Miguel Arias Canete
Komisár pre oblasť klímy a energetiky, Miguel Arias Cañete. PHOTO: © European Union.

EÚ predstavuje novú príručku o štatistickom spracovávaní zmlúv o energetickej efektívnosti

Nová príručka sa riadi usmernením Eurostatu k revidovanému režimu spracovávania zmlúv o energetickej efektívnosti v účtoch verejných inštitúcií, ktoré bolo vydané v septembri 2017, a vysvetľuje sa v nej praktické využitie technickej pomoci zo zdrojov Európskeho centra investičného poradenstva (EIAH).

Marianne Thyssen, komisárka zodpovedná za Eurostat, uviedla: S potešením dnes predstavujem novú príručku, v ktorej sa objasňuje, ako by sa mali štatisticky spracovávať investície v energeticky účinnej infraštruktúre. Pomôže všetkým subjektom zaoberajúcim sa zadávaním, financovaním a plnením zmlúv o energetickej efektívnosti. Je rovnako prínosná pre verejné i súkromné inštitúcie, s jasným vysvetlením vplyvov na vnútroštátny rozpočet. Som presvedčená, že nová príručka povzbudí verejných aj súkromných predkladateľov projektov, aby zvýšili investície do projektov v oblasti energetickej efektívnosti.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky, Miguel Arias Cañete, k tomu dodal: „Vďaka tejto príručke bude pre školy, nemocnice a iné verejné budovy, ktoré tvoria viac ako 10 % celkového fondu budov EÚ, jednoduchšie investovať do zlepšenia ich energetickej efektívnosti. Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti sú zároveň dôležitým prostriedkom v boji proti energetickej chudobe, ktorú chce táto Komisia riešiť od základov.“

Andrew McDowell, viceprezident EIB pre dohľad nad energetikou, povedal: „Správcom verejných budov – ako sú školy, nemocnice a ďalšie verejné zariadenia – často chýba rozpočet a technické znalosti na to, aby pripravili a financovali projekty na úsporu energie, ktorými by sa znížili emisie CO2, ušetrili peniaze daňových poplatníkov a budovy by boli pre zamestnancov a používateľov verejných služieb pohodlnejšie. Cieľom novej príručky je pomôcť verejným orgánom, a to mobilizáciou súkromného kapitálu a odborných znalostí, pri vypracovaní a financovaní projektov vo verejnom sektore spadajúcich pod zmluvy o energetickej efektívnosti. Je to len jeden z mnohých krokov, ktoré EIB podniká spolu s Európskou komisiou v rámci iniciatívy „Inteligentné financovanie inteligentných budov“, aby podnietila viac investícií do efektívneho používania energie vo verejných a súkromných budovách.“

V príručke sa podrobne vysvetľuje, ako fungujú zmluvy o energetickej efektívnosti, a poskytuje jasný prehľad potenciálneho vplyvu na verejné financie. Príručka pomôže členským štátom a ďalším zúčastneným stranám lepšie pochopiť vplyv, ktorý majú tieto zmluvy na klasifikáciu vynaložených investícií v štátnych súvahách, a verejným orgánom pomôže prijímať informovanejšie rozhodnutia pri príprave a realizácii ich zmlúv o energetickej efektívnosti. Táto príručka je zároveň užitočným nástrojom, ktorý verejným i súkromným predkladateľom projektov pomôže lepšie porozumieť investičnému plánu a odstrániť vnímané prekážky, ktoré bránia investíciám.

Kontext

Investície sú pre Európu kľúčovou prioritou. Európska komisia preto spolu s EIB ako strategickým partnerom spustila v novembri v roku 2014 investičný plán pre Európu. Investičný plán pre Európu (tzv. Junckerov plán) sa zameriava na podporu investícií vedúcich k vytváraniu pracovných miest a rastu inteligentnejším využívaním nových a existujúcich finančných zdrojov, odstraňovaním investičných prekážok, zviditeľňovaním investičných projektov a poskytovaním technickej pomoci takýmto projektom. Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je hlavným pilierom Junckerovho plánu a poskytuje záruky za prvotné straty, čím umožňuje EIB investovať do viacerých projektov, ktoré často prichádzajú s väčším rizikom.

Viac..  KÚ: Rodné číslo nevyjadruje pocity, ale fakty. Musí ostať trvalým identifikačným osobným údajom

Ďalšou dôležitou prioritou je energetická efektívnosť ako súčasť nízkouhlíkového hospodárstva. V tomto prípade môžu tzv. zmluvy o energetickej efektívnosti pomôcť mobilizovať súkromné investície a odborné znalosti v oblasti energetickej hospodárnosti verejných budov. Energetická hospodárnosť budov je súčasťou legislatívneho balíka „Čistá energia pre všetkých Európanov“, ktorý je na dosiahnutie odolnej energetickej únie a na budúcnosť orientovanej politiky v oblasti zmeny klímy kľúčovým prvkom.

Rozhodnutia verejného sektora zadávať projekty v oblasti energetickej efektívnosti ako zmluvy o energetickej efektívnosti sú však niekedy ovplyvnené očakávaniami, pokiaľ ide o ich štatistické spracovanie (napr. ich vplyv na verejný dlh a deficit). Neistota súvisiaca so spôsobom, ako posudzovať štatistické spracovanie zmlúv energetickej efektívnosti, preto môže spôsobovať problémy a meškanie v rôznych štádiách prípravy a realizácie investičných projektov.

Eurostat je generálne riaditeľstvo Európskej komisie, ktoré poskytuje štatistické informácie inštitúciám Európskej únie (EÚ) a podporuje harmonizáciu štatistických metód vo všetkých členských štátoch. Organizácie v jednotlivých krajinách, ktoré aktívne spolupracujú s Eurostatom, sú zhrnuté do tzv. Európskeho štatistického systému.

Európska investičná banka (EIB) je inštitúciou Európskej únie vo vlastníctve jej členských štátov, ktorá poskytuje dlhodobé úvery. Poskytuje dlhodobé financovanie solídnym investičným projektom s cieľom prispieť k dosiahnutiu politických cieľov EÚ.

Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) je centrálny prístupový bod k širokej škále poradenských a technických asistenčných služieb. Centrum je spoločnou iniciatívou Komisie a EIB a poskytuje technickú pomoc a cielené poradenstvo súkromným a verejným predkladateľom projektov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices