komisia
PHOTO: © European Union.

Európska komisia spúšťa iniciatívu „Vyrovnávanie rozdielov“ v prešovskom regióne

HDP prešovského regiónu rýchlo rastie, stále však výrazne zaostáva za priemerom EÚ a celého Slovenska. V rámci iniciatívy Vyrovnávanie rozdielov a v partnerstve so slovenskými vnútroštátnymi orgánmi poskytnú odborníci Komisie a Svetovej banky v teréne cielenú podporu pre tento región.

Vďaka tejto podpore by sa mal v regióne začiatkom roku 2019 navrhnúť a realizovať pevný akčný plán hospodárskej transformácie vrátane súboru opatrení týkajúcich sa štrukturálnych reforiem s cieľom zlepšiť investičné prostredie.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu v tejto súvislosti uviedla: „Politika súdržnosti EÚ zabezpečuje, aby žiaden región nezostal pozadu. Nie je to len o investovaní značných súm peňazí, ale aj o úzkej spolupráci v teréne s vládami a občanmi, a tak im pomôcť pri realizácii reforiem, ktoré povedú k rastu, vytváraniu pracovných miest a čo je ešte dôležitejšie, k zlepšeniu kvality života.“ 

Odborníci z regiónu sa spolu s odborníkmi z Komisie a zo Svetovej banky zamerajú na riešenie problémov, ktoré v súčasnosti brzdia hospodársky rozvoj prešovského regiónu: únik mozgov, vysoká miera nezamestnanosti, najmä u mladých ľudí, sociálne vylúčenie, nesúlad medzi ponukou vzdelávania a potrebami miestneho pracovného trhu a nedostatočná spolupráca v oblasti inovácie medzi podnikateľskou sférou, výskumnými centrami a štátnou univerzitou v regióne.

Akčný plán hospodárskej transformácie bude zároveň stavať na konkurenčných výhodách regiónu v súlade s národnou stratégiou pre inteligentnú špecializáciu: jedinečné umiestnenie na hranici s Poľskom a Ukrajinou, významné prírodné a kultúrne zdroje a dedičstvo a potenciál pre cestovný ruch, ako aj prítomnosť Fakulty výrobných technológií.

Regionálni odborníci a odborníci z EÚ sa okrem toho budú snažiť čerpať prostriedky z desiatich rôznych programov politiky súdržnosti, ku ktorým má región prístup, s cieľom podporiť tento akčný plán.

Ďalšie kroky:

Akčný plán by mal byť pripravený v marci 2018. Jeho realizácia by sa mala uskutočniť v období od jari 2018 do marca 2019.

Viac..  Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Súvislosti:

V júni 2015 Komisia spustila širokú iniciatívu na preskúmanie faktorov, ktoré brzdia rast a investície v regiónoch EÚ s nízkymi príjmami a nízkym hospodárskym rastom.

Regióny s nízkym hospodárskym rastom majú HDP na obyvateľa na úrovni do 90 % priemeru EÚ, je pre ne však príznačný pretrvávajúci nedostatočný rast; na druhej strane HDP na obyvateľa v regiónoch s nízkymi príjmami sa zvyšuje, stále je však pod úrovňou 50 % priemeru EÚ. V týchto regiónoch žije 83 miliónov obyvateľov, t. j. každý šiesty občan EÚ.

V správe Komisie uverejnenej v apríli 2017 sa podrobne uvádzajú investičné potreby, určovatele rastu, makroekonomický rámec a potreba štrukturálnych reforiem v týchto regiónoch.

Prvá pilotná iniciatíva na miestnej úrovni bola spustená v marci 2016 v dvoch poľských regiónoch a ďalšia krátko potom v dvoch rumunských regiónoch. Prvé posúdenie skúseností z Poľska ukázalo, že iniciatíva bola úspešná. V Rumunsku cielená podpora viedla k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu využívaniu dostupných finančných prostriedkov EÚ v príslušných regiónoch.

Táto iniciatíva je súčasťou širšieho záväzku Komisie poskytovať regiónom cielenú pomoc na zlepšenie spôsobu, akým spravujú a investujú finančné prostriedky v rámci politiky súdržnosti, a podporovať väčšiu zodpovednosť, koordináciu a stanovovanie priorít v rámci regionálnych investičných a rozvojových stratégií.

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices