kyberneticka bezpecnost
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia uľahčí prístup k elektronickým dôkazom

Komisia navrhuje nové pravidlá, ktoré policajným a súdnym orgánom umožnia získať jednoduchší a rýchlejší prístup k elektronickým dôkazom – napr. k e-mailom alebo dokumentom uloženým na cloude – ktoré potrebujú pri vyšetrovaní, stíhaní a usvedčovaní zločincov a teroristov.

Nové pravidlá umožnia orgánom presadzovania práva v členských štátoch EÚ lepšie sledovať stopy online a cezhranične a zároveň poskytnú dostatočné záruky v oblasti ochrany práv a slobôd všetkých dotknutých osôb.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Elektronické dôkazy sú v trestnom konaní čoraz dôležitejšie. Nemôžeme dovoliť, aby zločinci a teroristi využívali moderné a elektronické komunikačné technológie na utajenie svojej trestnej činnosti a unikanie spravodlivosti. V Európe nesmú existovať žiadne skrýše pre zločincov a teroristov, online ani offline. Dnešnými návrhmi sa zavádzajú bezprecedentné nástroje umožňujúce príslušným orgánom nielen získavať elektronické dôkazy rýchlo, efektívne a cez hranice, ale aj poskytovať silné záruky v oblasti ochrany práv a slobôd všetkých dotknutých osôb.“

Vĕra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, dodala: „Kým orgány presadzovania práva ešte stále používajú zastarané metódy, zločinci pri svojej činnosti využívajú rýchle a ultramoderné technológie. Orgánom presadzovania práva preto musíme na boj so zločinom poskytnúť metódy hodné 21. storočia, lebo zločinci na páchanie trestných činov metódy 21. storočia už používajú.“

Všetci zločinci a teroristi používajú na komunikáciu textové správy, e-maily a aplikácie. Viac než polovica všetkých vyšetrovaní trestných činov v súčasnosti obsahuje cezhraničnú žiadosť o získanie elektronických dôkazov, ktorými disponujú poskytovatelia služieb so sídlom v inom členskom štáte alebo mimo EÚ. Na získanie takýchto údajov je nevyhnutná justičná spolupráca a vzájomná právna pomoc, no tento proces je v súčasnosti príliš pomalý a zdĺhavý. Takmer dve tretiny zločinov páchaných v súčasnosti, pri ktorých sa elektronické dôkazy nachádzajú v inej krajine, nie je možné riadne vyšetriť alebo trestne stíhať, najmä vzhľadom na čas potrebný na zhromaždenie týchto dôkazov alebo kvôli roztrieštenosti právneho rámca. Keď sa proces získavania elektronických dôkazov zrýchli a zefektívni, návrhy tým pomôžu toto hluché miesto odstrániť.

Týmito návrhmi sa:

  • vytvorí európsky príkaz na predloženie: Umožní to súdnemu orgánu v jednom členskom štáte žiadať o elektronické dôkazy (napr. e-maily, textové správy alebo správy v aplikáciách) priamo poskytovateľa služieb, ktorý ponúka služby v Únii a ktorý je založený alebo má sídlo v inom členskom štáte, a to bez ohľadu na umiestnenie daných údajov. Tento poskytovateľ služieb bude povinný odpovedať do 10 dní a v núdzových prípadoch do 6 hodín (v porovnaní so 120 dňami pri existujúcom európskom vyšetrovacom príkaze alebo 10 mesiacmi pri postupe vzájomnej právnej pomoci);
  • pomocou európskeho príkazu na zablokovanie zabráni tomu, aby sa údaje vymazali:Umožní to súdnemu orgán v jednom členskom štáte nariadiť poskytovateľovi služieb, ktorý ponúka služby v Únii a ktorý je založený alebo má sídlo v inom členskom štáte, aby zachoval určité údaje, o ktoré neskôr príslušný orgán bude môcť požiadať prostredníctvom vzájomnej právnej pomoci, európskeho vyšetrovacieho príkazu alebo európskeho príkazu na predloženie;
  • poskytnú silné záruky a opravné prostriedky: Obidva príkazy sa môžu vydať iba v rámci trestného konania a vzťahujú sa na ne všetky procesné záruky trestného práva. Tieto nové pravidlá zaručujú silnú ochranu základných práv, ako je zapojenie súdnych orgánov a dodatočné požiadavky pri získavaní určitých kategórií údajov. Zahŕňa to aj záruky týkajúce sa práva na ochranu osobných údajov. Poskytovatelia služieb a osoby, ktorých údaje sa žiadajú, sú chránení rôznymi zárukami, ako napríklad možnosťou poskytovateľa služieb požiadať o preskúmanie, napríklad ak príkaz zjavne porušuje Chartu základných práv Európskej únie;
  • pre poskytovateľov služieb zavádza povinnosť určiť právneho zástupcu v Únii: V záujme zabezpečenia, aby sa na všetkých poskytovateľov služieb, ktorí ponúkajú služby v Európskej únii, vzťahovali rovnaké povinnosti, a to aj vtedy, ak sa ich ústredie nachádza v tretej krajine, sú títo poskytovatelia povinní určiť právneho zástupcu v Únii na prijímanie, dodržiavanie a presadzovanie rozhodnutí a príkazov vydaných príslušnými orgánmi členských štátov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní;
  • pre podniky a poskytovateľov služieb zabezpečí právna istota: keďže orgány presadzovania práva pri získavaní potrebných dôkazov často závisia od dobrej vôle poskytovateľov služieb, v budúcnosti sa právna istota pre príslušné orgány a poskytovateľov služieb zvýši tým, že sa na príkazy na poskytnutie elektronických dôkazov budú uplatňovať rovnaké pravidlá.
Viac..  Peter Pollák: Slovensko nepotrebuje ukrajinské obilie. Potrebujú ho chudobní ľudia v Afrike

Súvislosti

Bezpečnosť je jednou z politických priorít už od samého začiatku funkčného obdobia Junckerovej Komisie – počnúc politickými usmerneniami predsedu Junckera z júla 2014 až po najnovšiu správu o stave Únie z 13. septembra 2017.

V Európskom programe v oblasti bezpečnosti z apríla 2015 sa Komisia zaviazala preskúmať prekážky brániace vyšetrovaniu trestných činov. Po tragických udalostiach v Bruseli 22. marca 2016 ministri EÚ pre oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí určili prijatie opatrení na účinnejšie a efektívnejšie zabezpečenie a získanie digitálnych dôkazov za prioritu. O tejto otázke sa odvtedy niekoľkokrát diskutovalo na ministerskej úrovni a opätovne sa jej venovali aj európski lídri v záveroch Rady o zlepšení trestnej justície v kybernetickom priestore z júna 2016.

Predložený návrh prispieva k úsiliu Komisie plniť záväzok prijatý v rámci spoločného vyhláseniao legislatívnych prioritách EÚ na roky 2018 – 2019 lepšie chrániť európskych občanov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices