Vytenis Andriukaitis
Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis. PHOTO: © European Union.

Komisia: Infekčné choroby sa nezastavia na hraniciach štátov

Komisia vydáva súbor odporúčaní k posilneniu spolupráce EÚ v boji proti chorobám, ktorým sa dá očkovaním zabrániť. Nadväzujú na výzvu predsedu Junckera, ktorý vo svojom prejave o stave Únie na rok 2017 požadoval zvýšiť zaočkovanosť a zabezpečiť v EÚ každému prístup k očkovaniu.

Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis v tejto súvislosti uviedol: „Očkovanie je jedným z najúčinnejších a nákladovo najefektívnejších opatrení v oblasti verejného zdravia, ktoré boli vyvinuté v 20. storočí. Ako lekára ma veľmi zarmucuje, keď vidím umierať deti v dôsledku nízkej zaočkovanosti, obáv z očkovania či nedostatku očkovacích látok. Infekčné choroby sa nezastavia na hraniciach štátov. Ak zlyháva imunizácia v jednom členskom štáte, ohrozuje sa tým zdravie a bezpečnosť občanov v celej EÚ. Je v záujme nás všetkých v tejto oblasti spolupracovať. Chráňme naše deti, zaočkujme ich!“

Očkovaním sa ročne zachráni 1 až 3 milióny životov na celom svete. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa v nadchádzajúcom desaťročí očkovaním zachráni ďalších 25 miliónov životov. Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) napriek tomu v niektorých krajinách EÚ hrozia v dôsledku nedostatočného očkovania bezprecedentné epidémie osýpok a znova sa objavujú choroby, ktorým možno očkovaním predchádzať. Deti a dospelí v EÚ ešte stále na tieto choroby zomierajú.

V návrhu Komisie sa opatrenia zameriavajú na 3 hlavné oblasti: 1. riešenie problému zdržanlivého prístupu k očkovaniu a zlepšenie zaočkovanosti; 2. udržateľné politiky v oblasti očkovania v EÚ; a 3. koordinácia EÚ a jej príspevok k celosvetovému zdraviu.

Komisia a členské štáty majú podľa návrhu prijať 20 opatrení, ktoré zahŕňajú:

  • vývoj a vykonávanie vnútroštátnych a/alebo regionálnych plánov očkovania do roku 2020 vrátane dosiahnutia cieľa 95-percentnej miery zaočkovanosti na osýpky;
  • zavedenie pravidelných kontrol stavu očkovania a vytvorenie možností vykonávať pravidelné očkovania v rôznych fázach života, napríklad v školách či na pracovisku;
  • predstavenie možností spoločného očkovacieho preukazu, ktorý by umožňoval elektronickú cezhraničnú výmenu;
  • vytvorenie európskeho informačného portálu o očkovaní do roku 2019 s cieľom poskytnúť prostredníctvom internetu objektívne, transparentné a aktualizované dôkazy o prínose a bezpečnosti očkovania;
  • zmiernenie rizika súvisiaceho s nedostatkom očkovacích látok vytvorením virtuálnej databázy dátový sklad EÚ s informáciami o zásobách očkovacích látok a ich potrebe, ktorou sa uľahčí dobrovoľná výmena informácií o dostupných dodávkach a o nedostatku základných očkovacích látok;
  • zabezpečenie odbornej prípravy pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, aby odborne poskytovali očkovanie a vedeli reagovať na prípady zdržanlivosti;
  • vytvorenie Koalície za očkovanie spájajúcej európske združenia zdravotníckych pracovníkov, ako aj príslušné študentské združenia z tejto oblasti, ktorá by sa zaviazala k poskytovaniu presných informácií verejnosti, vyvracaniu mýtov o očkovaní a výmene najlepších postupov;
  • zriadenie európskeho systému výmeny informácií v rámci ktorého sa majú zhromažďovať poznatky a do roku 2020 vypracovať usmernenia k základnému programu očkovania s informáciami o dávkach a veku, na ktorých sa dohodnú všetky členské štáty a ktoré budú pre všetky krajiny rovnaké;
  • posilnenie partnerstiev a spolupráce v oblasti očkovania s medzinárodnými partnermi.
Viac..  Európska zdravotná únia: silnejšia a lepšie pripravená na budúcnosť

Aktuálny stav: hlavné vakcinačné diery v EÚ

Podľa najnovších údajov zozbieraných Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa vo viacerých krajinách EÚ a EHP aj naďalej zvyšuje počet prípadov osýpok. V období 12 mesiacov od 1. marca 2017 do 28. februára 2018 bolo nahlásených 14 813 prípadov osýpok prostredníctvom európskeho systému dohľadu nad infekčnými chorobami. Z uvedených prípadov, pri ktorých bol známy stav očkovania, 86 % nebolo zaočkovaných. ECDC okrem toho odhaduje, že najmenej 40 000 osôb každoročne zomiera na chrípku, čiastočne v dôsledku nízkej zaočkovanosti.

Ďalšie kroky

O návrh Komisie sa bude v Rade rokovať s cieľom prijať ho do konca roku 2018 s okamžitým nadobudnutím platnosti. Komisie bude následne každé tri roky predkladať správu o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní odporúčania. Komisia okrem toho v rámci cyklu Stav zdravia v EÚ vypracuje správu o Stave dôvery v očkovacie látky v EÚ, v ktorej sa budú monitorovať postoje občanov k očkovaniu.

Kontext

Predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie za rok 2017 uviedol: „V Únii rovných nie je priestor pre občanov druhej triedy. Je neprijateľné, aby v roku 2017 stále umierali deti na následky chorôb, ktoré už mali byť v Európe dávno zlikvidované. (…) Bez akýchkoľvek podmienok a výhovoriek. (…) Úmrtia, ktorým sa dá predísť, sú v Európe neprípustné.“

Odporúčania Komisie týkajúce sa chorôb, ktorým možno predchádzať očkovaním, vychádzajú z viacerých existujúcich politík a projektov EÚ v oblasti očkovania. Patrí k nim odporúčanie Rady o očkovaní proti sezónnej chrípke (2009), dohoda o spoločnom obstarávaní stanovená rozhodnutím o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia (1082/2013/EÚ) a jednotná akcia o vakcinácii spolufinancovaná z pracovného plánu programu v oblasti zdravia na roky 2014 – 2020, ktorá začína v najbližších mesiacoch a venuje sa okrem iných tém zdržanlivému prístupu k očkovaniu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európska kampaň na podporu zdravia rastlín prichádza na Slovensko

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európska komisia (EK) a partneri spúšťajú v 22 krajinách …

Consent choices