Martin Selmayr
Martin Selmayr, nový generálny tajomník EK. PHOTO: © European Union.

Európska komisia vymenovala nového generálneho tajomníka

V nadväznosti na želanie Alexandra Italianera odísť do dôchodku vymenovala Európska komisia za svojho nového generálneho tajomníka Martina Selmayra, predseda Juncker vymenoval Claru Martinezovú Alberolaovú za novú vedúcu kabinetu a Richarda Szostaka za nového zástupcu vedúcej kabinetu.

Súčasný generálny tajomník Alexander Italianer sa po viac ako 32 rokoch v službách Európskej komisie rozhodol odísť do dôchodku. V dôsledku toho a na základe návrhu predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera kolégium rozhodlo o vymenovaní Martina Selmayra, súčasného vedúceho kabinetu predsedu Komisie, za nového generálneho tajomníka Komisie. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť 1. marca. Predseda Juncker zároveň rozhodol, že súčasná zástupkyňa vedúceho jeho kabinetu, Clara Martinezová Alberolaová, bude novou vedúcou kabinetu predsedu Komisie – ako vôbec prvá žena v tejto funkcii. Súčasný diplomatický poradca predsedu Junckera, Richard Szostak, sa stane novým zástupcom vedúcej jeho kabinetu.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: „Alexander Italianer potvrdil svoje želanie odísť k 1. marcu z pozície generálneho tajomníka Komisie. Chcem mu vyjadriť veľkú vďaku za desaťročia lojálneho pôsobenia v službách Európskej komisie, ako aj za posledné tri roky, v ktorých pracoval pre mňa ako predsedu Komisie. Vysoko som si cenil práce tohto skúseného a kvalifikovaného generálneho tajomníka a chcel by som sa mu poďakovať za jeho vynikajúce riadenie našej administratívy, ako aj za to, že súhlasil s tým, že zostane vo funkcii ešte ďalší mesiac, aby sa zaistil plynulý prechod. Takisto som rád, že súhlasil aj s tým, že po 1. apríli sa stane mojím osobitným poradcom pre strategické otázky týkajúce sa agendy EÚ, najmä viacročného finančného rámca a pripravenosti na brexit.“

Holanďan Alexander Italianer začal pre Európsku komisiu pracovať v roku 1985 na oddelení pre hospodárske a finančné záležitosti. Pracoval pre päť predsedov Komisie vrátane kabinetov predsedov Jacquesa Santera a Josého Manuela Barrosa, v ktorých pôsobil ako zástupca vedúceho kabinetu. Prispel k vypracovaniu dôležitých hospodárskych štúdií, ktoré použil bývalý predseda Komisie Jacques Delors na podporu svojho plánu na vytvorenie jednotného európskeho trhu a hospodárskej a menovej únie. Alexander Italianer bol členom tímu Komisie pri rokovaní o Masstrichtskej zmluve a následne bol v rámci kabinetu predsedu Santera zodpovedný za zavedenie eura a prispel k vypracovaniu Agendy 2000, ktorá bola základom pre pristúpenie desiatich nových členských štátov v roku 2004. V roku 2010 sa stal generálnym riaditeľom pre hospodársku súťaž a v tejto pozícii inicioval vedenie konaní proti veľkým internetovým spoločnostiam, ako sú Google a Apple, proti kartelom tvoreným veľkými bankami. Inicioval aj vedenie konania vo veci LIBOR a zaviedol dôležité zjednodušenia v pravidlách EÚ týkajúcej sa štátnej pomoci. Ako zástupca generálneho tajomníka a prvý predseda výboru Komisie pre posudzovanie vplyvu v oblasti lepšej právnej regulácie (2006 – 2010), ako aj v jeho súčasnom postavení generálneho tajomníka (od septembra 2015), bol Alexander Italianer kľúčovou osobou pre splnenie prísľubu Komisie, že bude mať „veľký vplyv na veľké veci a menší vplyv na menšie veci“. V rámci Komisie bol tiež hybnou silou v otázke riadenia migrácie a reakcie na teroristické hrozby v Európe, ďalej v otázke zefektívnenia procesu európskeho semestra pre koordináciu hospodárskej politiky medzi členskými štátmi a v otázke prípravy na dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie a formovanie budúceho európskeho vývoja dvadsaťsedmičky, a to hlavne pokiaľ ide o ďalší viacročný finančný rámec. S cieľom zabezpečiť plynulý prechod k jeho nástupcovi v pozícii generálneho tajomníka Alexander Italianer bude pracovať pre predsedu Junckera ešte ďalší mesiac v pozícii poradcu hors classe do 31. marca. So svojimi bohatými a cennými skúsenosťami sa potom stane osobitným poradcom predsedu Junckera pre strategické otázky týkajúce sa agendy EÚ, najmä viacročného finančného rámca a pripravenosti na brexit.

