olaf
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Vytvorenie Európskej prokuratúry: Začiatok novej fázy boja proti podvodom

V tejto súvislosti Európska komisia navrhuje zmeniť nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). Táto zmena má zabezpečiť, aby bol OLAF pripravený na úzku spoluprácu s Európskou prokuratúrou s cieľom odhaľovať a vyšetrovať podvody v celej EÚ.

Súčasťou navrhovaných zmien je aj presnejšie objasnenie nástrojov OLAF-u na vykonávanie administratívnych vyšetrovaní tak, aby sa zabezpečila ich účinnosť. Ide najmä o kontroly a inšpekcie, prístup k informáciám o bankových účtoch, ako aj nástroje na boj proti podvodom s DPH.

„Ústredným motívom navrhovaného rozpočtu je pridaná hodnota EÚ. Musíme zabezpečiť, aby sa každý cent vynaložil v prospech našich občanov. To znamená, že musíme bojovať proti podvodom a korupcii razantnejšie než kedykoľvek predtým. Musíme sa postarať o to, aby bol OLAF pripravený hladko a účinne vykonávať svoje poslanie po boku Európskej prokuratúry. OLAF musí zostať silný a dopĺňať trestnoprávne hľadisko Európskej prokuratúry dôveryhodnými administratívnymi vyšetrovaniami“, uviedol Günther H. Oettinger, európsky komisár pre rozpočet a ľudské zdroje.

Európska prokuratúra bude mať právomoc vyšetrovať a stíhať trestné prípady postihujúce rozpočet EÚ, ako je napríklad korupcia alebo podvody s finančnými prostriedkami EÚ, alebo cezhraničné podvody v oblasti DPH.

Cieľom dnešného návrhu zmeny nariadenia č. 883/2013 je zabezpečiť, aby sa OLAF stal blízkym a spoľahlivým partnerom Európskej prokuratúry a aby naďalej vykonával administratívne vyšetrovania, ktoré budú dopĺňať prácu Európskej prokuratúry. OLAF bude preto naďalej zohrávať zásadnú úlohu pri ochrane finančných záujmov Únie. Európska prokuratúra a OLAF budú ako partneri s odlišnými, ale navzájom sa doplňujúcimi mandátmi úzko spolupracovať, aby sa všetky dostupné prostriedky používali na boj proti podvodom a na ochranu peňazí daňových poplatníkov.

V členských štátoch, ktoré sa podieľajú na Európskej prokuratúre, sa vyšetrovania OLAF-u budú zameriavať na uľahčenie administratívneho vymáhania prostriedkov a na predchádzanie ďalšiemu poškodzovaniu finančných záujmov EÚ prostredníctvom administratívnych opatrení. OLAF tak bude podľa potreby dopĺňať trestnoprávne hľadisko Európskej prokuratúry, pričom s ňou bude viesť intenzívne konzultácie. Ak OLAF odhalí možné trestné činy, bezodkladne o tom informuje Európsku prokuratúru a na požiadanie jej poskytne podporu pri vyšetrovaní.

Viac..  Zastavme epidémiu: Deň boja proti násiliu páchanému na ženách

OLAF bude zároveň vo všetkých členských štátoch naďalej vyšetrovať nezrovnalosti, ktoré nie sú dôsledkom podvodu (a pri ktorých Európska prokuratúra nebude mať právomoci). Tie v roku 2016 predstavovali 93 % všetkých oznámených nezrovnalostí a ich finančný vplyv predstavoval približne 2,58 miliardy eur. Okrem toho bude OLAF pokračovať vo vyšetrovaní podvodov a korupcie v členských štátoch, ktoré sa na Európskej prokuratúre nepodieľajú.

Na tento účel návrh zavádza do právneho rámca úradu OLAF potrebné ustanovenia, ktoré majú upraviť výmenu informácií s Európskou prokuratúrou, umožniť poskytovanie podpory Európskej prokuratúre pri vyšetrovaniach a zaistiť vzájomnú doplnkovosť a nezdvojovanie vyšetrovacej práce. Zmena nariadenia okrem toho prináša niekoľko menších, no dôležitých objasnení, ktoré vychádzajú z nedávneho hodnotenia Komisie a ktoré umožnia zefektívniť administratívne vyšetrovania OLAF-u. Dôraz sa kladie na konkrétne oblasti, ktoré nie sú v súčasnom nariadení zrozumiteľne objasnené, čo vytvára prekážky pre účinnosť vyšetrovaní OLAF-u. Zmena obsahuje aj pravidlá, ako zlepšiť kontroly a inšpekcie na mieste, ktoré patria k ústredným právomociam OLAF-u a majú zásadný význam pre získavanie dôkazov na preukázanie alebo vyvrátenie podozrení z protiprávneho konania. OLAF má získať prístup k informáciám o bankových účtoch, aby mohol identifikovať finančné toky podvodov v ich čoraz sofistikovanejších podobách, a potrebné nástroje, aby mohol plniť svoj mandát v oblasti DPH.

Súvislosti

Dnešný návrh je ďalším krokom v úsilí Komisie posilniť ochranu finančných záujmov Únie, ktorý nadväzuje na dva významné legislatívne akty prijaté v roku 2017 – nariadenie, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (EPPO), a smernicu o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices