Avramopoulos
Dimitris Avramopoulos, komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo. PHOTO: © European Union.

Európska migračná agenda: Komisia stanovila ďalšie kľúčové opatrenia, ktoré treba prijať

Komisia vydala správu o pokroku dosiahnutom pri plnení európskej migračnej agendy a plánu Komisie z decembra 2017. Stanovila aj ďalšie kľúčové opatrenia, ktoré treba prijať.

Hoci spoločné úsilie EÚ prináša aj naďalej výsledky, situácia zostáva nestabilná. Dôvodom je pretrvávajúci migračný tlak, ktorý sa prejavil v nedávnom náraste počtu migrantov prichádzajúcich po trasách cez východné a západné Stredozemie. To si vyžaduje, aby EÚ ako celok preukázala nevyhnutnú obozretnosť a pripravenosť reagovať na sezónne maximum alebo na zmeny migračného tlaku, teda aj na presuny tohto tlaku z jednej trasy na inú. V správe sa uvádza, kde je potrebné viac podporiť súčasnú reakciu. Treba doplniť pretrvávajúce nedostatočné aktíva Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, zlepšiť navracanie migrantov, posilniť presídľovanie a lepšie chrániť migrantov presúvajúcich sa po jednotlivých trasách.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Táto správa potvrdzuje, že migráciu môžeme riadiť komplexným spôsobom len vtedy, ak vzájomne posilníme opatrenia založené na zodpovednosti a solidarite. Reforma spoločného európskeho azylového systému je základnou súčasťou tohto prístupu a spoločne s dlhodobým rozpočtom EÚ pomôže pri riešení akejkoľvek budúcej migračnej krízy. Túto reformu už nemožno ďalej odkladať a dúfam, že Európska rada sa bude schopná na nej v júni dohodnúť.“

Dimitris Avramopoulos, komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo, poznamenal: „V posledných rokoch sa dosiahol významný pokrok – tak v rámci EÚ, ako aj s našimi partnerskými krajinami. Situácia je však naďalej nestabilná a naša práca ešte zďaleka nie je dokončená. Z tohto dôvodu vyzývam členské štáty, aby urýchlene vyslali príslušníkov pohraničnej stráže a poskytli vybavenie pre operácie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a aby splnili svoj záväzok dosiahnuť v júni dohodu o našej azylovej reforme. Je zjavné, že už nesmieme strácať čas.“

Migranti prichádzajú po troch hlavných trasách

Počas prvých mesiacov roku 2018 pokračoval v strednej časti Stredozemia klesajúci trend z roku 2017. Prišlo približne o 77 % menej migrantov než v rovnakom období roku 2017.

Počet migrantov prichádzajúcich z Turecka je stále výrazne nižší než pred vyhlásením EÚ a Turecka. Od marca 2018 bol však zaznamenaný výrazný nárast tohto počtu, a to tak na gréckych ostrovoch (9 349 od začiatku roku 2018), ako aj na pozemnej hranici (v roku 2018 zatiaľ 6 108, čo je deväťkrát viac ako počas rovnakého obdobia roku 2017). Hoci je situácia na trase cez západný Balkán vo všeobecnosti stabilizovaná, v posledných mesiacoch bol zaznamenaný zvýšený pohyb cez Albánsko, Čiernu Horu a Bosnu a Hercegovinu.

Počty migrantov prichádzajúcich po trase cez západné Stredozemie naďalej vykazujú vzostupný trend. Do Španielska prišlo od januára 2018 približne 6 623 nelegálnych migrantov (o 22 % viac ako v prvých mesiacoch roku 2017).

Riadenie vonkajších hraníc EÚ

Európska agentúra pre pohraničnú pobrežnú stráž v súčasnosti poskytuje podporu zborom pohraničnej stráže v jednotlivých štátoch. V rámci nej vyslala na všetky migračné trasy spolu okolo 1 350 expertov. Vzhľadom na zvýšený migračný tlak je Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž pripravená posilniť svoju prítomnosť na pozemnej hranici medzi Gréckom a Tureckom. Agentúra takisto ponúkla, že strojnásobí svoje operačné nasadenie na gréckej pozemnej hranici s Albánskom a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko. Pokračuje sa v uzatváraní dohôd s krajinami západného Balkánu, ktoré Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž umožnia im v prípade potreby priamo pomáhať s riadením ich hraníc.

Naďalej však pretrváva závažný problém nedostatku ľudských zdrojov a vybavenia pre Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Situácia je tak zlá, že nemožno pokryť ani polovicu súčasných operačných potrieb. Členské štáty musia bezodkladne poskytnúť ľudské zdroje a vybavenie, aby agentúra mohla pokračovať v realizácii prebiehajúcich operácií a uskutočňovať nové.

Návrh Komisie týkajúci sa budúceho dlhodobého rozpočtu výrazne posilňuje prostriedky určené na riadenie vonkajších hraníc, ako aj dodatočné zdroje na posilnenie financovania pre európsku pohraničnú a pobrežnú stráž, v prípade ktorej sa počíta so stálym zborom s 10 000 príslušníkmi.

Ochrana migrantov na trasách

EÚ pokračuje vo svojej práci s cieľom riešiť hlavné príčiny migrácie a zároveň chrániť migrantov presúvajúcich sa po trasách a ponúkať alternatívy k nelegálnej migrácii:

  • Dobrovoľné návraty migrantov z Líbye: Len v roku 2018 Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) pomohla s podporou EÚ viac ako 6 185 ľuďom dobrovoľne sa vrátiť domov z Líbye. Osobitná skupina AÚ – EÚ – OSN naďalej spolupracuje s líbyjskými orgánmi s cieľom odstrániť systematické zaisťovanie migrantov vrátane detí. Doteraz v tomto roku bolo vďaka tomuto úsiliu zo zaistenia prepustených vyše 1 000 utečencov.
  • Núdzové evakuácie: Prostredníctvom mechanizmu núdzového tranzitu bolo z Líbye do Nigeru evakuovaných 1 152 ľudí na účely ich ďalšieho presídlenia do Európy. 108 z nich už bolo presídlených do Francúzska, Švédska a Švajčiarska. Prerozdeľovanie vykonávané zo strany UNHCR by sa teraz malo ešte viac zrýchliť, aby sa urýchlili presuny do členských štátov EÚ. EÚ podporuje toto úsilie sumou 20 mil. EUR.
  • Boj proti sieťam na prevádzanie migrantov a obchodovanie s ľuďmi: V súlade s vyhlásením prijatým v marci v Niamey sa posilňuje spolupráca s partnermi v regióne Sahelu.
  • Riešenie hlavných príčin: Trustový fond EÚ pre Afriku sa osvedčil – 147 programov s prostriedkami doteraz v celkovej výške 2,59 mld. EUR slúžilo na financovanie dôležitých iniciatív, medzi ktoré patrí dobrovoľný návrat migrantov z Líbye. Toto úsilie by však mohlo byť ohrozené značným nedostatkom finančných prostriedkov (približne 1,2 mld. EUR), ak EÚ a členské štáty túto situáciu nevyriešia.
Viac..  Fínsko žiada celoeurópske riešenia, aby sa zastavil tok migrantov z Ruska

Komisia takisto navrhuje revíziu právnych predpisov o styčných dôstojníkoch pre prisťahovalectvo vyslaných členskými štátmi EÚ do krajín mimo EÚ s cieľom pomôcť posilniť rozmer EÚ v rámci koordinácie s kľúčovými partnermi.

Podmienky v Grécku

Podmienky v Grécku predstavujú aj naďalej vážny problém. Ostrovy sú vystavené vysokému tlaku a azylové konania sú pomalé, čo bráni v realizácii návratov do Turecka. Komisia vyzvala Grécko, aby zlepšilo podmienky na ostrovoch s podporou EÚ, bezodkladne zrýchlilo tempo navracania migrantov a dokončilo svoj pohotovostný plán pre prípad zvýšenia počtu prichádzajúcich migrantov.

Návrat a readmisia

Treba sa ďalej snažiť zvýšiť počet navrátených migrantov z radov tých, ktorí nemajú právo zostať v EÚ. V roku 2017 sa totiž v celej EÚ vykonalo len 36,6 % príkazov k návratu. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž pomohla v roku 2018 zorganizovať 111 návratových operácií. No členské štáty by mali vo väčšej miere využívať posilnený mandát agentúry v oblasti návratu. Dosahuje sa značný pokrok pri zlepšovaní spolupráce v oblasti návratu s krajinami pôvodu – v priebehu posledných mesiacov bolo uzatvorených niekoľko praktických dohôd a rokuje sa o ďalších. S cieľom zlepšiť monitorovanie návratov a príslušné štatistiky o migrácii Komisia takisto navrhuje, aby Eurostat častejšie uverejňoval údaje.

Presídľovanie

V rámci nového systému presídľovania vypracovaného Komisiou doteraz 20 členských štátov prisľúbilo viac ako 50 000 miest. Z toho sa 4 252 presunov už uskutočnilo. Komisia vyzýva členské štáty, aby realizovali 50 % prisľúbených presídlení do októbra 2018.

Ďalšie kroky

S cieľom zachovať komplexný prístup EÚ v oblasti migrácie a zabezpečiť, aby Európa bola schopná riešiť akékoľvek budúce krízy, členské štáty by teraz mali podniknúť nasledovné kroky:

  • Poskytnúť chýbajúcich príslušníkov pohraničnej stráže a vybavenie pre Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž.
  • Poskytnúť chýbajúce finančné prostriedky vo výške 1,2 mld. EUR určené pre trustový fond EÚ pre Afriku.
  • Zlepšiť podmienky v Grécku a urýchliť návraty migrantov do Turecka.
  • Značne zvýšiť počet navrátených migrantov a využívať mandát Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, pokiaľ ide o pomoc pri návratoch.
  • Urýchliť úsilie v oblasti presídľovania v rámci nového systému pre prioritné krajiny (a to najmä pokiaľ ide o mechanizmus núdzového tranzitu v Nigeri), ako aj v rámci vyhlásenia EÚ a Turecka.
  • Čo najrýchlejšie dosiahnuť dohodu o reforme spoločného európskeho azylového systému, aby sa zaistilo, že EÚ bude pripravená čeliť prípadným budúcim krízam.

Súvislosti

Európska komisia navrhla 13. mája 2015 v rámci európskej migračnej agendy rozsiahlu stratégiu, ktorej cieľom bolo reagovať na bezprostredné výzvy vyplývajúce z aktuálnej krízy a zároveň zaistiť, aby mala EÚ k dispozícii nástroje, ktoré jej umožnia lepšie riadiť migráciu zo strednodobého a dlhodobého hľadiska, či už v oblasti neregulárnej migrácie, hraníc, azylu alebo legálnej migrácie.

Oznámenie načrtáva vývoj, ktorý bol v tejto oblasti zaznamenaný od marca 2018, a informuje o pokroku, ktorý sa podarilo dosiahnuť na základe politického plánu na dosiahnutie komplexnej dohody o migrácii, ktorý Komisia predstavila v decembri 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

azyl

Fínsko žiada celoeurópske riešenia, aby sa zastavil tok migrantov z Ruska

Fínsky premiér Petteri Orpo žiada Európsku úniu, aby našla spoločné opatrenia, ktoré by zabránili tzv. …

Consent choices