europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanci schválili prísnejšie antidumpingové opatrenia na ochranu pracovných miest a priemyslu

Európsky parlament v stredu schválil nariadenie, ktoré by malo zefektívniť ochranu Únie voči subvencovaným dovozom a sociálnemu a environmentálnemu dumpingu.

Nová legislatívna úprava, na ktorej znení sa poslanci v decembri 2017 dohodli s ministrami členských štátov, umožní Európskej únii zaviesť vyššie clá na dumpingové alebo subvencované dovozy z tretích krajín.

Schválené opatrenia sa zameriavajú na nekalé obchodné praktiky krajín spoza hraníc EÚ a dopĺňajú v novembri schválené antidumpingové pravidlá Únie voči tretím krajinám, ktoré výraznými hospodárskymi zásahmi zvyšujú konkurencieschopnosť svojich firiem.

Nariadenie prináša nasledujúce zmeny: 

  • možnosť zaviesť zo strany EÚ vyššie clá na dumpingové alebo subvencované dovozy z tretích krajín;
  • výrazné skrátenie antidumpingových vyšetrovaní;
  • premietnutie nákladov priemyslu EÚ na dodržiavanie medzinárodných dohôd v oblasti práce a životného prostredia do výpočtu ciel;
  • zriadenie asistenčnej služby pre malé a stredné podniky, ktorá by im mala poskytnúť podporu pri podávaní sťažností a počas samotného antidumpingového vyšetrovania;
  • účasť odborov na antidumpingových vyšetrovaniach a pri hodnotení navrhovaných ciel;
  • prísny monitoring a registrácia všetkých výrobkov prichádzajúcich do EÚ od oznámenia zámeru začať vyšetrovanie až do jeho spustenia s cieľom zabrániť tvorbe zásob;
  • zahrnutie kontinentálnych šelfov a výhradných hospodárskych zón (EEZ) do pôsobnosti nariadenia, čím sa zapláta existujúca legislatívna medzera. 

 Vyhlásenie spravodajcu a predsedu výboru EP pre medzinárodný obchod 

„Táto výrazne meškajúca modernizácia posilňuje náš systém ochrany obchodu do budúcnosti. Žijeme v búrlivých časoch a európski pracovníci a producenti čelia mnohým formám nekalých obchodných praktík. Dávame našim priemyselným odvetviam správny nástroj na ochranu európskych pracovných miest a na zabezpečenie spravodlivého základu pre medzinárodný obchod,‟ uviedol predseda výboru EP pre medzinárodný obchod Bernd Lange (S&D, DE).

„Toto je najväčšia reforma nástrojov ochrany obchodu EÚ za 23 rokov. Zaisťujeme tým, že naše nástroje sú prispôsobené moderným obchodným systémom 21. storočia. EÚ by sa mala zasadzovať za slobodný obchod založený na pravidlách a tento nástroj zaistí, že budeme môcť zostať otvorenou ekonomikou,‟ uviedol spravodajca Christofer Fjellner (EPP, SE). 

Viac..  Eurokomisia hovorí o postupnom raste v EÚ aj napriek geopolitickým rizikám

Ďalší postup 

Nové nariadenie vstúpi do platnosti deň po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Malo by sa tak stať v prvej polovici júna 2018.

Súvislosti 

Reforma právnych predpisov Únie na ochranu obchodu a boj proti nekalým obchodným praktikám z roku 1995 by mala zohľadniť meniace sa potreby podnikov, pracovníkov a spotrebiteľov v EÚ.

EÚ bude na základe novej legislatívy môcť zvýšiť clá na dumpingový a subvencovaný dovoz, a to aj prostredníctvom prísnejšej interpretácie takzvaného pravidla nižšieho cla, ktoré umožňuje zodpovedným orgánom znížiť clá, pokiaľ bude toto opatrenie dostačujúce na odstránenie ujmy spôsobenej nekalou obchodnou praktikou uplatnenou pri dovoze. Pri výpočte cla by sa mala brať do úvahy aj minimálna miera zisku producenta z EÚ.

Poslanci tiež presadili, aby mohla Komisia dospieť k spoločnému dojednaniu s dovozcom, na základe ktorého sa dovozca zaviaže nepredávať svoj produkt pod cenu a Komisia upustí od vyrubenia antidumpingových ciel, iba za predpokladu, ak dovozca dodržal kľúčové medzinárodné štandardy v oblasti práce a životného prostredia.

Parlament schválil svoj rokovací mandát k legislatívnemu návrhu Komisie už vo februári 2014, vyjednávania o konečnej podobe nariadenia však vyše troch rokov brzdila Rada (ministrov) EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices