Ansip, bienkowska, moedas, gabriel
Eurokomisári Andrus Ansip, Elżbieta Bieńkowska, Carlos Moedas a Mariya Gabriel. PHOTO: © European Union.

Európska komisia navrhuje nové pravidlá pre online platformy

Nové pravidlá zlepšia fungovanie digitálneho jednotného trhu v súlade s vyhláseniami predsedu Junckera v správe o stave Únie z 13. septembra 2017 s cieľom „zaručiť spravodlivé, predvídateľné, trvalo udržateľné a dôveryhodné podnikateľské prostredie v rámci internetovej ekonomiky“. Tieto nové pravidlá majú vytvoriť spravodlivé, transparentné a predvídateľné podnikateľské prostredie pre menšie podniky a obchodníkov, ktorí používajú online platformy.

K podnikom, ktoré budú mať prospech z týchto nových pravidiel, patria napríklad hotely, obchodníci na internete, vývojári aplikácií a ďalšie podobné spoločností, ktoré využívajú vyhľadávače, aby zvyšovali návštevnosť svojich webových stránok.

Podpredseda pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Milióny prevažne malých obchodníkov v EÚ sú dnes závislí od online platforiem, ktoré im pomáhajú osloviť zákazníkov na digitálnom jednotnom trhu. Tieto nové elektronické trhy sú nositeľom rastu a inovácií v EÚ, potrebujeme však jasné a základné pravidlá, aby sme zabezpečili udržateľné a predvídateľné podnikateľské prostredie. Dnešný návrh prináša do digitálnej ekonomiky viac transparentnosti, podnikateľom poskytuje potrebnú istotu a v konečnom dôsledku aj výhody pre európskych spotrebiteľov.“

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska vyhlásila: Chceme zabrániť tomu, aby sa jednotný trh narušil v dôsledku rôznorodých predpisov jednotlivých členských štátov. Komisia dnes prichádza s koncepciou, ktorá podnikom v EÚ, a najmä tým menším, poskytne transparentnosť a mechanizmy na zabezpečenie nápravy, ktoré im pomôžu sa podieľať na digitálnej ekonomike. Platformám zas poskytne právnu istotu.

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová vyhlásila:Platformy a vyhľadávače sú dôležitými kanálmi, ktorými sa európske podniky dostanú k spotrebiteľom, musíme však zabezpečiť, aby nezneužívali svoje postavenie a nepoškodzovali svojich používateľov. Veľmi dôležitým krokom v tomto smere sú jasné pravidlá o transparentnosti, efektívne riešenie sporov a spustenie monitorovacieho strediska na podrobnejšie analyzovanie praktík online platforiem. Rozhodujúce je zabezpečiť spravodlivý prístup platforiem a vyhľadávačov k ostatným podnikom a tiež budovať dôveru v prostredie online platforiem v EÚ.“

V rámci prieskumu Eurobarometra takmer polovica (42 %) malých a stredných podnikov, ktoré sa vyjadrili, uviedla, že elektronické trhy používa na predaj výrobkov a služieb. Podľa ďalšej štúdie sa takmer 50 % európskych podnikov pri fungovaní na platformách stretáva s problémami. Vyplýva z nej tiež, že 38 % problémov týkajúcich sa zmluvných vzťahov ostáva bez riešenia, pričom v 26 % prípadov sa dospelo k riešeniu len s ťažkosťami. Odhaduje sa, že priamym dôsledkom tejto situácie sú nezrealizované tržby v objeme 1,27 až 2,35 miliardy EUR.

Legislatívne kroky na zabezpečenie transparentných a spravodlivých podmienok vo vzťahoch s platformami

Nové pravidlá riešia uvedené problémy takto:

  • Zvýšenie transparentnosti Poskytovatelia elektronických sprostredkovateľských služieb musia zabezpečiť, aby ich obchodné podmienky upravujúce vzťahy s profesionálnymi užívateľmi boli zrozumiteľné a ľahko prístupné. K tomu patria aj vopred určené možné dôvody na ukončenie alebo pozastavenie vzťahu s profesionálnym používateľom. Poskytovatelia musia takisto dodržiavať primeranú minimálnu lehotu na oznámenie zmien obchodných podmienok pred ich vykonaním. Ak poskytovateľ elektronických sprostredkovateľských služieb pozastaví alebo ukončí ponuku, resp. časť ponuky nejakého obchodníka, musí uviesť dôvody. Okrem toho, poskytovatelia týchto služieb musia vypracovať a uverejniť všeobecné podmienky upravujúce, (i) ktoré údaje vytvorené prostredníctvom ich služieb budú prístupné, kto k nim bude mať prístup a za akých podmienok, (ii) ako zaobchádzajú so svojimi vlastnými tovarmi a službami v porovnaní s tými, ktoré ponúkajú ich profesionálni používatelia, a (iii) ako používajú zmluvné ustanovenia na to, aby od profesionálnych používateľov vyžadovali najvýhodnejší sortiment výrobkov či služieb alebo najvýhodnejšie ceny v rámci ich ponuky (tzv. doložky najvyšších výhod). A napokon, elektronické sprostredkovateľské služby, ako aj online vyhľadávače musia stanoviť všeobecné kritériá, podľa ktorých sa určuje poradie tovarov a služieb vo výsledkoch vyhľadávania.
  • Efektívnejšie riešenie sporov Poskytovatelia elektronických sprostredkovateľských služieb musia zriadiť interný systém na riešenie sťažností. Aby sa uľahčilo mimosúdne urovnanie sporov, všetci poskytovatelia elektronických sprostredkovateľských služieb budú musieť vo svojich obchodných podmienkach uviesť nezávislých a kvalifikovaných mediátorov, s ktorými sú ochotní spolupracovať v dobrej viere pri urovnávaní sporov. Aj subjektom v danom odvetví bude adresovaná požiadavka na dobrovoľné vymenovanie osobitných nezávislých mediátorov schopných riešiť spory, ktoré vzniknú pri poskytovaní elektronických sprostredkovateľských služieb. Združenia zastupujúce záujmy podnikov budú mať právo podávať v mene podnikov návrhy na súd s cieľom presadiť nové pravidlá o transparentnosti a urovnávaní sporov.
  • Zriadenie strediska EÚ na monitorovanie vplyvu nových pravidiel Stredisko bude monitorovať aktuálne aj nové problémy a príležitosti v digitálnej ekonomike, aby umožnilo Komisii upraviť v prípade potreby dnešný legislatívny návrh. Osobitná pozornosť sa bude venovať vývoju politických a regulačných stratégií v Európe.V závislosti od dosiahnutého pokroku a na základe údajov získaných z monitorovacieho strediska EÚ Komisia do troch rokov posúdi potrebu prijatia ďalších opatrení.
Viac..  Vláda schválila programové vyhlásenie, členstvo v Európskej únii označila za nenahraditeľné

Súvislosti

Nariadenie, ktorého návrh dnes Komisia predložila, je splnením záväzku, ktorý vyjadrila v preskúmaní stratégie digitálneho jednotného trhu v polovici trvania a ktorý spočíva v príprave krokov na riešenie prípadov nespravodlivých zmluvných ustanovení a obchodných postupov vo vzťahoch medzi platformami a podnikmi. Pri tom preskúma otázky urovnávania sporov, kritérií spravodlivých praktík a transparentnosti.

Tento návrh je zavŕšením dvojročného prieskumu zahŕňajúceho rozsiahle konzultácie, ekonomický výskum a návrh stratégií, ako aj niekoľko seminárov.

Na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže v prostredí platforiem Komisia využila aj svoje právomoci presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže. Napríklad v máji 2017 Komisia prijala rozhodnutie určujúce právnu záväznosť záväzkov, ktoré ponúkla spoločnosť Amazon, pokiaľ ide o predbežné obavy o narušenie hospodárskej súťaže v súvislosti s niektorými ustanoveniami v distribučných dohodách Amazonu s vydavateľmi elektronických kníh. V júni 2017 zas prijala rozhodnutie o zákaze, v ktorom dospela k záveru, že spoločnosť Google zneužívala svoje dominantné postavenie nezákonným zvýhodňovaním svojej porovnávacej nákupnej služby vo všeobecných výsledkoch vyhľadávania. Komisia bude v prípade potreby pokračovať v presadzovaní pravidiel hospodárskej súťaže EÚ v digitálnom sektore.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices