auto
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Ministerstvo dopravy prichádza s novinkou – ODO-passmi

BRATISLAVA / Kúpila si jazdené vozidlo. Po čase zistila, že má výrazne stočené kilometre. Obrátila sa preto na políciu, kde podala trestné oznámenie. Po prstoch podvodníkom, ktorí na trhu ponúkajú vozidlá so stočenými kilometrami, chce dať ministerstvo dopravy s novinkou, a to ODO-pass-mi. Na otázky odpovedala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

Kto je povinný, pri akých príležitostiach a aké údaje nahrávať do ODO-pass-u?

Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke ustanovuje od 20. mája 2018 povinnosť zasielať informácie o vozidlách do registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) širokej škále štátnych orgánov, ale aj privátnych subjektov. Jedná sa hlavne o informácie z technických kontrol, emisných kontrol a kontrol originality, informácie o evidenčných zmenách vozidiel a o dopravných nehodách od orgánov Policajného zboru, o medzinárodnej preprave od ministerstva dopravy, o opravách a údržbe vozidiel od výrobcov, zástupcov výrobcov vozidiel a všetkých legálnych opravovní. Ďalej sa jedná o informácie o predajoch vozidiel od podnikateľov, o poistných udalostiach vozidiel od poisťovní, ako aj o údaje z odometra ojazdených vozidiel v čase jeho financovania od leasingových spoločností, od osôb oprávnených vykonávať legálny zásahy do odometrov a od znalcov po obhliadke vozidla. Cieľom je dosiahnuť takú
frekvenciu záznamov, ktorá buď manipuláciu s najazdenými kilometrami odhalí, alebo ju urobí finančne nezaujímavou. Údaje sa zväčša budú zasielať automatizovane priamo z produkčných systémov prispievateľov.

Na čo má ODO-pass slúžiť? Čo je cieľom ODO-pass-u a prečo ho ministerstvo dopravy zaviedlo?

RPZV je vnútroštátny register cestných motorových vozidiel, ktoré sú prihlásené v evidencii vozidiel v Slovenskej republike, do ktorého sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie, aby sa eliminovala neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou odometra. Údaje z RPZV sa poskytujú formou výpisu z registra prevádzkových záznamov tiež nazývaný ODO – Pass (tento názov sa zaužíval v Belgicku). Ďalší typ výpisu, tzv. ODO – Passu EU obsahuje údaje z krajiny dovozu poskytované prostredníctvom EUCARISu a sú dostupné na pracoviskách kontroly originality, ktoré kontrolujú dovážané vozidlá. Výpis prezentuje historické údaje priebehu najazdených kilometrov aj formou prehľadného grafu, na ktorom je manipulácia ľahko viditeľná. Takto sa napríklad už za prvé štyri mesiace tohto roku podarilo znížiť počet zmanipulovaných dovezených vozidiel z Holandska až o neuveriteľných 26 percent, čiže takmer o dve tretiny. Dlhodobým cieľom po naplnení registra je vytvorenie histórie údajov o vozidle so všetkými dôležitými údajmi počas jeho životného cyklu, čím sa podstatne sťaží nielen možnosť manipulácie s odometrom.

Kto a za aký poplatok bude mať prístup do registra?

Do RPZV má prístup hlavne Slovenská obchodná inšpekcia, orgány Policajného zboru a typový schvaľovací orgán. Register je už pripojený do EUCARISu, prostredníctvom ktorého sa vymieňajú údaje s členskými štátmi. Zásadný rozdiel oproti doterajšej praxi je práve v spôsobe prístupnosti informácií. Kým donedávna boli údaje o priebehu najazdených kilometroch bežne dostupné na internete, informácie z RPZV sa zásadne neposkytujú priamo v otvorenej forme, lebo hrozí ich zneužívanie. Preto sú informácie z RPZV dostupné pre prevádzkovateľa vozidla formou výpisu – ODO-Passu a prevádzkovateľ rozhodne, ako s ním naloží. Výpisy môže tlačiť každý oprávnený prispievateľ po načítaní a overení elektronického osvedčenia o evidencii poskytnutého vodičom a po
zaznamenaní aktuálnej hodnoty odometra do RPZV spolu s fotodokumentáciou. Cena ODO-Passu sa pohybuje od 3 do 7 eur podľa počtu záznamov.

Viac..  L. Miko: Slovensko naplno nevyužíva potenciál, ktorý mu EÚ ponúka

Kto a ako bude postihovať podvodníkov?

V zákone sa v súvislosti s manipuláciou odometrov nachádzajú nasledovné obmedzenia a sankcie. Je zakázané neoprávnene manipulovať so zobrazovanou hodnotou odometra alebo neoprávnene manipulovať s odometrom cestného motorového vozidla, vyhotoviť, zaobstarať alebo dať inej osobe zariadenie alebo softvérové zariadenie na účel neoprávnenej manipulácie so zobrazovanou hodnotou odometra alebo neoprávnenej manipulácie s odometrom cestného
motorového vozidla. Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje uvádzať, sprístupňovať, ponúkať na trhu v Slovenskej republike cestné motorové vozidlá, na ktorých došlo k neoprávnenej manipulácii so zobrazovanou hodnotou odometra alebo k neoprávnenej manipulácii s odometrom cestného motorového vozidla, alebo inak sprostredkovávať ich predaj na trhu v Slovenskej republike; to neplatí, ak je informácia o neoprávnenej manipulácii so zobrazovanou hodnotou odometra alebo o neoprávnenej manipulácii s odometrom zverejnená pred uvedením, sprístupnením alebo sprostredkovaním predaja a k vozidlu je pripojený výpis z registra prevádzkových záznamov. Za porušenie týchto zákazov Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 3 000 eur do 100 000 eur.

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje uvádzať, sprístupňovať, ponúkať na trhu v Slovenskej republike cestné motorové vozidlá alebo inak sprostredkovávať ich predaj bez uvedenia identifikačného čísla vozidla VIN a bez uvedenia údaja o celkovej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla v každej zverejnenej cenovej ponuke, ako aj vo všetkých propagačných materiáloch, zmluvách a preberacích protokoloch. Za porušenie tohto zákazu Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 500 eur do 3 000.

Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba opakovane porušuje uvedené zákazy, považuje sa takéto konanie za osobitné závažné porušenie povinností podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby zruší živnostenské oprávnenie. Ak vznikne podvodom škoda prevyšujúca sumu 266 Eur je to trestným činom, ktorými sa štandardne zaoberajú orgány činné v trestnom konaní.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices