cestovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Chodí na Slovensko až trikrát viac zahraničných turistov ako ukazujú štatistiky?

Bratislava (19. marca 2018) – Reálny počet zahraničných turistov, ktorí zavítali v minulom roku na Slovensko, môže byť v skutočnosti o niekoľko miliónov väčší ako evidujú oficiálne štatistiky. Ministerstvo dopravy to zistilo prostredníctvom unikátneho projektu monitoringu počtu zahraničných turistov na základe anonymizovaných dát zo SIM kariet mobilných telefónov. Spracované dáta naznačujú, že na Slovensko prišlo skoro trikrát viac zahraničných návštevníkov ako sa pôvodne predpokladalo.

„Presnejšie dáta o turistoch, ktorí k nám prichádzajú zo zahraničia, nám pomôžu lepšie propagovať Slovensko na zahraničných trhoch, ako aj odborníkom na cestovný ruch lepšie pripraviť ponuku produktov v cestovnom ruchu,“ uviedol minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Projekt sledovania počtu zahraničných turistov prostredníctvom pohybu zahraničných SIM kariet na našom území je unikátny, a to nielen na Slovensku, ale aj z európskeho hľadiska. Počas fungovania samostatnej Slovenskej agentúry pre cestovný ruch sa tieto informácie nespracovávali. Aj tento inovatívny analytický nástroj potvrdzuje správnosť zlúčenia marketingovej prezentácie  Slovenska pod jednu strechu, vďaka čomu je možné hľadať nové efektívne spôsoby podpory cestovného ruchu,“ hovorí štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Peter Ďurček.

Kým oficiálne ubytovacie štatistiky hovoria o zhruba dvoch miliónoch zahraničných turistov, analyzované dáta ukazujú, že na území Slovenska bolo aktívnych viac ako 6 miliónov zahraničných mobilov. Zo získaných dát sa napríklad podarilo zistiť, že kým oficiálne štatistiky evidujú iba 25 051 návštevníkov z Holandska, podľa analýzy SIM kariet tu bolo viac ako 218 000 ľudí s holandským telefónnym číslom.

Musíme podrobne analyzovať tieto údaje. V prípade Holanďanov za nimi môže byť napríklad ich obľuba cestovania v karavanoch, a tak sa logicky neobjavia v štatistike ubytovaných hostí,“ hovorí štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Peter Ďurček.

Práve moderné spracovanie dát v oblasti cestovného ruchu je jedným z výsledkov moderného a efektívneho riadenia služieb v cestovnom ruchu po prechode propagácie Slovenska zo zrušenej Slovenskej agentúry pre cestovný ruch priamo pod rezort dopravy. Ministerstvo dopravy je pripravené poskytnúť zozbierané  dáta všetkým relevantným subjektom pre ich ďalšiu analýzu. Tento typ dát je možné využiť aj pri tvorbe Akčných plánov v menej rozvinutých regiónov, keďže je úplne presne možné cieliť produkty v cestovnom ruchu na segment turistov, ktorí tieto regióny navštevujú.

Viac..  Peter Pollák: Hnutie Slovensko je proti správe o navrhovaných zmenách zmlúv EÚ

Porovnanie oficiálnej ubytovacej štatistiky a analýza počtu zahraničných návštevníkov na základe dát mobilných operátorov za rok 2016

* Pre potreby spracovania dát bol zadefinovaný pojem unikátny návštevník, t. j. osoba vlastniaca SIM kartu iného ako slovenského pôvodu, ktorá v roku 2016 na území Slovenskej republiky vykonávala telekomunikačnú aktivitu aspoň počas jedného dňa. Celkový počet unikátnych návštevníkov tvoril 14 365 194. Použitý bol aj termín turista, ktorého analýza definuje ako držiteľa SIM karty, ktorý na území SR vykonal z danej SIM karty telekomunikačnú aktivitu v rozmedzí 2 – 14 dní počas kalendárneho roka 2016, pričom ich nemusel vykonať v dňoch po sebe idúcich. Ich objem tvorilo číslo 6 027 633. Získané dáta boli do maximálnej možnej miery očistené od prípadných duplicít alebo prekrytí signálu v pohraničných oblastiach.

O red

Odporúčame pozrieť

turizmus

Hrubá pridaná hodnota turizmu EÚ v predpandemickom roku 2019 bola na úrovni 572 miliárd eur

V roku 2019, posledný rok predtým, ako pandémia COVID-19 výrazne zasiahla sektor cestovného ruchu, dosahovala …

Consent choices