Dombrovskis, Katainen
Eurokomisár Valdis Dombrovskis a podpredseda Komisie Jyrki Katainen. PHOTO: © European Union.

EÚ zjednodušuje prístup menších podnikov k financovaniu prostredníctvom kapitálových trhov

Komisia navrhla nové pravidlá s cieľom poskytnúť malým a stredným podnikom (MSP) lepší prístup k financovaniu prostredníctvom verejných trhov.

Iniciatíva by mala ako súčasť programu EÚ v oblasti únie kapitálových trhov (CMU) pomôcť spoločnostiam EÚ využívať trhové financovanie ľahšie a lacnejšie v záujme toho, aby mohli expandovať.

Napriek výhodám, ktoré prináša kótovanie na burze cenných papierov, verejné trhy EÚ pre MSP môžu zažívať ťažkosti prilákať nových emitentov. Z toho dôvodu chce Komisia tak, ako oznámila v preskúmaní akčného plánu únie kapitálových trhov v polovici trvania v júni 2017, prispôsobiť existujúce pravidlá EÚ týkajúce sa prístupu na verejné trhy. Ide o doplnenie komplexného súboru opatrení, ktoré Komisia už prijala odvtedy, ako iniciovala úniu kapitálových trhov, s cieľom zlepšiť prístup k trhovému financovaniu pre MSP.

Cieľom je znížiť byrokraciu pre malé a stredné podniky, ktoré sa pokúšajú kótovať a vydávať cenné papiere na „rastových trhoch MSP“, ktoré sú novou kategóriou obchodných miest určených pre malých emitentov, a podporiť likviditu akcií MSP kótovaných na verejných burzách. Novými pravidlami sa zavedie vyváženejší prístup k podpore kótovania MSP a zároveň zabezpečí ochrana investorov a integrita trhu.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Rozšírenie prístupu našich malých a stredných podnikov k trhovému financovaniu je hlavnou motiváciou nášho projektu únie kapitálových trhov. V súčasnosti je z celkového počtu 20 miliónov MSP v Európe iba 3 000 z nich kótovaných na burzách. Toto chceme zmeniť. Navrhujeme pravidlá, ktoré uľahčia MSP prístup k širokej škále financovania vo všetkých fázach ich vývoja a získavanie kapitálu na verejných trhoch.

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, doplnil: Vzhľadom na kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú rozširujúce sa MSP pri tvorbe rastu a pracovných miest, je nevyhnutné, aby boli pre tieto podniky k dispozícii všetky vhodné stimuly rastu. V nadväznosti na kľúčové návrhy zamerané na MSP vrátane kolektívneho a rizikového financovania teraz ešte viac uľahčujeme prístup MSP na verejné trhy.“

Iniciatíva by mala zvýšiť počet prvotných verejných ponúk akcií (IPO) zo strany MSP a umožniť spoločnostiam kótovaným na týchto trhoch, aby prilákali širšiu škálu investorov. Likvidnejší trh uľahčí obchodovanie s akciami MSP vďaka vysokému počtu kupujúcich a predávajúcich, čím sa uľahčí prístup MSP k financovaniu. Zároveň budú subjekty investujúce do MSP schopné ľahšie speňažiť svoje investície, čo v konečnom dôsledku prispeje k tvorbe pracovných miest a rastu v EÚ.

Hlavné navrhované zmeny pravidiel kótovania MSP:

  • Prispôsobenie súčasných povinností viesť evidenciu osôb, ktoré majú prístup k informáciám citlivým z hľadiska ceny, aby sa predchádzalo neprimeranej administratívnej záťaži pre MSP, pričom sa zabezpečí, že príslušné orgány môžu naďalej vyšetrovať prípady obchodovania s využitím dôverných informácií.
  • Umožnenie emitentom, ktorí sú už aspoň tri roky kótovaní na rastových trhoch MSP, vypracovať jednoduchší prospekt v prípade, že prechádzajú na regulovaný trh. Prospekt je právny dokument s informáciami, ktoré investor potrebuje pred prijatím rozhodnutia, či bude do spoločnosti investovať. Návrh zachádza ešte ďalej, keď prispôsobuje už prepracované a zjednodušené pravidlá týkajúce sa prospektu spôsobom, ktorý ešte viac uľahčuje podnikom využiť kapitálové trhy v Európe.
  • Uľahčenie registrácie obchodných miest špecializujúcich sa na emisie dlhopisov ako rastových trhov MSP. Na tento účel sa zavedie nová kategória emitentov, ktorou budú subjekty emitujúce výlučne dlhopisy. Pôjde o spoločnosti, ktoré počas obdobia 12 mesiacov emitujú dlhopisy v hodnote nepresahujúcej 50 miliónov EUR.
  • Vytvorenie spoločného súboru pravidiel zmlúv o zabezpečení likvidity pre rastové trhy MSP vo všetkých členských štátoch súbežne s vnútroštátnymi pravidlami. Zmluvy o zabezpečení likvidity sú dohody medzi emitentom a finančným sprostredkovateľom (bankou alebo investičnou spoločnosťou) o nakupovaní a predávaní akcií emitenta v jeho mene. Týmto spôsobom finančný sprostredkovateľ zvyšuje likviditu akcií.
Viac..  EK schválila slovenské opatrenia na podporu zamestnateľnosti po zatvorení uhoľných baní

Táto iniciatíva zahŕňa legislatívny návrh, ktorý prinesie technické zmeny nariadenia o zneužívaní trhu a nariadenia o prospekte, ako aj ďalšie technické zmeny delegovaných aktov prijatých na základe smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II). Navrhované zmeny by mali podporiť kótovanie spoločností na rastových trhoch MSP spôsobom, ktorý neohrozí základné pravidlá EÚ zavedené po finančnej kríze s cieľom obnoviť dôveru vo finančné trhy.

O návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie o zneužívaní trhu a pravidlá týkajúce sa prospektu, bude teraz rokovať Európsky parlament a Rada. Zmeny delegovaného aktu k smernici MiFID II budú teraz uverejnené na štvortýždňovú konzultáciu online, v nadväznosti na čo ich Komisia prijme a zašle Európskemu parlamentu a Rade na účely preskúmania.

Súvislosti

Uľahčenie prístupu MSP k financovaniu v každom štádiu ich rozvoja je centrálnym prvkom projektu Komisie týkajúceho sa únie kapitálových trhov. Pokiaľ ide o uľahčenie prístupu MSP k financovaniu, už sa toho dosiahlo dosť, najmä pokiaľ ide o zjednodušené pravidlá týkajúce sa prospektov. Požiadavky týkajúce sa rastových trhov MSP, ktoré umožňujú menším spoločnostiam získať vlastné imanie a dlhové financovanie (dlhopisy), takisto nadobudli účinnosť v januári 2018. Ale ešte stále je potrebné vykonať oveľa viac: počet prvotných verejných ponúk akcií MSP je dnes v porovnaní s rokmi 2006 – 2007 o polovicu nižší.

Spoločnosti kótované na rastových trhoch MSP musia dodržiavať viacero pravidiel EÚ, ako napr. nariadenie o zneužívaní trhu , nariadenie o prospekte alebo MiFID II. V mnohých ohľadoch však právne predpisy EÚ nerozlišujú medzi väčšími a menšími spoločnosťami. Napríklad nariadenie o zneužívaní trhu sa uplatňuje na všetkých emitentov bez ohľadu na ich veľkosť. Prostredníctvom návrhov chce Komisia vytvoriť primeranejšie regulačné prostredie na podporu kótovania MSP a súčasné zabezpečenie ochrany investorov a integrity trhu.

Návrh bol oznámený v preskúmaní akčného plánu únie kapitálových trhov v polovici trvania v júni 2017 a nadväzuje na rozsiahlu prípravnú činnosť, ktorej súčasťou bola o. i. verejná konzultácia, ktorá prebiehala od decembra do februára 2018. Takisto stavia na výsledkoch výzvy na predloženie dôkazov v súvislosti s regulačným rámcom EÚ pre finančné služby. Návrhy sú prvým zo súboru opatrení („balík opatrení v oblasti kótovania MSP“) navrhnutých s cieľom pomôcť oživiť IPO MSP v EÚ. Tento súbor zahŕňa najmä začatie štúdie o výskume MSP poskytovanom potenciálnym investorom a diskusiu o úlohe, ktorú môže zohrávať verejná finančná podpora.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices