pocitac, internet, socialne media
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá budú rešpektovať práva spotrebiteľov

Aby spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá dosiahli súlad s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, musia urobiť viac pre splnenie požiadaviek, ktoré v tejto oblasti minulý rok v marci predložila Európska komisia a orgány členských štátov v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Zverejnené boli zmeny, ktoré Facebook, Twitter a Google+ vykonali v podmienkach poskytovania služieb na zosúladenie s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Pre viac ako štvrť miliardy spotrebiteľov v EÚ, ktorí používajú sociálne médiá, sú tieto zmeny už v tejto podobe prínosom. Spotrebitelia v EÚ nebudú nútení vzdávať sa práv spotrebiteľa zaručených legislatívou EÚ, medzi ktoré patrí právo odstúpiť od nákupu uskutočneného v elektronickom obchode. Budú môcť podávať svoje sťažnosti priamo v Európe, a nie v Kalifornii. Platformy prevezmú podobne ako off-line poskytovatelia služieb svoj spravodlivý diel zodpovednosti voči spotrebiteľom v EÚ. Zmeny však len čiastočne spĺňajú požiadavky právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa.

Vĕra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, v tejto súvislosti uviedla: „Keďže sociálne médiá sa využívajú ako reklamné a komerčné platformy, musia v plnej miere dodržiavať pravidlá na ochranu spotrebiteľa. Som rada, že vnútroštátnym orgánom sa darí presadzovať pravidlá EÚ na ochranu spotrebiteľa., Niektoré spoločnosti totiž v súčasnosti upravujú svoje platformy tak, aby boli pre spotrebiteľov bezpečnejšie. Je však neprípustné, že proces stále nie je dokončený a že to trvá tak dlho. Situácia potvrdzuje, že potrebujeme „Nové smerovanie s dôrazom na spotrebiteľa“. Pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa by sa mali rešpektovať a ak tomu tak nie je, spoločnosti by mali čeliť sankciám.“

Najnovšie návrhy Googlu sa zdajú byť v súlade s požiadavkami orgánov na ochranu spotrebiteľa, no Facebook a hlavne Twitter iba čiastočne vyriešili závažné problémy týkajúce sa ich zodpovednosti a toho, ako sú používatelia informovaní o možnom odstránení obsahu či ukončení zmluvy.

Pokiaľ ide o postup „oznamovania a prijímania opatrení“ používaný orgánmi na ochranu spotrebiteľa na účely oznámenia nezákonného obsahu a podania žiadosti o jeho odstránenie, zmeny vykonané niektorými spoločnosťami sú nedostatočné. Zatiaľ čo Google+ vytvoril protokol a stanovil lehoty na vybavovanie takýchto žiadostí, Facebook a Twitter súhlasili iba s poskytnutím osobitnej e-mailovej adresy, na ktorú môžu vnútroštátne orgány oznamovať porušenie práva. Nezaviazali sa však riešiť takéto žiadosti v určitých lehotách.

V novembri 2016 sa začali realizovať opatrenia v oblasti presadzovania práva v reakcii na viacero sťažností od spotrebiteľov, ktorí sa pri používaní týchto webových stránok stali obeťami podvodov a na ktorých sa uplatňovali podmienky o poskytovaní služieb nerešpektujúce právo EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Prevádzkovatelia sociálnych médií odvtedy konkrétne súhlasili so zmenou:

  • podmienok poskytovania služieb obmedzujúcich alebo úplne vylučujúcich zodpovednosť sociálnych sietí v súvislosti s plnením danej služby,
  • podmienok, ktoré od spotrebiteľov vyžadujú, aby sa vzdali práv spotrebiteľa zaručených legislatívou EÚ, medzi ktoré patrí právo odstúpiť od nákupu uskutočneného v elektronickom obchode,
  • podmienok upierajúcich spotrebiteľom ich právo obrátiť sa na súd v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko, a stanovujúcich uplatňovanie kalifornských právnych predpisov,
  • podmienok, ktoré oslobodzovali platformu od povinnosti označovať komerčné oznamy a sponzorovaný obsah.
Viac..  De Guindos: Inflácia v eurozóne sa môže dočasne zrýchliť

Spoločnosti sa zaviazali vykonať tieto zmeny vo všetkých jazykových zneniach svojich podmienok v prvom štvrťroku 2018.

Ďalšie kroky

Ako už bolo uvedené v Oznámení o boji proti nezákonnému obsahu na internete uverejnenom v septembri 2017, Komisia očakáva, že online platformy budú rýchlo a proaktívne odhaľovať a odstraňovať nezákonný obsah na internete a predchádzať jeho opakovanému výskytu. Komisia v súčasnosti pracuje na návrhu opatrení v nadväznosti na toto oznámenie.

Vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa a Komisia budú monitorovať vykonávanie prisľúbených zmien a budú aktívne využívať postup oznamovania a prijímania opatrení poskytovaný spoločnosťami. Zamerajú sa na nezákonný komerčný obsah týkajúci sa neželaného predplatného a iných podvodov. Okrem toho môžu orgány v prípade potreby prijať opatrenia, a to vrátane donucovacích opatrení.

Komisia predloží v apríli „Nové smerovanie s dôrazom na spotrebiteľa“. V rámci tejto reformy sa navrhne modernizácia existujúceho práva v oblasti ochrany spotrebiteľa a zabezpečí sa jeho riadne presadzovanie.

Kontext

Orgány na ochranu spotrebiteľa v EÚ a Európska komisia sa 16. marca 2017 stretli s danými spoločnosťami, aby s nimi prediskutovali navrhované riešenia. Po tomto stretnutí spoločnosti vykonali určité zmeny svojich zmluvných podmienok. Komisia a orgány na ochranu spotrebiteľa však zastávajú názor, že je potrebné urýchlene uskutočniť ďalšie zmeny.

Orgány spolupracujúce v oblasti ochrany spotrebiteľa pod vedením francúzskeho generálneho riaditeľstva pre politiku hospodárskej súťaže, spotrebiteľské záležitosti a kontrolu podvodov (DGCCRF) zaslali spoločnostiam Facebook, Twitter and Google+ v novembri 2016 spoločné stanovisko, v ktorom ich žiadali, aby zlepšili niekoľko zmluvných podmienok a vytvorili systém na boj proti nezákonnému komerčnému obsahu po oznámení jeho výskytu.

Nariadenie EÚ o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa spája vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa do celoeurópskej siete presadzovania práva. Vďaka tomuto rámcu môže vnútroštátny orgán jednej krajiny EÚ požiadať príslušný partnerský orgán v inej krajine EÚ, aby zasiahol v prípade cezhraničného porušenia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Spolupráca sa vzťahuje na rôzne právne predpisy týkajúce ochrany spotrebiteľa, napríklad na smernicu o nekalých obchodných praktikách, smernicu o elektronickom obchode, smernicu o právach spotrebiteľov alebo smernicu o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.

V prípade rámca spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa príslušné úrady pravidelne preskúmavajú otázky spoločného záujmu, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa na jednotnom trhu, a koordinujú svoje činnosti v oblasti dohľadu nad trhom aj potenciálne opatrenia na presadzovanie práva. Komisia umožňuje výmenu informácií medzi orgánmi a ich koordináciu.

Online platformy musia prevziať väčšiu zodpovednosť za správu obsahu. Oznámenie poskytuje spoločné nástroje na urýchlené a proaktívne odhaľovanie a odstraňovanie nezákonného obsahu na internete a predchádzanie jeho opakovanému výskytu.

O dac

Odporúčame pozrieť

V. Bilčík: Je neakceptovateľné, aby Meta držala svojich používateľov ako rukojemníkov

Americká digitálna spoločnosť Meta začala v týchto dňoch vyzývať používateľov a používateľky jej sociálnych sietí …

Consent choices