Oettinger
Komisár Günther H. Oettinger, ktorý je zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje. PHOTO: © European Union.

Komisia predložila návrh rozpočtu EÚ na rok 2019

V rozpočte sa počíta so 166 miliardami EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo predstavuje zvýšenie o 3 % oproti roku 2018, pričom ťažisko tvoria investície do silnejšieho a odolnejšieho európskeho hospodárstva a na podporu solidarity a bezpečnosti na obidvoch stranách hraníc EÚ.

Tento rozpočet je šiestym rozpočtom v rámci súčasného dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2014 až 2020 a neprekračuje v ňom stanovené obmedzenia. Je navrhnutý tak, aby sa optimalizovalo financovanie existujúcich programov a nových iniciatív a podporila európska pridaná hodnota v súlade s prioritami Junckerovej Komisie.

Komisár Günther H. Oettinger, ktorý je zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje, vyhlásil: Navrhli sme ambiciózny rozpočet, ktorý naďalej podporuje naše priority, najmä pokiaľ ide o investície, zamestnanosť, mládež, migráciu, solidaritu a bezpečnosť, a ktorý prináša európsku pridanú hodnotu pre našich občanov.EÚ potrebuje stabilitu, preto očakávam, že s Parlamentom a Radou docielime dohodu čo najskôr.

Návrh je založený na predpoklade, že Spojené kráľovstvo bude po svojom vystúpení z EÚ dňa 30. marca 2019 naďalej prispievať k plneniu a bude sa podieľať na vykonávaní rozpočtu EÚ do konca roku 2020 tak, ako keby bolo členským štátom.

Tento návrh teraz spoločne prerokujú Európsky parlament a členské štáty Európskej únie. Začiatkom tohto mesiaca Komisia predložila svoj návrh pragmatického a moderného dlhodobého rozpočtu Únie na obdobie rokov 2021 – 2027.

Naštartovanie európskeho hospodárstva

Finančné prostriedky konkrétne určené na podporu hospodárskeho rastu predstavujú v roku 2019 spolu takmer 80 miliárd EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch. To zahŕňa navýšenie prostriedkov pre vlajkové programy:

 • 12,5 miliardy EUR (+8,4 % oproti roku 2018) na výskum a inovácie v rámci programu Horizont 2020, vrátane 194 miliónov EUR na nový európsky spoločný podnik vysokovýkonnej výpočtovej techniky,
 • 2,6 miliardy EUR na vzdelávanie v rámci programu Erasmus+ (+10,4 % v porovnaní s rokom 2018),
 • 3,8 miliardy EUR v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) (+36,4 % oproti roku 2018) na infraštruktúrne siete,
 • ďalších 233,3 milióna EUR na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí žijúcich v regiónoch, v ktorých je miera nezamestnanosti mladých ľudí vysoká; tieto prostriedky doplnia financovanie poskytované z Európskeho sociálneho fondu.Komisia očakáva, že programy politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020 budú v roku 2019 po povzbudivých signáloch na konci minulého roka pri financovaní vo výške 57 miliárd EUR (+ 2,8 % oproti roku 2018) naďalej naplno fungovať a že financovanie poľnohospodárskej politiky zostane stabilné na úrovni takmer 60 miliárd EUR (+ 1,2 % v porovnaní s rokom 2018).

Bezpečnosť v EÚ aj za jej hranicami

Napriek obmedzeniam v dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2014 – 2020 Komisia maximálne využíva existujúcu pružnosť rozpočtu tak, aby sa problémom v oblasti migrácie a správy hraníc venovala osobitná pozornosť aj tento rok:

 • reforma spoločného európskeho azylového systému, aby sa zabezpečila účinnejšia, spravodlivejšia a humánnejšia azylová politika,
 • nový systém vstup/výstup na posilnenie riadenia hraníc,
 • posilnenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, agentúry EÚ pre azyl a ostatných agentúr činných v oblasti hraničných a vízových záležitostí,
 • dodatočné financovanie vo výške 1,5 miliardy EUR na nástroj pre utečencov v Turecku s cieľom naďalej poskytovať potraviny, vzdelávanie a bývanie vojnovým utečencom zo Sýrie a iných krajín (ďalších 500 miliónov EUR bude poskytnutých už v rámci súčasného rozpočtu na rok 2018 a z tohto dôvodu Komisia takisto navrhuje zmeniť súčasný rozpočet),
 • realizácia dvoch významných iniciatív: rámec partnerstva s tretími krajinami v rámci európskej migračnej agendy a Európsky fond pre udržateľný rozvoj (EFSD) na riešenie základných príčin migrácie.
Viac..  ECB: Firmy v eurozóne očakávajú, že sa rast miezd spomalí

Podpora nových iniciatív

Okrem zabezpečenia konsolidácie doterajšieho úsilia tento návrh rozpočtu tiež zahŕňa podporu pre nové iniciatívy:

 • 103 miliónov EUR pre Európsky zbor solidarity, vďaka ktorým sa vytvoria príležitosti pre mladých ľudí, aby pracovali ako dobrovoľníci v rámci projektov vo svojich vlastných krajinách alebo v zahraničí,
 • 11 miliónov EUR na zriadenie Európskeho orgánu práce, čo pomôže zabezpečiť spravodlivú mobilitu pracovnej sily v rámci vnútorného trhu a zjednodušiť spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi,
 • 40 miliónov EUR na rozšírenie programu na podporu štrukturálnych reforiem zameraného na vykonávanie štrukturálnych reforiem v členských štátoch,
 • 245 mil. EUR na zriadenie Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu na účely podpory európskeho obranného priemyslu a dosiahnutia pokroku smerom k európskej obrannej únii,
 • 150 miliónov EUR na posilnenie reakcie na zemetrasenia, lesné požiare a iné katastrofy v Európe prostredníctvom rezervných kapacít civilnej ochrany na úrovni EÚ vrátane zariadení a tímov „rescEU“,
 • 5 miliónov EUR je určených na vytvorenie novej Európskej prokuratúry na trestné stíhanie cezhraničnej trestnej činnosti vrátane podvodov, prania špinavých peňazí a korupcie. Na ochranu občanov a podnikov pred kybernetickými útokmi sa prijmú ďalšie opatrenia.

Súvislosti

V návrhu rozpočtu EÚ na rok 2019 sú zahrnuté dve sumy pre každý program, ktorý sa má financovať – záväzky a platby. „Záväzky“ sú rozpočtové prostriedky, ktoré možno na daný rok zazmluvniť, „platby“ sú finančné prostriedky, ktoré sa majú skutočne vyplatiť. V návrhu rozpočtu EÚ na rok 2019 sa plánuje so 166 miliardami EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch (+3 % v porovnaní s rokom 2018) a so 149 miliardami EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch (+3 % oproti roku 2018).

Vo všeobecnosti možno povedať, že rozpočet EÚ je v prvom rade investičným rozpočtom. Prostredníctvom rozpočtu EÚ, na ktorý pripadá približne 1 % HND EÚ a ktorý predstavuje približne 2 % všetkých verejných výdavkov EÚ, sa dopĺňajú národné rozpočty a realizujú priority, ktoré odsúhlasili všetky členské štáty EÚ.

Články návrhu dohody medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou o vystúpení týkajúce sa finančného vyrovnania predpokladajú, že Spojené kráľovstvo bude počas prechodného obdobia[1] naďalej prispievať k rozpočtu Únie a podieľať sa na jeho plnení, ako keby bolo jej riadnym členom. Návrh rozpočtu EÚ na rok 2019 sa preto predkladá vychádzajúc z uvedenej skutočnosti.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Súhrnná správa o činnosti EÚ v roku 2023

Komisia uverejnila súhrnnú správu o činnosti EÚ za rok 2023. V roku 2023 EÚ naďalej …

Consent choices