brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Brexit môže spôsobiť veľké problémy miestnym a regionálnym samosprávam v celej EÚ

Vedúci predstavitelia miest a regiónov zamietli možnosť vzniku tvrdej hranice na ostrove Írsko a vyzvali EÚ, aby pomohla regiónom, ktoré zasiahne odchod Spojeného kráľovstva z Únie.

Miestne a regionálne orgány v Európskej únii nesmú byť odkázané čeliť výzvam spojeným s brexitom samy, upozornil Európsky výbor regiónov (VR) v uznesení, v ktorom vyjadril sklamanie z nedostatočného pokroku v rokovaniach medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ.

V tomto uznesení , ktoré bolo jednomyseľne prijaté, sa zdôrazňu je, že na ostrove Írsko nesmie vzniknúť tvrdá hranica. Výbor tiež zastáva názor, že v snahe zmierniť negatívne dôsledky brexitu na regionálne hospodárstvo by EÚ mala zachovať silnú politiku regionálneho rozvoja a mohla by využiť svoju poľnohospodársku a rybársku politiku a pravdepodobne stanoviť pružnejšie pravidlá štátnej pomoci. VR takisto vyzýva Európsku komisiu, aby posúdila prípadnú potrebu vytvoriť stabilizačný fond pre regióny, ktoré budú najviac negatívne postihnuté vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ.

VR nemá v rokovaniach žiadnu oficiálnu úlohu, ale niektorí jeho členovia a orgány, ktoré zastupujú, prijmú oficiálne stanoviská vo svojich vnútroštátnych právnych rámcoch, napríklad v oblasti obchodu.

Predseda VR Karl-Heinz Lambertz vyhlásil: „Odchod Spojeného kráľovstva z EÚ od 29. marca 2019 môže spôsobiť veľké problémy miestnym a regionálnym samospráva v celej EÚ. Doposiaľ sa dôsledkom brexitu pre európske regióny a mestá nevenovala v rokovaniach dostatočná pozornosť. Keďže predstava o budúcich vzťahoch medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ je zatiaľ nejasná, miestnym a regionálnym orgánom sa ťažko plánuje. Východiskovým bodom však musí byť zamedziť vzniku tvrdej hranice v Írsku a pokračovať v programoch EÚ ako EÚ PEACE a Interreg, ktoré od podpísania Veľkopiatkovej dohody pomáhali budovať mier.“

Ďalej uviedol: „Toto je chvíľa, keď treba zaujať pragmatický prístup, tak v rokovaniach, ako aj pri navrhovaní rozpočtu EÚ na obdobie po brexite. Namiesto toho sa navrhuje znížiť prostriedky nášho najdôležitejšieho fondu pre solidaritu a investície – politiky súdržnosti – a už teraz je jasné, že na zmiernenie dôsledkov brexitu budú použité prostriedky určené na sociálnu, poľnohospodársku a rybársku politiku.“

Predseda Lambertz a zástupcovia piatich politických skupín VR vycestujú 22. mája do Dublinu a odtiaľ 23. mája do Severného Írska, kde sa stretnú so zástupcami združenia miestnej samosprávy a miestnych podnikov a navštívia hranicu.

Viac..  Oprava namiesto výmeny: nové pravidlá EÚ pre udržateľnejšiu spotrebu

Z prieskumu , ktorý VR uskutočnil medzi svojimi členmi, a  prieskumu realizovaného v spolupráci so združením Eurochambres v širšom okruhu miestnych a regionálnych orgánov a obchodných komôr v celej EÚ vyplynulo, že obzvlášť ťažké hospodárske dôsledky brexitu sa po Spojenom kráľovstve očakávajú v Írsku. Podľa týchto prieskumov a akademickej štúdie vypracovanej na objednávku VR sa ďalšie obzvlášť zraniteľné regióny nachádzajú v Nemecku, Holandsku, Belgicku a Francúzsku. Práce VR upozorňujú aj na to, že väčšine regiónov sa doposiaľ nepodarilo posúdiť možný vplyv odchodu Spojeného kráľovstva, najmä vzhľadom na neistotu v súvislosti s rokovaniami a budúcimi vzťahmi s EÚ.

Táto snaha VR zmapovať dôsledky brexitu vyplýva z jeho záväzku zakotvenom v uznesení, ktoré bolo prijaté v  marci 2017 . Výbor sa v ňom zaviazal, že „posilní svoj dialóg s miestnymi a regionálnymi samosprávami, ktorých sa tento proces najviac týka, a to s cieľom poskytnúť vyjednávačom EÚ ucelený obraz o meniacej sa situácii na miestnej a regionálnej úrovni“.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices