brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Brexit: Komisia môže začať rokovania o možných prechodných opatreniach so Spojeným kráľovstvom

Európska komisia víta rozhodnutie Rady pre všeobecné záležitosti (článok 50), ktoré jej umožňuje začať rokovania o možných prechodných opatreniach, ktoré budú platiť po riadenom vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

V týchto smerniciach na rokovania – ktoré dopĺňajú smernice na rokovania z mája 2017 a sú založené na odporúčaní Komisie z 20. decembra 2017 – sa stanovujú ďalšie podrobnosti o možných prechodných opatreniach. Ide najmä o tieto otázky:

  • Nemalo by dôjsť k účelovému vyberaniu niektorých výhod: Spojené kráľovstvo sa bude naďalej podieľať na fungovaní colnej únie a jednotného trhu (so všetkými štyrmi slobodami). Predpisy Únie sa budú na Spojené kráľovstvo aj naďalej uplatňovať v plnom rozsahu a budú na jeho území platiť, ako keby bolo stále členským štátom. V dôsledku toho by sa naň mali stále vzťahovať záväzky vyplývajúce z dohôd s tretími krajinami. Okrem toho by sa naň mali automaticky vzťahovať všetky zmeny uvedených predpisov, ku ktorým dôjde počas tohto obdobia.
  • Budú sa uplatňovať všetky existujúce nástroje a štruktúry Únie v oblasti regulácie, rozpočtu, dohľadu, súdnictva a presadzovania právnych predpisov vrátane právomoci Súdneho dvora Európskej únie.
  • Spojené kráľovstvo nebude od 30. marca 2019 členom EÚ. To znamená, že už nebude zastúpené v orgánoch, inštitúciách ani iných subjektoch EÚ.
  • Prechodné obdobie musí byť jednoznačne definované a presne časovo vymedzené. Nemalo by trvať dlhšie než do 31. decembra 2020. Po tomto dátume by sa teda mali uplatňovať ustanovenia o právach občanov stanovené v dohode o vystúpení.

V prijatých smerniciach na rokovania sa takisto pripomína potreba premietnuť výsledky prvej fázy rokovaní do právnych ustanovení, ako sa uvádza v oznámení Komisie a spoločnej správe. Zdôrazňuje sa v nich, že je potrebné dokončiť prácu na všetkých otázkach vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ vrátane tých, ktoré sa v prvej fáze ešte neriešili, ako je celkové zabezpečenie plnenia dohody o vystúpení či úprava podstatných otázok, ako sú napr. práva duševného vlastníctva, ochrana osobných údajov a colné záležitosti potrebné na riadené vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ.

Ďalšie kroky

Viac..  Štátny tajomník Marek Eštok na Indicko-tichomorskom fóre EÚ: Indicko-tichomorský región predstavuje množstvo nevyužitých príležitostí, preto by sme mali prehĺbiť našu spoluprácu

Komisia v príhodnom čase uverejní návrh právneho textu dohody o vystúpení, ktorej súčasťou sú prechodné opatrenia. Dohodu podľa článku 50 budú musieť uzavrieť Rada (článok 50), Európsky parlament a Spojené kráľovstvo, ktoré tak urobí v súlade s vlastnými ústavnými požiadavkami.

Súvislosti

Európska komisia 8. decembra 2017 odporučila Európskej rade (čl. 50), aby prijala záver, že v prvej fáze rokovaní so Spojeným kráľovstvom na základe článku 50 sa dosiahol dostatočný pokrok. Dňa 15. decembra vedúci predstavitelia EÚ-27 potvrdili, že v otázkach práv občanov, Írska a finančného vyrovnania bol dosiahnutý dostatočný pokrok, a prijali usmernenia na prechod k druhej fáze rokovaní. Tento postup má oporu aj v uznesení Európskeho parlamentu z 13. decembra, v ktorom sa potvrdzuje dosiahnutie dostatočného pokroku. Európska komisia 20. decembra poslala Rade (čl. 50)odporúčanie, aby začala diskusie o ďalšej fáze riadeného vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Na túto fázu rokovaní sa naďalej v plnom rozsahu uplatňujú usmernenia Európskej rady (čl. 50) z 29. apríla 2017, ako aj všeobecné zásady a procedurálne opatrenia na vedenie rokovaní stanovené v smerniciach Rady na rokovania z 22. mája 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices