olaf
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Vytvorenie Európskej prokuratúry: Začiatok novej fázy boja proti podvodom

V tejto súvislosti Európska komisia navrhuje zmeniť nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). Táto zmena má zabezpečiť, aby bol OLAF pripravený na úzku spoluprácu s Európskou prokuratúrou s cieľom odhaľovať a vyšetrovať podvody v celej EÚ.

Súčasťou navrhovaných zmien je aj presnejšie objasnenie nástrojov OLAF-u na vykonávanie administratívnych vyšetrovaní tak, aby sa zabezpečila ich účinnosť. Ide najmä o kontroly a inšpekcie, prístup k informáciám o bankových účtoch, ako aj nástroje na boj proti podvodom s DPH.

„Ústredným motívom navrhovaného rozpočtu je pridaná hodnota EÚ. Musíme zabezpečiť, aby sa každý cent vynaložil v prospech našich občanov. To znamená, že musíme bojovať proti podvodom a korupcii razantnejšie než kedykoľvek predtým. Musíme sa postarať o to, aby bol OLAF pripravený hladko a účinne vykonávať svoje poslanie po boku Európskej prokuratúry. OLAF musí zostať silný a dopĺňať trestnoprávne hľadisko Európskej prokuratúry dôveryhodnými administratívnymi vyšetrovaniami“, uviedol Günther H. Oettinger, európsky komisár pre rozpočet a ľudské zdroje.

Európska prokuratúra bude mať právomoc vyšetrovať a stíhať trestné prípady postihujúce rozpočet EÚ, ako je napríklad korupcia alebo podvody s finančnými prostriedkami EÚ, alebo cezhraničné podvody v oblasti DPH.

Cieľom dnešného návrhu zmeny nariadenia č. 883/2013 je zabezpečiť, aby sa OLAF stal blízkym a spoľahlivým partnerom Európskej prokuratúry a aby naďalej vykonával administratívne vyšetrovania, ktoré budú dopĺňať prácu Európskej prokuratúry. OLAF bude preto naďalej zohrávať zásadnú úlohu pri ochrane finančných záujmov Únie. Európska prokuratúra a OLAF budú ako partneri s odlišnými, ale navzájom sa doplňujúcimi mandátmi úzko spolupracovať, aby sa všetky dostupné prostriedky používali na boj proti podvodom a na ochranu peňazí daňových poplatníkov.

V členských štátoch, ktoré sa podieľajú na Európskej prokuratúre, sa vyšetrovania OLAF-u budú zameriavať na uľahčenie administratívneho vymáhania prostriedkov a na predchádzanie ďalšiemu poškodzovaniu finančných záujmov EÚ prostredníctvom administratívnych opatrení. OLAF tak bude podľa potreby dopĺňať trestnoprávne hľadisko Európskej prokuratúry, pričom s ňou bude viesť intenzívne konzultácie. Ak OLAF odhalí možné trestné činy, bezodkladne o tom informuje Európsku prokuratúru a na požiadanie jej poskytne podporu pri vyšetrovaní.

Viac..  Michal Šimečka: Ukrajina v EÚ je obrovská šanca pre Slovensko

OLAF bude zároveň vo všetkých členských štátoch naďalej vyšetrovať nezrovnalosti, ktoré nie sú dôsledkom podvodu (a pri ktorých Európska prokuratúra nebude mať právomoci). Tie v roku 2016 predstavovali 93 % všetkých oznámených nezrovnalostí a ich finančný vplyv predstavoval približne 2,58 miliardy eur. Okrem toho bude OLAF pokračovať vo vyšetrovaní podvodov a korupcie v členských štátoch, ktoré sa na Európskej prokuratúre nepodieľajú.

Na tento účel návrh zavádza do právneho rámca úradu OLAF potrebné ustanovenia, ktoré majú upraviť výmenu informácií s Európskou prokuratúrou, umožniť poskytovanie podpory Európskej prokuratúre pri vyšetrovaniach a zaistiť vzájomnú doplnkovosť a nezdvojovanie vyšetrovacej práce. Zmena nariadenia okrem toho prináša niekoľko menších, no dôležitých objasnení, ktoré vychádzajú z nedávneho hodnotenia Komisie a ktoré umožnia zefektívniť administratívne vyšetrovania OLAF-u. Dôraz sa kladie na konkrétne oblasti, ktoré nie sú v súčasnom nariadení zrozumiteľne objasnené, čo vytvára prekážky pre účinnosť vyšetrovaní OLAF-u. Zmena obsahuje aj pravidlá, ako zlepšiť kontroly a inšpekcie na mieste, ktoré patria k ústredným právomociam OLAF-u a majú zásadný význam pre získavanie dôkazov na preukázanie alebo vyvrátenie podozrení z protiprávneho konania. OLAF má získať prístup k informáciám o bankových účtoch, aby mohol identifikovať finančné toky podvodov v ich čoraz sofistikovanejších podobách, a potrebné nástroje, aby mohol plniť svoj mandát v oblasti DPH.

Súvislosti

Dnešný návrh je ďalším krokom v úsilí Komisie posilniť ochranu finančných záujmov Únie, ktorý nadväzuje na dva významné legislatívne akty prijaté v roku 2017 – nariadenie, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (EPPO), a smernicu o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva.

O dac

Odporúčame pozrieť

Michal Šimečka o správe Európskej komisie: Využívanie paragrafu 363 je na Slovensku nadužívané

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Právny …

Consent choices