Dombrovskis, Katainen
Eurokomisár Valdis Dombrovskis a podpredseda Komisie Jyrki Katainen. PHOTO: © European Union.

EÚ zjednodušuje prístup menších podnikov k financovaniu prostredníctvom kapitálových trhov

Komisia navrhla nové pravidlá s cieľom poskytnúť malým a stredným podnikom (MSP) lepší prístup k financovaniu prostredníctvom verejných trhov.

Iniciatíva by mala ako súčasť programu EÚ v oblasti únie kapitálových trhov (CMU) pomôcť spoločnostiam EÚ využívať trhové financovanie ľahšie a lacnejšie v záujme toho, aby mohli expandovať.

Napriek výhodám, ktoré prináša kótovanie na burze cenných papierov, verejné trhy EÚ pre MSP môžu zažívať ťažkosti prilákať nových emitentov. Z toho dôvodu chce Komisia tak, ako oznámila v preskúmaní akčného plánu únie kapitálových trhov v polovici trvania v júni 2017, prispôsobiť existujúce pravidlá EÚ týkajúce sa prístupu na verejné trhy. Ide o doplnenie komplexného súboru opatrení, ktoré Komisia už prijala odvtedy, ako iniciovala úniu kapitálových trhov, s cieľom zlepšiť prístup k trhovému financovaniu pre MSP.

Cieľom je znížiť byrokraciu pre malé a stredné podniky, ktoré sa pokúšajú kótovať a vydávať cenné papiere na „rastových trhoch MSP“, ktoré sú novou kategóriou obchodných miest určených pre malých emitentov, a podporiť likviditu akcií MSP kótovaných na verejných burzách. Novými pravidlami sa zavedie vyváženejší prístup k podpore kótovania MSP a zároveň zabezpečí ochrana investorov a integrita trhu.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Rozšírenie prístupu našich malých a stredných podnikov k trhovému financovaniu je hlavnou motiváciou nášho projektu únie kapitálových trhov. V súčasnosti je z celkového počtu 20 miliónov MSP v Európe iba 3 000 z nich kótovaných na burzách. Toto chceme zmeniť. Navrhujeme pravidlá, ktoré uľahčia MSP prístup k širokej škále financovania vo všetkých fázach ich vývoja a získavanie kapitálu na verejných trhoch.

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, doplnil: Vzhľadom na kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú rozširujúce sa MSP pri tvorbe rastu a pracovných miest, je nevyhnutné, aby boli pre tieto podniky k dispozícii všetky vhodné stimuly rastu. V nadväznosti na kľúčové návrhy zamerané na MSP vrátane kolektívneho a rizikového financovania teraz ešte viac uľahčujeme prístup MSP na verejné trhy.“

Iniciatíva by mala zvýšiť počet prvotných verejných ponúk akcií (IPO) zo strany MSP a umožniť spoločnostiam kótovaným na týchto trhoch, aby prilákali širšiu škálu investorov. Likvidnejší trh uľahčí obchodovanie s akciami MSP vďaka vysokému počtu kupujúcich a predávajúcich, čím sa uľahčí prístup MSP k financovaniu. Zároveň budú subjekty investujúce do MSP schopné ľahšie speňažiť svoje investície, čo v konečnom dôsledku prispeje k tvorbe pracovných miest a rastu v EÚ.

Hlavné navrhované zmeny pravidiel kótovania MSP:

  • Prispôsobenie súčasných povinností viesť evidenciu osôb, ktoré majú prístup k informáciám citlivým z hľadiska ceny, aby sa predchádzalo neprimeranej administratívnej záťaži pre MSP, pričom sa zabezpečí, že príslušné orgány môžu naďalej vyšetrovať prípady obchodovania s využitím dôverných informácií.
  • Umožnenie emitentom, ktorí sú už aspoň tri roky kótovaní na rastových trhoch MSP, vypracovať jednoduchší prospekt v prípade, že prechádzajú na regulovaný trh. Prospekt je právny dokument s informáciami, ktoré investor potrebuje pred prijatím rozhodnutia, či bude do spoločnosti investovať. Návrh zachádza ešte ďalej, keď prispôsobuje už prepracované a zjednodušené pravidlá týkajúce sa prospektu spôsobom, ktorý ešte viac uľahčuje podnikom využiť kapitálové trhy v Európe.
  • Uľahčenie registrácie obchodných miest špecializujúcich sa na emisie dlhopisov ako rastových trhov MSP. Na tento účel sa zavedie nová kategória emitentov, ktorou budú subjekty emitujúce výlučne dlhopisy. Pôjde o spoločnosti, ktoré počas obdobia 12 mesiacov emitujú dlhopisy v hodnote nepresahujúcej 50 miliónov EUR.
  • Vytvorenie spoločného súboru pravidiel zmlúv o zabezpečení likvidity pre rastové trhy MSP vo všetkých členských štátoch súbežne s vnútroštátnymi pravidlami. Zmluvy o zabezpečení likvidity sú dohody medzi emitentom a finančným sprostredkovateľom (bankou alebo investičnou spoločnosťou) o nakupovaní a predávaní akcií emitenta v jeho mene. Týmto spôsobom finančný sprostredkovateľ zvyšuje likviditu akcií.
Viac..  EK odkladá rozhodnutie o clách na čínske elektromobily

Táto iniciatíva zahŕňa legislatívny návrh, ktorý prinesie technické zmeny nariadenia o zneužívaní trhu a nariadenia o prospekte, ako aj ďalšie technické zmeny delegovaných aktov prijatých na základe smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II). Navrhované zmeny by mali podporiť kótovanie spoločností na rastových trhoch MSP spôsobom, ktorý neohrozí základné pravidlá EÚ zavedené po finančnej kríze s cieľom obnoviť dôveru vo finančné trhy.

O návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie o zneužívaní trhu a pravidlá týkajúce sa prospektu, bude teraz rokovať Európsky parlament a Rada. Zmeny delegovaného aktu k smernici MiFID II budú teraz uverejnené na štvortýždňovú konzultáciu online, v nadväznosti na čo ich Komisia prijme a zašle Európskemu parlamentu a Rade na účely preskúmania.

Súvislosti

Uľahčenie prístupu MSP k financovaniu v každom štádiu ich rozvoja je centrálnym prvkom projektu Komisie týkajúceho sa únie kapitálových trhov. Pokiaľ ide o uľahčenie prístupu MSP k financovaniu, už sa toho dosiahlo dosť, najmä pokiaľ ide o zjednodušené pravidlá týkajúce sa prospektov. Požiadavky týkajúce sa rastových trhov MSP, ktoré umožňujú menším spoločnostiam získať vlastné imanie a dlhové financovanie (dlhopisy), takisto nadobudli účinnosť v januári 2018. Ale ešte stále je potrebné vykonať oveľa viac: počet prvotných verejných ponúk akcií MSP je dnes v porovnaní s rokmi 2006 – 2007 o polovicu nižší.

Spoločnosti kótované na rastových trhoch MSP musia dodržiavať viacero pravidiel EÚ, ako napr. nariadenie o zneužívaní trhu , nariadenie o prospekte alebo MiFID II. V mnohých ohľadoch však právne predpisy EÚ nerozlišujú medzi väčšími a menšími spoločnosťami. Napríklad nariadenie o zneužívaní trhu sa uplatňuje na všetkých emitentov bez ohľadu na ich veľkosť. Prostredníctvom návrhov chce Komisia vytvoriť primeranejšie regulačné prostredie na podporu kótovania MSP a súčasné zabezpečenie ochrany investorov a integrity trhu.

Návrh bol oznámený v preskúmaní akčného plánu únie kapitálových trhov v polovici trvania v júni 2017 a nadväzuje na rozsiahlu prípravnú činnosť, ktorej súčasťou bola o. i. verejná konzultácia, ktorá prebiehala od decembra do februára 2018. Takisto stavia na výsledkoch výzvy na predloženie dôkazov v súvislosti s regulačným rámcom EÚ pre finančné služby. Návrhy sú prvým zo súboru opatrení („balík opatrení v oblasti kótovania MSP“) navrhnutých s cieľom pomôcť oživiť IPO MSP v EÚ. Tento súbor zahŕňa najmä začatie štúdie o výskume MSP poskytovanom potenciálnym investorom a diskusiu o úlohe, ktorú môže zohrávať verejná finančná podpora.

O dac

Odporúčame pozrieť

Zástupcovia slovenských i európskych inštitúcií diskutovali o priblížení Agendy 2030 pre verejnosť

V rámci projektu spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Úradu podpredsedu vlády …

Consent choices