chemikalie, zdravie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia chce lepšiu ochranu pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami

Európska komisia podniká ďalší dôležitý krok na ochranu pracovníkov v Európskej únii pred rakovinou súvisiacou s prácou, ako aj pred inými zdravotnými problémami.

Komisia navrhuje obmedziť vystavenie pracovníkov piatim karcinogénnym látkam okrem 21 látok, ktoré už od začiatku tohto funkčného obdobia boli obmedzené alebo pri ktorých bolo navrhnuté obmedzenie. Podľa odhadov by návrh zlepšil pracovné podmienky viac ako milióna pracovníkov v EÚ a zabránil vyše 22-tisíc prípadom chorôb súvisiacich s prácou.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: „Komisia dnes podnikla ďalší dôležitý krok v boji proti rakovine spôsobenej prácou a iným súvisiacim zdravotným problémom. Navrhujeme obmedzenie vystavenia pracovníkov účinkom ďalších piatich karcinogénnych chemikálií. Zvýši sa tak ochrana viac než milióna pracovníkov v Európe a pomôže sa vytvoriť zdravšie a bezpečnejšie pracovné prostredie, čo je jednou z hlavných zásad Európskeho piliera sociálnych práv.“

Komisia navrhuje zahrnúť do smernice o karcinogénoch a mutagénoch nové limitné hodnoty vystavenia v prípade piatich chemikálií. Týmito limitnými hodnotami sa stanovuje maximálna koncentrácia karcinogénnych chemikálií v ovzduší na pracovisku. Bolo vybraných týchto päť karcinogénov, ktoré majú kľúčový význam pre ochranu pracovníkov:

  • kadmium a jeho anorganické zlúčeniny,
  • berýlium a anorganické zlúčeniny berýlia,
  • kyselina arzeničná a jej soli, ako aj anorganické zlúčeniny arzénu,
  • formaldehyd,
  • 4,4′-metylén-bis-(2-chlóranilín) (MOCA).

Prvé tri karcinogény uvedené vyššie sa vo veľkej miere používajú v odvetví výroby a rafinovania kadmia, výroby niklovo-kadmiových batérií, mechanického plátovania, tavenia zinku a medi, zlievarenstva, sklárstva, v laboratóriách, elektronickom a chemickom priemysle, stavebníctve, zdravotníctve, pri nakladaní s plastmi či pri recyklácii.

Zavedenie účinných opatrení na zabránenie vysokej expozícii uvedeným piatim látkam a skupinám látok bude mať pozitívny vplyv, dokonca omnoho širší než samotná prevencia rakoviny. Zavedenie týchto limitných hodnôt vystavenia povedie nielen k menšiemu počtu prípadov rakoviny súvisiacich s prácou, ale aj iných zdravotných problémov spôsobených karcinogénnymi a mutagénnymi látkami. Napríklad vystavenie berýliu okrem rakoviny pľúc spôsobuje aj nevyliečiteľnú chronickú beryliózu.

Limitné hodnoty EÚ navyše podporujú konzistentnosť tým, že prispievajú k vytvoreniu rovnakých podmienok pre všetkých používateľov, zatiaľ čo pre zamestnávateľov, pracovníkov a orgány presadzovania práva stanovujú jasný spoločný cieľ. Návrh preto vedie k efektívnejšiemu systému ochrany zdravia pracovníkov a spravodlivejšiemu jednotnému trhu.

Návrh vychádza z vedeckých dôkazov, ako aj z rozsiahlych diskusií s príslušnými zainteresovanými stranami, najmä so zamestnávateľmi, zamestnancami a zástupcami členských štátov.

Súvislosti

Táto Komisia je odhodlaná ďalej posilňovať práva pracovníkov na vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Európsky pilier sociálnych práv, ktorý spoločne vyhlásili Európsky parlament, Rada a Komisia na Sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast v Göteborgu v novembri 2017, uznáva, že právo pracovníkov na zdravé, bezpečné a vhodné pracovné prostredie je nevyhnutné na zvýšenie konvergencie smerom k lepším pracovným a životným podmienkam v EÚ. Ochrana zdravia pracovníkov neustálym znižovaním expozície účinkom karcinogénnych a mutagénnych látok na pracovisku je konkrétny krok, ktorý Junckerova Komisia podniká na naplnenie tejto priority.

Viac..  Európska komisia predstavila plán na zníženie skleníkových plynov

Z údajov vyplýva, že rakovina je najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich so zamestnaním. Ročne spôsobí 52 % úmrtí súvisiacich so zamestnaním, pričom v 24 % prípadov sú na vine choroby obehovej sústavy a v 2 % choroby dýchacej sústavy. Rakovinu môže zapríčiniť vystavenie účinkom niektorých chemických faktorov pri práci. Ide síce o komplexnú chorobu, ktorej niektoré príčiny je ťažké identifikovať, ale je jasné, že rakovine spôsobenej vystavením chemickým látkam na pracovisku je možné predísť znížením alebo elimináciou tohto vystavenia.

V záujme zabezpečenia ochrany pracovníkov pred takýmito rizikami prijala EÚ v roku 2004 smernicu o karcinogénoch a mutagénoch (2004/37/EC). Tá obsahuje opatrenia na elimináciu alebo obmedzenie vystavenia karcinogénnym a mutagénnym chemickým látkam, čím by sa v konečnom dôsledku podporila prevencia rakoviny spôsobenej zamestnaním a súvisiacich chorôb.

Vedecké poznatky o karcinogénnych alebo mutagénnych chemických látkach sa neustále vyvíjajú a technologický pokrok umožňuje lepšiu ochranu pracovníkov. Aby mechanizmy na ochranu pracovníkov zavedené v spomínanej smernici boli čo najefektívnejšie a vo všetkých členských štátoch platili moderné preventívne opatrenia, smernicu treba pravidelne revidovať. Komisia preto podporuje nepretržitý proces jej aktualizácie, lebo chce držať krok s vedecko-technickým vývojom a zohľadňovať postoje sociálnych partnerov a členských štátov.

Komisia v minulosti navrhla dve legislatívne zmeny smernice o karcinogénoch a mutagénoch – jednu v máji 2016 a druhú v januári 2017. Dokopy tak boli stanovené limitné hodnoty 21 karcinogénov. Prvú zmenu spoluzákonodarcovia prijali ako smernicu (EÚ) 2017/2398 koncom roka 2017. O druhom návrhu na legislatívnu zmenu v súčasnosti rokujú. V EÚ je aspoň jednej z chemických látok zahrnutých do troch navrhovaných legislatívnych zmien vystavených asi 21 miliónov pracovníkov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices