dombrovskis, moscovici
Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis a komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union.

Európska komisia a Európsky mechanizmus pre stabilitu podpísali memorandum o porozumení

Obe majú spoločné ciele chrániť stabilitu eurozóny a zabezpečovať efektívne riadenie programov finančnej pomoci v členských štátoch. V dokumente, ktorý podpísali podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis a komisár Pierre Moscovici v mene Komisie a výkonný riaditeľ EMS Klaus Regling, sa ukazuje, akú úzku spoluprácu tieto dve inštitúcie nadviazali a akú dôležitú úlohu zohral v posledných rokoch EMS pri poskytovaní finančnej pomoci členským štátom, aby sa dostali z akútnej krízy a znovunadobudli finančnú stabilitu.

Memorandum vymenúva súčasné pracovné metódy spolupráce medzi Komisiou a Európskym mechanizmom pre stabilitu, s ktorými získali skúsenosť. Obe inštitúcie si zároveň plnia svoje príslušné úlohy a napĺňajú svoj mandát. Nemenia sa ním pravidlá ani právny rámec činnosti. Nedotýka sa ani súčasných právomocí a povinností týchto inštitúcií, ako sú zakotvené v práve Európskej únie a zmluve o EMS. Memorandum nemá vplyv ani na ďalšie reformy ESM, o ktorých sa môže uzavrieť dohoda.

Valdis Dombrovskis, podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol: „Dnešné memorandum nastavuje zrkadlo spoločným cieľom Európskej komisie a Európskeho mechanizmu pre stabilitu, ktorými sú ochrana stability eurozóny a efektívne riadenie programov finančnej pomoci v členských štátoch. Vychádza zo súčasných zásad spolupráce medzi týmito dvoma inštitúciami v súlade s ich osobitnými úlohami a mandátmi. S prehlbovaním európskej hospodárskej a menovej únie by sme mali zlepšiť nástroje krízového riadenia.“

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici poznamenal: Na úzkej spolupráci medzi Komisiou a EMS v posledných rokoch sa prejavilo, že v krízových časoch vieme robiť v záujme eurozóny úspešné a rozhodné kroky. V tomto memorande o porozumení si pripomíname hlavné zásady našej súčasnej aj budúcej spolupráce. Upevňovanie základov krízového riadenia vysiela signál dôvery a stability.“

Klaus Regling, výkonný riaditeľ Európskeho mechanizmu pre stabilitu, doplnil: „Som veľmi rád, že sa dnes medzi Európskou komisiou a EMS podpisuje memorandum o porozumení . Memorandum protokoluje našu úspešnú spoluprácu na programoch finančnej pomoci z EMS. Stavia na vzájomne sa doplňujúcich úlohách a právomociach Komisie a EMS. Z ďalšieho zintenzívňovania nášho pracovného vzťahu bude mať prospech eurozóna ako celok a zároveň všetky jej členské štáty.“ 

Viac..  Ivan Štefanec: Boj za slobodu neskončil

Úzka spolupráca pokračuje

V memorande o porozumení sa stanovujú zásady spolupráce, formy organizácie práce na programoch finančnej pomoci EMS a dohľad po ukončení programu, prevádzkové postupy pri výmene informácií a dôvernom styku, ako aj otázky súvisiace s programami odbornej prípravy a výmenami pracovníkov.

Dohoda obsahuje užitočné usmernenia pre ďalšiu spoluprácu na budúcich programoch. Výkonný riaditeľ EMS sa bude najmenej dvakrát do roka stretávať s členmi Komisie zodpovednými za finančnú stabilitu a hospodárske a finančné záležitosti, aby prebrali formy organizácie práce uvedené v memorande.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices