rozpocet
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ vyzývajú k prísnejšiemu vyvodzovaniu zodpovednosti za rozpočtový systém

Európsky dvor audítorov dnes vyzval k väčšiemu dôrazu na pridanú hodnotu v rozpočte EÚ, ako aj k väčšej flexibilite a transparentnosti a prísnejšej povinnosti zodpovedať sa. Návrhy sú prezentované v informačnom dokumente pod názvom Budúcnosť financií EÚ: reforma spôsobu fungovania rozpočtu EÚ. Dokument je reakciou audítorov na Diskusný dokument Európskej komisie o budúcnosti financií EÚ, ktorý je dôležitým krokom v príprave viacročného finančného rámca.

Jan Gregor, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za informačný dokument uviedol, že „Európsky dvor audítorov sa nemôže vyjadrovať k výške a rozdeleniu výdavkov EÚ ani k voľbám v súvislosti s príjmami EÚ, je však jeho úlohou poskytovať odporúčania na zlepšenie finančného hospodárenia, transparentnosti a vyvodzovania zodpovednosti za rozpočtový systém EÚ.“

Hlavné návrhy audítorov:

Definovať pridanú hodnotu EÚ

Audítori vyzývajú, aby sa pri určovaní príležitostí na pridanie hodnoty v rozpočte EÚ, hodnotení výkonnosti výdavkových programov a posudzovaní rizík spojených s finančnými nástrojmi a zárukami pre finančné prostriedky EÚ používala jasne vymedzená koncepcia pridanej hodnoty EÚ.

Hovoria, že táto koncepcia by mala zahŕňať aj komplexnejšie a presnejšie poňatie nákladov, prínosov a čistých bilancií členstva v EÚ. Navrhujú, aby Európska komisia analyzovala finančné i nefinančné výhody členstva v EÚ.

Zabezpečiť, aby bol rozpočet EÚ schopný lepšie reagovať na okolnosti

Audítori navrhujú zlepšiť schopnosť rozpočtu reagovať na meniace sa okolnosti jeho spružnením a zavedením systému rezerv na pokrytie dlhodobých výdavkov a nepredvídaných udalostí.

Uverejniť komplexný finančný plán

Audítori navrhujú, aby Komisia uverejnila strednodobý až dlhodobý finančný plán pre rozpočet EÚ, ktorý by dopĺňal návrh nasledujúceho viacročného finančného rámca. Mal by zahŕňať očakávané nesplatené SK 2 záväzky, predbežné financovanie a podmienené záväzky, prognózu platieb, analýzu ekonomického a finančného kontextu a posúdenie rizík. Hlavné prvky plánu by sa mali každoročne aktualizovať.

Viac..  M. Beňová: Komisia by mala najskôr vedieť šetriť, až potom si pýtať ďalšie peniaze

Klásť väčší dôraz na výkonnosť

Audítori navrhujú zosúladiť finančné plánovanie Únie so strategickými prioritami, stanoviť hlavné výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť, znížiť počet výdavkových programov, cieľov a ukazovateľov, zefektívniť správy a zjednodušiť prístup k nim.

Zabezpečiť, aby sa s financiami EÚ zaobchádzalo transparentnejšie, a sprísniť povinnosť zodpovedať sa za ne

Audítori vyzývajú k maximálnemu demokratickému dohľadu nad všetkými finančnými prostriedkami EÚ. Rovnaké zásady povinnosti zodpovedať sa a transparentnosti by sa mali vzťahovať na orgány v rámci rozpočtu EÚ, ako je Európska komisia, ako aj orgány mimo rozpočtu EÚ, ako je Európska centrálna banka a Európska investičná banka (EIB).

Vykonávať verejné audity všetkých orgánov EÚ

Audítori uvádzajú, že by mali mať možnosť kontrolovať všetky orgány EÚ, ako aj orgány vytvorené mimo právneho poriadku EÚ, ktoré vykonávajú politiky EÚ. Zahŕňalo by to Európsku obrannú agentúru, navrhovaný Európsky menový fond, Európsky mechanizmus pre stabilitu a operácie EIB, ktoré nesúvisia s rozpočtom EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Krajiny EÚ schválili všeobecný rozpočet Únie na rok 2024

Ministri členských krajín EÚ v pondelok schválili spoločný text o všeobecnom rozpočte EÚ na rok …

Consent choices