Na návrh predsedu Junckera bol Martin Selmayr, ktorý je v súčasnosti vedúcim kabinetu predsedu Komisie, vymenovaný za nového generálneho tajomníka Európskej komisie s účinnosťou od 1. marca. Clara Martinezová Alberolaová, ktorá je v súčasnosti zástupkyňou vedúceho kabinetu, prevezme od 1. marca úlohu novej vedúcej kabinetu predsedu Junckera.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: „Nasledujúcich 20 mesiacov bude rozhodujúcich pre vytvorenie Európy, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje. Potrebujem ten najlepší tím. Preto chcem, aby Martin Selmayr pôsobil ako nový generálny tajomník a riadil talentovanú a dobre fungujúcu administratívu našej inštitúcie a aby Clara Martinezová Alberolaová viedla môj osobný tím. V priebehu posledných rokov si Clara a Martin získali moju plnú dôveru. Preukázali, že spolu vytvárajú veľmi silný tím, ktorý môže nájsť rýchle a spoľahlivé riešenia najnaliehavejších výziev, ktorým Európa čelí. So svojimi znalosťami, skúsenosťami a silným tímovým duchom bude Komisia schopná plniť svoj legislatívny program a pripraviť sa na budúcnosť.“

Martin Selmayr bude v poradí siedmym generálnym tajomníkom Európskej komisie a prvým nemeckým štátnym príslušníkom, ktorý bude v tejto pozícii pôsobiť. Po nadobudnutí pracovných skúseností v akademickej oblasti, súkromnom sektore a Európskej centrálnej banke začal Martin Selmayr v roku 2004 pracovať v Európskej komisii, kde najprv zastával pozíciu hovorcu pre oblasť informačnej spoločnosti a médií (2004 – 2010). V roku 2010 sa stal vedúcim kabinetu Viviane Redingovej, podpredsedníčky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo (2010 – 2014). Na týchto pozíciách bol na čele úspešného úsilia Komisie o zníženie poplatkov za roaming v celej EÚ a zavedenie nových európskych pravidiel na ochranu osobných údajov. V roku 2014 sa Martin Selmayr stal šéfom volebného tímu Jeana-Clauda Junckera ako hlavného kandidáta Európskej ľudovej strany vo voľbách do Európskeho parlamentu. Následne bol vymenovaný za hlavného poradcu na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre hospodárske a finančné záležitosti a riaditeľa Európskej banky pre obnovu a rozvoj zastupujúceho EÚ, a to predtým, než sa stal šéfom prechodného tímu Jean-Claude Junckera a potom vedúcim jeho kabinetu, keď sa ujal funkcie predsedu Komisie 1. novembra 2014. V tejto funkcii Selmayr pomáhal riadiť a uskutočňovať všetky strategické priority Junckerovej Komisie.

Viac..  Zastavme epidémiu: Deň boja proti násiliu páchanému na ženách

Predseda vymenoval Claru Martinezovú Alberolaovú za novú vedúcu svojho kabinetu s účinnosťou od 1. marca. Martinezová Alberolaová je prvou ženou a prvou španielskou štátnou príslušníčkou v histórii Európskej komisie na pozícii vedúcej kabinetu predsedu Komisie. V Európskej komisii začala pracovať pred 27 rokmi (v roku 1991). Najprv sa prevažne zaoberala právnymi otázkami v súvislosti s jednotným trhom a potom pracovala na prípravách rozšírenia EÚ v roku 2004. Potom pracovala v kabinete predsedu Barrosa počas dvoch po sebe nasledujúcich funkčných období (2005 – 2014), kde sa podieľala najmä na príprave návrhu Komisie z roku 2014, ktorý sa týkal rámca na ochranu právneho štátu v EÚ. Pred tým, než sa stala členkou tímu Martina Selmayra ako zástupkyňa šéfa prechodného tímu Jeana-Clauda Junckera a následne zástupkyňou vedúceho jeho kabinetu, keď sa 1. novembra 2014 ujal funkcie predsedu Európskej komisie, bola v júli 2014 vymenovaná za hlavnú poradkyňu na GR pre spravodlivosť. Martinezová Alberolaová bola na svojej aktuálnej pozícii predovšetkým zodpovedná za medziinštitucionálne vzťahy, pomáhala koordinovať úsilie Komisie o zvládnutie migrácie, plniť program predsedu Junckera v oblasti lepšej právnej regulácie a riadila prípravy na ročnom pracovnom programe Komisie.

Predseda Juncker sa ďalej rozhodol za nového zástupcu vedúcej svojho kabinetu vymenovať Richarda Szostaka, svojho aktuálneho dôverného diplomatického poradcu. Richard Szostak je poľský a britský štátny príslušník, ktorý pracoval v kabinete bývalej podpredsedníčky Komisie pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingovej (2012 – 2014), ako aj v právnom servise Rady (2005 – 2011) a na stálom zastúpení Poľskej republiky pri EÚ počas poľského predsedníctva EÚ. Richard Szostak v súčasnosti radí predsedovi Junckerovi vo všetkých zahranično-politických otázkach, pri prípravách na samity G7 a najmä v rámci rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, ako aj v prípade vzťahov medzi EÚ a Švajčiarskom. Za tieto oblasti bude naďalej zodpovedný vo svojej novej funkcii zástupcu vedúcej kabinetu predsedu Junckera. Richard Szostak prispel ku koordinácii aktivít EÚ a členských štátov v čase vrcholiacej migračnej krízy; k rokovaniam o vyhlásení EÚ a Turecka a prípravám na stratégii pre krajiny západného Balkánu.

V záujme ďalšieho posilnenia generálneho sekretariátu kolégium ďalej rozhodlo o návrhu predsedu Junckera, aby sa od 1. marca stala súčasťou tímu generálneho sekretariátu Pia Ahrenkildeová-Hansenová ako hlavná poradkyňa vo funkcii povereného zástupcu generálneho tajomníka. Ahrenkildeová-Hansenová je dánskou štátnou príslušníčkou, ktorá je v súčasnosti riaditeľkou GR pre komunikáciu ako útvaru predsedu a ktorá je zodpovedná za zastúpenia Komisie v členských štátoch. V Európskej komisii pracuje 22 rokov a zastávala funkciu hovorkyne Európskej komisie počas funkčného obdobia predsedov Prodiho a Barrosa (1999 – 2009). V období od 2009 do 2014 bola hlavnou hovorkyňou Komisie. V súčasnosti je zodpovedná za zastúpenia, koordinuje komunikačné aktivity Komisie v členských štátoch s cieľom pomôcť osloviť občanov a miestne a regionálne médiá v čase, ktorý je rozhodujúci pre budúcnosť Európy. Vďaka týmto kvalifikačným predpokladom a schopnostiam sa ideálne hodí pre svoje nové pracovné miesto v generálnom sekretariáte.

Súvislosti: generálni sekretári Komisie od roku 1958

  1. Émile Noël: Francúz, 1922. Za výkonného sekretára Európskeho hospodárskeho spoločenstva bol vymenovaný v roku 1958 vo veku 36 rokov. V tejto funkcii pôsobil do roku 1987.
  2. David Williamson: Brit, 1934. Za generálneho sekretára bol vymenovaný v roku 1987 vo veku 53 rokov. V tejto funkcii pôsobil do roku 1997.
  3. Carlo Trojan: Holanďan, 1942. Za generálneho sekretára bol vymenovaný v roku 1997 vo veku 55 rokov. V tejto funkcii pôsobil do roku 2000.
  4. David O’Sullivan: Ír, 1953. Za generálneho sekretára bol vymenovaný v júni 2000 vo veku 47 rokov. V tejto funkcii zotrval do novembra 2005. Pred tým, že bol vymenovaný za generálneho sekretára, pôsobil vo funkcii vedúceho kabinetu bývalé predsedu Komisie Romana Prodiho.
  5. Catherine Dayová: Írka, 1954. Za generálnu sekretárku bola vymenovaná v novembri 2005 vo veku 51 rokov. V tejto funkcii pôsobila do 1. septembra 2015.
  6. Alexander Italianer: Holanďan, 1956. Za generálneho sekretára bol vymenovaný 1. septembra 2015 vo veku 59 rokov. V tejto funkcii pôsobil do 1. marca 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices