hracky, chemikalie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia: Chemikálie v Európe sú bezpečnejšie

Ústredným právnym predpisom EÚ v oblasti chemikálií („nariadenie REACH“) sa v posledných 10 rokoch výrazne posilnila ochrana ľudského zdravia a životného prostredia a podporili alternatívy k testovacím metódam na zvieratách. Komisia v nadväznosti na to predkladá návrh obsahujúci opatrenia na ďalšie zjednodušenie jeho uplatňovania.

Chemikálie sú všadeprítomné v našom živote, v práci, ale aj v spotrebnom tovare, ako sú odevy, hračky, nábytok a elektrické spotrebiče. Sú nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života, avšak niektoré látky môžu predstavovať riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Z uverejneného preskúmania nariadenia REACH vyplýva, že vďaka nariadeniu o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (nariadenie REACH) spoločnosti a orgány z EÚ zaručujú bezpečné používanie chemikálií a postupné ukončenie používania nebezpečných látok.

Elżbieta Bieńkowska, komisárka zodpovedná za vnútorný trh a priemysel, uviedla: „Nariadenie REACH je najmodernejší a najkomplexnejší právny predpis v oblasti chemikálií na svete. Príklad EÚ v regulovaní oblasti chemikálií nasledovali viaceré iné jurisdikcie. Priemyselné odvetvie EÚ teraz vyrába chemikálie, ktoré sú pre občanov a životné prostredie bezpečnejšie. Musíme na tomto úspechu stavať a zabezpečiť, aby v porovnaní s výrobcami z tretích krajín nečelili výrobcovia z EÚ konkurenčným nevýhodám, a to najmä tak, že sa zabezpečí, aby bol dovážaný tovar v súlade s predpismi EÚ o chemikáliách.“

Karmenu Vella, komisár pre životné prostredie, dodal: „Väčšina Európanov má obavy z toho, že sú vystavovaní nebezpečným chemikáliám. EÚ pomocou nariadenia REACH úspešne rieši ich obavy tým, že informuje o chemikáliách na trhu EÚ a nebezpečné chemikálie zakazuje. V iných krajinách sa už nariadenie REACH stalo inšpiráciou pre legislatívu v oblasti chemikálií a jeho ďalším zdokonalovaním budeme môcť ešte lepšie chrániť zdravie našich občanov a životné prostredie.“

Nariadením REACH sa dosahujú konkrétne výsledky, z ktorých majú osoh európski občania:

  • bezpečnejšie výrobky pre spotrebiteľov, pracovníkov a životné prostredie. Na základe nariadenia REACH dosiahla EÚ pokrok v rámci obmedzovania alebo zákazu používania niektorých chemikálií, ktoré môžu byť škodlivé pre ľudské zdravie alebo životné prostredie a ich nahrádzania bezpečnejšími alternatívami. Niektorými príkladmi sú:

– zákaz škodlivých chemikálií: bolo vydaných 18 obmedzení týkajúcich sa rôznych skupín chemických látok, ako napríklad chróm, nikel a olovo v spotrebných výrobkoch; endokrinný disruptor bisfenol A v pokladničných bločkoch a aj zlúčeniny nonylfenolu v textilných výrobkoch, ktoré sú toxické pre vodné prostredie;

– nahradenie najnebezpečnejších látok („látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy“) bezpečnejšími alternatívami:doteraz bolo identifikovaných 181 chemikálií, ktoré môžu mať závažné účinky na ľudské zdravie a životné prostredie, a 43 bolo zaradených na autorizačný zoznam podľa nariadenia REACH, čo znamená, že spoločnosti musia získať na ich používanie autorizáciu a že sa postupne ukončuje ich používanie, keď sú k dispozícii vhodné alternatívy.

  • Testovacie metódy, pri ktorých sa nevyužívajú zvieratá: nariadenie REACH podporuje pri posudzovaní nebezpečenstva chemikálií používanie alternatívnych metód testovania, pri ktorých sa nevyužívajú zvieratá, čím sa znižuje potreba vykonávať testy na zvieratách. V období od roku 2012 do 2016 Komisia poskytla na podporu výskumu alternatívnych metód približne 40 miliónov EUR ročne.
  • Komplexný súbor údajov na účely chemickej bezpečnosti na jednotnom trhu EÚ: doteraz sa postupom registrácie podľa nariadenia REACH zhromaždili informácie o viac než 17 000 chemických látkach v 65 000 spisoch registračnej dokumentácie, ktoré sa týkajú hlavných chemikálií vyrábaných a používaných v EÚ. Zlepšila sa tým komunikácia a zvýšila transparentnosť v dodávateľskom reťazci, čo Európe umožňuje lepšie riešiť riziká súvisiace s chemikáliami a ďalej harmonizovať vnútorný trh s chemikáliami.
Viac..  Le Maire: Verejný sektor v EÚ už nedokáže ďalej financovať boj proti zmene klímy

V záujme lepšej ochrany spotrebiteľov, pracovníkov a životného prostredia Európska komisia prekladá návrh obsahujúci viacero konkrétnych opatrení na zlepšenie uplatňovania nariadenia REACH. Cieľom navrhovaných opatrení je zvýšiť kvalitu registračnej dokumentácie predkladanej spoločnosťami, zjednodušiť celkový autorizačný postup a zabezpečiť rovnaké podmienky pre spoločnosti z EÚ a spoločnosti z tretích krajín. Komisia chce ďalej podporiť malé a stredné podniky pri dodržiavaní tohto nariadeniaa posilniť jeho vykonávanie zo strany vnútroštátnych orgánov.

Komisia chce takisto zlepšiť prepojenosť nariadenia REACH s právnymi predpismi na ochranu pracovníkov a predpismi o odpade.

Ďalšie kroky

Na verejnej konferencii naplánovanej na jún 2018 bude Komisia diskutovať o výsledkoch a následných opatreniach druhého preskúmania nariadenia REACH s Európskym parlamentom, členskými štátmi a zainteresovanými stranami.

Súvislosti

REACH je európske nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií. Účinnosť nadobudlo v roku 2007 a nahradilo predchádzajúci legislatívny rámec pre chemikálie v EÚ, ktorý bol zavedený koncom 60. a začiatkom 70. rokov 20. storočia. V zásade sa nariadenie REACH vzťahuje na takmer všetky chemické látky.

V súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ sa nariadením REACH presunulo dôkazné bremeno na priemyselné odvetvie, čím sa stalo zodpovedné za bezpečnosť chemikálií v celom dodávateľskom reťazci. Spoločnosti musia identifikovať a riadiť chemické riziká a preukázať, ako možno tieto chemické látky bezpečne používať. Vyžaduje si to nové formy spolupráce medzi spoločnosťami, posilnenie komunikácie v dodávateľskom reťazci, ako aj vývoj nástrojov, ktoré usmernia spoločnosti a orgány verejnej moci a pomôžu im pri jeho vykonávaní.

Prvá lehota na registráciu chemických látok bola v roku 2010, pričom registrácie sa začali v roku 2009. Predregistrácie (nutné na to, aby sa existujúce látky mohli registrovať podľa naplánovaného harmonogramu) prebehli v roku 2008. Konečný termín, dokedy budú môcť spoločnosti zaregistrovať všetky chemikálie vyrábané, dovážané alebo uvádzané na trh EÚ v objeme viac než jedna tona ročne, je 31. mája 2018. Táto správa je druhým preskúmaním nariadenia REACH.

Európska chemická agentúra (ECHA) od svojho založenia v roku 2007 zohráva jednu z ústredných úloh, pokiaľ ide o uplatňovanie všetkých postupov podľa nariadenia REACH. ECHA spravuje najväčšiu databázu chemikálií na svete a umožňuje ľahký online prístup k údajom o chemickej bezpečnosti. ECHA takisto vykonáva aj iné právne predpisy EÚ týkajúce sa chemikálií a podľa očakávaní sa stane referenčným miestom udržateľného nakladania s chemikáliami.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices