ o zníženie súčasných podielov nesplácaných úverov. Komisia túto záležitosť neustále nastoľovala s dotknutými krajinami v súvislosti s cyklom koordinácie hospodárskych politík EÚ – európskym semestrom.

Rada prijala v júli 2017 „Akčný plán riešenia nesplácaných úverov v Európe“. V tomto akčnom pláne sa rôzne inštitúcie vrátane Komisie vyzývajú, aby prijali vhodné opatrenia na ďalšie riešenie problému vysokých podielov nesplácaných úverov v Európe. Rada súhlasila s vyhodnotením vývoja nesplácaných úverov v Únii na základe správy Komisie. Komisia preto vo svojom oznámení o dobudovaní bankovej únie z 11. októbra 2017 uviedla, že bude pracovať na komplexnom balíku riešenia nesplácaných úverov v Európe. Okrem toho Komisia v balíku opatrení o prehĺbení hospodárskej a menovej únie v Európe zo 6. decembra 2017 predložila plán a konkrétne návrhy na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie v Európe.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices