vzdelavanie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia organizuje prvý samit o vzdelávaní

Prvý európsky samit o vzdelávaní sa bude konať v Bruseli, organizuje ho komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics.

Tento samit nadväzuje na göteborský samit v novembri 2017, na ktorom Komisia predstavila svoju víziu vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025, a na decembrové zasadnutie Európskej rady, na ktorom členské štáty vyjadrili vôľu urobiť viac v oblasti vzdelávania. Samit je významnou príležitosťou pre 18 ministrov školstva v EÚ, odborníkov na vzdelávanie a zástupcov z celej Európy, aby sa stretli a diskutovali o budúcnosti vzdelávania v Európe. Tento európsky samit o vzdelávaní je začiatkom série samitov, pričom ďalší by mal nasledovať na jeseň 2019.

Tibor Navracsics v predvečer podujatia uviedol: „Vzdelávanie by malo vybaviť občanov, mladých aj starých kompetenciami, ktoré im umožnia viesť naplnené životy a budovať komunity. Zatiaľ čo vzdelávanie je v právomoci členských štátov, musíme zintenzívniť spoluprácu na úrovni EÚ. Musíme v plnej miere využiť potenciál vzdelávania s cieľom budovať odolné spoločnosti, vytvárať pocit spolupatričnosti a umožniť ľuďom pociťovať európsku identitu v celej jej rozmanitosti. Chceme to dosiahnuť tým, že podporíme jazykové vzdelávanie, zabezpečíme, aby vaše diplomy boli uznané kdekoľvek v Únii, aby európske univerzity mohli maximalizovať svoju spoluprácu a aby sa štúdium v inej krajine EÚ stalo jednoduchším než kedykoľvek predtým. Takto by mal vyzerať európsky vzdelávací priestor a zajtrajší samit je konkrétnym krokom smerom k jeho vytvoreniu.

V rámci zastrešujúcej témy „Budovanie základov európskeho vzdelávacieho priestoru: pre inovatívne a inkluzívne vzdelávanie založené na hodnotách“ sa samit bude zameriavať na otázky, ako môže kvalitné a inkluzívne vzdelávanie založené na hodnotách prispieť k úspešnej Európe, aké kompetencie sú potrebné v ďalších desaťročiach a ako môžeme zlepšiť základné digitálne a podnikateľské zručnosti.

Program zahŕňa viac ako 20 zasadnutí, prednášok odborníkov a panelových diskusií na vysokej úrovni s viac ako 40 rečníkmi, ktoré pokrývajú širokú škálu otázok, vrátane otázok ako zapojiť znevýhodnených žiakov, aby sa na nikoho nezabudlo, ako najlepšie vybaviť učiteľov, ako podporovať vzdelávanie prostredníctvom športu, ako aj otázok týkajúcich sa významu vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM) vo vzdelávaní a úlohy detí v úsilí o transformáciu spoločností.

Ďalšie kroky

Na základe záverov zo samitu Komisia predstaví na jar 2018 ďalšie iniciatívy. Budú zahŕňať návrhy týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, jazykového vzdelávania, rámca kvality pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, európskej stratégie pre kultúru a novej stratégie EÚ pre mládež. Predseda Juncker v Göteborgu okrem toho vyzval vedúcich predstaviteľov EÚ, aby sa snažili do roku 2025 zdvojnásobiť účasť mladých ľudí v EÚ na programe Erasmus+, čo si bude vyžadovať rozpočet vo výške 29,4 miliardy EUR na obdobie 2021 – 2027. Komisia bude ďalej napredovať v práci na vytváraní siete európskych univerzít a na novom študentskom preukaze EÚ. Vďaka tejto iniciatíve sa štúdium v inej krajine EÚ stane jednoduchším než kedykoľvek predtým.

Viac..  M. Beňová: Snahy o obmedzovanie práva veta prehlbujú už existujúce spory

Súvislosti

Keď sa vedúci predstavitelia EÚ stretli v novembri 2017 v Göteborgu, Komisia predložila Oznámenie o posilňovaní európskej identity vzdelávaním a kultúrou. V tomto oznámení Komisia predstavila svoju víziu vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 s cieľom využiť plný potenciál vzdelávania ako hnacej sily pre tvorbu pracovných miest, hospodársky rast, sociálnu spravodlivosť, ako aj prostriedku na pociťovanie európskej identity v celej jej rozmanitosti.

Len dva mesiace po göteborskom samite Komisia pripravila 17. januára návrhy nových iniciatív s cieľom znížiť sociálno-ekonomické nerovnosti a zároveň zachovať konkurencieschopnosť v záujme budovania jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Európy. Ide o tieto návrhy:

  • Odporúčanie Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie a príloha – s cieľom posilniť rozvoj kľúčových kompetencií ľudí všetkých vekových kategórií počas celého života a poskytnúť členským štátom usmernenia o tom, ako tento cieľ dosiahnuť. Osobitný dôraz sa kladie na podporu podnikateľského ducha a inovačného zmýšľania s cieľom využiť osobný potenciál, tvorivosť a vlastnú iniciatívu.
  • Akčný plán digitálneho vzdelávania, ktorý načrtáva spôsob, akým EÚ môže pomôcť jednotlivcom, vzdelávacím inštitúciám a systémom vzdelávania lepšie sa prispôsobovať životu a práci v ére rýchlych digitálnych zmien.
  • Odporúčanie Rady o spoločných hodnotách, inkluzívnom vzdelávaní a európskom rozmere výučby s cieľom pomôcť mladým ľuďom pochopiť význam spoločných hodnôt stanovených v článku 2 Zmluvy o Európskej únii a rešpektovať ich. Zameriava sa na posilnenie sociálnej súdržnosti a prispieva k boju proti nárastu populizmu, xenofóbie, kontroverznému nacionalizmu a šíreniu falošných správ.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices