Oettinger
Komisár EÚ pre rozpočet Günther Oettinger. PHOTO: © European Union- EP.

Krátenie regionálnych fondov ohrozuje podľa celoeurópskeho združenia budúcnosť Európy

Vyhlásenie s požiadavkou dôraznej politiky súdržnosti, ktorú podpísalo vyše 4 000 podporovateľov a miestnych samospráv zastupujúcich vyše 80 % obyvateľov EÚ, bolo odovzdané komisárovi Oettingerovi a komisárke Creţu.

Politika súdržnosti EÚ musí aj po roku 2020 predstavovať aspoň jednu tretinu rozpočtu EÚ a podporovať všetky európske regióny. Zníženie jej rozpočtu by znamenalo riziko prehĺbenia rozdielov v Európe a hrozbu pre budúcnosť Európskej únie. Toto posolstvo doručilo celoeurópske združenie #CohesionAlliance Európskej komisii ešte pred zverejnením návrhu budúceho rozpočtu EÚ 2. mája.

Politika súdržnosti s rozpočtom vyše 350 miliárd EUR na roky 2014 až 2020 sa realizuje prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov . Je hlavným investičným nástrojom EÚ, ktorý znižuje rozdiely medzi regiónmi, vytvára pracovné miesta, otvára nové obchodné príležitosti a slúži na riešenie hlavných globálnych problémov, ako je napríklad zmena klímy a migrácia. Je to jediná politika EÚ, ktorá sa vzťahuje na všetky európske miestne spoločenstvá vrátane miestnych zainteresovaných strán v záujme realizácie stratégií rastu na základe spoločných cieľov EÚ.

Vzhľadom na brexit a potrebu EÚ financovať nové priority, ako je napríklad obrana, bezpečnosť a kontrola vonkajších hraníc, hrozí, že finančné prostriedky vyčlenené na politiku súdržnosti sa v nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ, t. j. viacročnom finančnom rámci stanovujúcom výdavkové stropy EÚ na obdobie po roku 2020, znížia. V snahe predísť tomuto vývoju a zvýšiť informovanosť o zásadnej úlohe politiky súdržnosti významné združenia regiónov a miest – Združenie európskych pohraničných regiónov (AEBR), Združenie európskych regiónov (AER), Konferencia európskych regionálnych legislatívnych zhromaždení(CALRE), Rada európskych obcí a regiónov (CEMR), Konferencia okrajových prímorských regiónov (CPMR) a EUROCITIES – spolu s Európskym výborom regiónov založili v októbri minulého roku združenie #CohesionAlliance.

Združenie žiada, aby mala politika súdržnosti v rozpočte EÚ na obdobie po roku 2020 silnejšie postavenie a aby bola efektívnejšia, viditeľnejšia a prístupnejšia pre všetky regióny Európskej únie. Od jeho založenia podpísalo vyhlásenie združenia vyše 4 000 jednotlivých signatárov, 100 regiónov, 70 miest a okresov, 50 združení miestnych a regionálnych samospráv, 40 poslancov Európskeho parlamentu a 30 odvetvových združení z EÚ.

„Politika súdržnosti je tradičná, nie však zastaraná. Svoju úlohu bude naďalej zohrávať aj v budúcom rozpočte EÚ. Nemôžeme zaručiť, že nedôjde k žiadnym škrtom, ale naším cieľom je obmedziť ich na úroveň 5 až 10 %,“ uviedol komisár EÚ pre rozpočet Günther Oettinger , pričom vyzval všetkých partnerov, aby sa zmobilizovali a presvedčili vlády jednotlivých štátov o tom, že isté zvýšenie príspevkov členských štátov je potrebné na to, aby EÚ mohla plniť svoje úlohy.

S jeho slovami súhlasila aj komisárka Corinna Creţu, ktorá vyhlásila: „Európa potrebuje súdržnosť viac než kedykoľvek predtým, a to nielen z ekonomických, ale aj zo sociálnych a politických dôvodov. Vďaka #CohesionAlliance tisícky príjemcov tejto jedinečnej politiky, ktorí zastupujú mestá a regióny, ako aj zdravotníctvo, školstvo a podnikateľský sektor, dôrazne a jasne hovoria, že Európa a politika súdržnosti sú dve strany tej istej mince.“

V mene AEBR sa k tejto otázke vyjadrila generálna riaditeľka pre vonkajšiu činnosť regionálnej vlády autonómnej oblasti Estremadura Rosa Balas Torres : „Súčasné programy v oblasti územnej spolupráce musia byť aj naďalej neoddeliteľnou súčasťou európskej súdržnosti, zbližovania občanov a územných celkov nad rámec hraníc jednotlivých štátov. V nadväznosti na nedávne oznámenie Komisie o pohraničných regiónoch by sa mal ďalej rozvíjať cezhraničný a nadnárodný prístup v ďalších oblastiach politiky EÚ, ako je napríklad zamestnanosť, zdravotníctvo, prístupnosť a prepojenie.“

Viac..  Európska komisia schválila akvizíciu US Steel spoločnosťou Nippon Steel

Predseda AER a predseda švédskeho regiónu Västra Götaland Magnus Berntsson v tejto súvislosti podotkol: „Dôrazná obnovená politika súdržnosti pre všetky regióny je najrozumnejšou a najlogickejšou investíciou, ktorú môže EÚ urobiť pre svoju budúcnosť. Politika súdržnosti bude v budúcnosti v EÚ naším najsilnejším nástrojom, ktorý bude zlepšovať kvalitu života občanov a podporovať zjednotenú, silnú a konkurencieschopnú Európu.“

Predsedníčka CALRE Ana Luís , predsedníčka legislatívneho zhromaždenia portugalskej autonómnej oblasti Azory upozornila, že „je najvyšší čas sa zjednotiť a zosúladiť v záujme obrany hlavných zásad Európskej únie, ako je súdržnosť a solidarita. To je dôvod, prečo sa CALRE zapojila do #CohesionAlliance hneď od začiatku. Európa potrebuje dôraznú a účinnú politiku súdržnosti v každom jednom zo svojich regiónov.“

Hovorca CEMR a člen rady švédskeho mesta Malmö Ilmar Reepalu poznamenal: „Úspech nových priorít EÚ, ako je sociálne začlenenie a opatrenia v oblasti klímy, závisí od schopnosti miest a regiónov investovať do svojich území. Tieto investície sa bez politiky súdržnosti nebudú môcť uskutočniť. EÚ by mala byť dôsledná a v budúcom rozpočte by mala zabezpečiť silné postavenie politiky súdržnosti.“

Predseda VR Karl-Heinz Lambertz zdôraznil: „Ak chceme Európu, ktorá investuje do každého spoločenstva, ktorá je efektívnejšia, viditeľnejšia, menej centralizovaná a podporuje cezhraničnú spoluprácu, potrebujeme dôraznú politiku súdržnosti pre všetky regióny a väčší rozpočet EÚ. Jeho krátenie bude mať závažné dôsledky z hľadiska prosperity a jednoty Európskej únie v budúcnosti.“

K tejto otázke sa vyjadril aj predseda CPMR a regionálnej vlády portugalskej autonómnej oblasti Azory Vasco Alves Cordeiro , ktorý vyhlásil: „Budúci rozpočet EÚ musí odrážať ambície a priority EÚ, pričom regiónom musí poskytnúť flexibilitu, ktorú potrebujú na uskutočňovanie politickej vízie Európskej únie pre budúcnosť Európy v praxi. Niektoré priority možno dosiahnuť len pomocou politiky súdržnosti.“

Na zásadný význam politiky súdržnosti poukázal aj predseda Eurocities a primátor belgického mesta Gent Daniël Termont : „Politika súdržnosti je tmel, ktorý drží EÚ pohromade, pretože sa usilujeme o takú budúcnosť, ktorá bude udržateľnejšia, inkluzívnejšia, demokratickejšia a prosperujúcejšia. Podpora inovácie, spolupráce a solidarity prostredníctvom silnej politiky súdržnosti pomôže Európe byť vzorom pre všetkých okolo nás aj pre budúce generácie.“

Podkladové informácie

Združenie #CohesionAlliance je koalíciou tých, ktorí sa domnievajú, že politika súdržnosti EÚ musí naďalej zostať pilierom budúcnosti EÚ. Združenie bolo vytvorené prostredníctvom spolupráce medzi vedúcimi európskymi združeniami miest a regiónov a Európskym výborom regiónov. Žiada, aby mala politika súdržnosti v rozpočte EÚ po roku 2020 silnejšie postavenie, aby bola efektívnejšia, viditeľnejšia a prístupnejšia pre všetky regióny Európskej únie. K združeniu #CohesionAlliance sa môžu pridať všetci, ktorí sú presvedčení o potrebe politiky súdržnosti EÚ, či už sú to národné vlády, regionálne a miestne samosprávy, MSP, MVO, školy, univerzity alebo kultúrne organizácie; stačí podpísať toto vyhlásenie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices