potraviny
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Ceny cukru v EÚ klesajú, produkcia aj vývoz naopak rastú

Ministri poľnohospodárstva EÚ rokovali na pôde Rady Európskej únie o „cukrových kvótach“, zhoršujúcej sa situácii s morom ošípaných aj o budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) po roku 2020.

Európska komisia (EK) očakáva, že výroba cukru v EÚ po zrušení kvót tento rok stúpne až na 20,5 milióna ton oproti 16,8 milióna ton v roku 2017. Dovoz cukru do EÚ naopak výrazne poklesne dokonca až pod úroveň 1,5 milióna tony. Dôvodom je zosúladenie cien cukru v EÚ a vo svete a tým menšia príťažlivosť trhu EÚ pre vyvážajúce krajiny. Zároveň sa podľa EK značne zvýši vývoz cukru z EÚ na viac ako 2,8 milióna ton. Pre európskych producentov to predstavuje výzvu na rozširovanie exportných možností. Ceny cukru pritom v EÚ klesajú.

„Slovensko je v súčasnosti schopné pri maximálnom využití oboch cukrovarov zabezpečiť sebestačnosť v rámci výroby cukru na 100 % pre potravinárske aj priemyselné využite. Spotreba cukru však v ekonomicky prosperujúcich krajinách a teda aj na Slovensku klesá, pričom stúpa práve v rozvojových krajinách,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na Slovensku je v súčasnosti 195 pestovateľov cukrovej repy, pričom priemerná výmera pestovania je 100 ha. Pre optimálne využitie výrobných kapacít oboch cukrovarov v SR je potrebná výmera 20 000 až 22 000 ha, ktorá je v posledných piatich rokoch vďaka stabilnej pestovateľskej základni udržiavaná.Situácia s africkým morom ošípaných, ktorý ohrozuje aj Slovensko sa v EÚ zhoršuje. K epidémii už došlo aj v komerčných chovoch v Rumunsku. Členské krajiny EÚ diskutovali o hlavných opatreniach, ktoré je nevyhnutné realizovať na zamedzenie jeho ďalšieho šírenia. Potrebné je rýchle a efektívne zníženie hustoty diviačej populácie v EÚ, získavanie detailných znalostí o víruse AMO, ktorý sa donedávna vyskytoval len na africkom kontinente, kontrola priebehu choroby u infikovaných kusov, dôsledná a rýchla likvidácia kadáverov z prostredia a v neposlednom rade vývoj účinnej vakcíny.

Slovenský agrorezort pristúpil k intenzívnemu monitoringu afrického moru ošípaných. Vďaka aktívnej preventívnej práci Štátnej veterinárnej a potravinovej správy zatiaľ nebol zaznamenaný žiadny výskyt AMO na území SR. V súvislosti s výskytom tejto choroby v ČR a na Ukrajine okrem toho vytýčil dve vysoko rizikové oblasti, kde vykonáva intenzívny monitoring AMO a kontrolu všetkých chovateľov ošípaných a poľovných združení.

Agroministri rokovali aj o budúcej podobe SPP po roku 2020. Európska komisia navrhla, aby bola budúca SPP jednoduchšia, a aby od politiky založenej na dodržiavaní pravidiel prešla na politiku orientovanú na výsledky. Navrhuje tak „nový model vykonávania“ zameraný na ciele a výsledky. V rámci neho by sa základné politické ciele stanovovali na úrovni EÚ, no členské štáty by mali väčší priestor na určenie toho, ako tieto ciele dosiahnuť. „Za predpoklad efektívnej a spravodlivej spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 považujem zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých farmárov, bez ohľadu na veľkosť. Je tiež potrebné urýchliť vyrovnanie výšky priamych platieb v členských krajinách. Pri druhom pilieri zastáva Slovensko názor, že miera spolufinancovania podpôr by mala byť stanovená jednotne pre všetky členské štáty. Našou prioritou je zabezpečiť, aby aj v budúcnosti  priame platby zaisťovali stabilný príjem farmárov,“ uviedla Gabriela Matečná.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Bojujeme za našich farmárov. VIDEO

Vývoj pestovania cukrovej repy, produkcie cukru a spotreby v SR

2012 2013 2014 2015 2016 Odhad

2017 *

Porovnanie 2016 s priemerom

12-15

Výmera (tis. ha) 19,74 20,33 22,21 21,52 21,48 22,20 2,53%
Produkcia buliev (tis. t) 894,46 1 144,61 1 550,22 1 205,45 1 506,94 1 198,80 25,72%
Úroda (t/ha) 45,31 56,29 69,79 56,01 70,15 54,00 23,39%
Produkcia cukru (tis. t) 127,60 172,60 213,30 175,10 221,32 179,82 28,56%
Spotreba SR (tis. t) 193,82 199,29 193,00 191,37 176,16 -9,37%
Spotreba obyvateľstva v SR (tis. t) 159,30 168,54 162,68 165,43 160,32 -2,24%
Spotreba priemyslu

(tis. t)

34,52 30,75 30,31 25,93 15,84 -47,86%

Zdroj: Štatistický úrad SR; * Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska

O dac

Odporúčame pozrieť

ECB: Zavedenie osobitného odvodu pre banky mala sprevádzať dôkladná analýza

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala minulý týždeň z vlastnej iniciatívy stanovisko k osobitnému …

Consent choices