Komisia
PHOTO: © European Union.

Európa chce posilniť postavenie ľudí. Nejde len o prázdne slová, tvrdí Európska komisia

Komisia v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ navrhuje ďalej posilniť sociálny rozmer Únie prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), ktorý je novou verziou Európskeho sociálneho fondu, ako aj prostredníctvom posilneného a účinnejšieho Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF).

Na roky 2021 – 2027 by ročný rozpočet pre Európsky sociálny fond plus predstavoval 101,2 miliardy EUR a pre Fond na prispôsobenie sa globalizácii 1,6 miliardy EUR. Cieľom oboch fondov je investovať do ľudí s cieľom zabezpečiť, aby získali správne zručnosti, ktoré im umožnia čeliť výzvam a zmenám na trhu práce v súlade so zásadami Európskeho piliera sociálnych práv. Rozpočet Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty na obdobie 7 rokov je 947 miliónov EUR. Z tohto fondu sa bude podporovať ďalší rozvoj európskeho priestoru spravodlivosti založeného na zásade právneho štátu a vzájomnej dôvere a jeho cieľom je zabezpečiť, aby ľudia mohli uplatňovať svoje práva.

Podpredseda Komisie pre euro, sociálny dialóg, finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Tieto návrhy nadväzujú na základné otázky, ktoré si kladieme od vypracovania bielej knihy o budúcnosti Európy a nadväzujúcich diskusných dokumentov: akú Európsku úniu chceme, ako ju budeme utvárať a ako to zaplatíme? Naše ambície dosiahnuť sociálnejšiu Európu sú v plnom rozsahu zohľadnené: financovanie EÚ musí ísť ruka v ruke s našimi politikami a slúžiť na proaktívnu podporu najzraniteľnejších skupín v našich spoločnostiach, ako aj na riešenie situácií, v ktorých sa prejavujú dôsledky globalizácie a digitalizácie.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: „Európa chce posilniť postavenie ľudí. Nejde len o prázdne slová. Naše nové, pružné a zjednodušené sociálne fondy sa zameriavajú na investície do ľudí: ich cieľom je zabezpečiť, aby ľudia mali vhodné zručnosti, aby systémy sociálnej ochrany boli prispôsobené novým formám práce a aby sa prejavila solidarita s tými, ktorí to najviac potrebujú.“ 

Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis v tejto súvislosti uviedol: „Zdravie je základnou hodnotou, a preto sa zdá logické, že v budúcom rozpočte EÚ sa počíta so začlenením programu v oblasti zdravia do ESF+ v rámci tematického celku hodnôt. Prinesie to nové a silnejšie synergie s ostatnými stavebnými prvkami Európskeho piliera sociálnych práv a umožní lepšiu koordináciu investícií súvisiacich so zdravím. Takisto sa tým prispeje k podpore zdravia a prevencii chorôb, zlepšeniu účinnosti, prístupnosti a odolnosti zdravotníckych systémov, ako aj k zníženiu nerovností v oblasti zdravia a zvýšeniu kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti v prospech pacientov a spoločnosti ako celku.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Dnešným návrhom na zriadenie nového Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty sa zabezpečí, že iniciatívam presadzujúcim práva, hodnoty a zásady právneho štátu budeme schopní poskytnúť čo najlepšiu možnú podporu.
V čase, keď európske spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizácii a polarizácii, je dôležitejšie než kedykoľvek predtým podporovať, posilňovať a brániť spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ. Mimovládne organizácie a občianska spoločnosť zohrávajú pri presadzovaní týchto európskych hodnôt zásadnú úlohu. Zároveň potrebujeme podporovať členské štáty v našom spoločnom úsilí o zlepšenie justičnej spolupráce a zvýšenie vzájomnej dôvery v náš spoločný priestor spravodlivosti.“

 1. Európsky sociálny fond plus

Európsky sociálny fond plus sa zameria na investície do ľudí a bude podporovať uplatňovanie zásad Európskeho piliera sociálnych práv. Nielenže to pomôže reagovať na globálne výzvy a zachovať sociálnu spravodlivosť, ale bude to aj hnacou silou konkurencieschopnosti Európy. Európsky sociálny fond plus, ktorý vznikne zlúčením existujúcich fondov a programov, bude oproti súčasnému Európskemu sociálnemu fondu pružnejší a jednoduchší. Vďaka združeniu zdrojov budú môcť EÚ a členské štáty poskytovať lepšie integrovanú a cielenú podporu v reakcii na výzvy, ktorým v súčasnosti čelia Európania v sociálnej oblasti a na trhu práce. Napríklad vďaka začleneniu podpory pre najodkázanejšie osoby do ESF+ budú mať oprávnené osoby prospech z lepšej kombinácie materiálnej pomoci a komplexnej sociálnej podpory.

Konkrétne Európsky sociálny fond plus vznikne zlúčením:

  • Európskeho sociálneho fondu (ESF) a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí
  • Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)
  • Programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie
  • Programu EÚ v oblasti zdravia

Hlavnými znakmi nového fondu sú:

  • Zameranie sa na obavy občanov a kľúčové priority: na základe konzultácie s členskými štátmi sa zdroje budú prideľovať na opatrenia, ktoré sú zamerané na riešenie kľúčových politických priorít a obáv európskych občanov. Programy ESF+ sa budú zameriavať najmä na výzvy identifikované v procese európskeho semestra a v rámci Európskeho piliera sociálnych práv.
  • Zameranie na nezamestnanosť mladých ľudí a sociálne začlenenie: Členské štáty s vysokou mierou mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, budú musieť vyčleniť najmenej 10 % finančných prostriedkov ESF+ na opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Z fondu sa bude aj naďalej prispievať na program v oblasti zručností pre Európu a najmenej 25 % finančných prostriedkov ESF+ by sa malo vyčleniť na opatrenia na podporu sociálneho začlenenia a opatrenia zacielené na osoby, ktoré to najviac potrebujú. Z ESF+ sa takisto budú podporovať snahy členských štátov o integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa legálne zdržiavajú na ich území, do ich trhov práce a spoločností zameraním sa na opatrenia, ktoré podporujú dlhodobú integráciu takýchto osôb. Týmto spôsobom fond dopĺňa Fond pre azyl a migráciu, z ktorého sa podporujú opatrenia zamerané na krátkodobú integráciu.
  • Znižovanie byrokracie: Komisia navrhuje v ďalšom dlhodobom rozpočte EÚ zjednodušiť pravidlá, znížiť byrokraciu a zjednodušiť prístup k financovaniu z rôznych zdrojov pre orgány, občanov a organizácie, ktoré čerpajú podporu z EÚ.
  • Cielená podpora zdravotnej starostlivosti: Zložka týkajúca sa zdravia sa bude zameriavať na prioritné oblasti, v ktorých sa spolupráca na úrovni EÚ preukázala ako prospešná: posilnenie cezhraničnej pripravenosti na krízy, pomoc orgánom členských štátov pôsobiacim v oblasti zdravia, digitalizácia zdravotníctva a starostlivosti, podpora právnych predpisov EÚ v oblasti zdravia a zlepšenie cezhraničnej spolupráce, napríklad v súvislosti so zriedkavými a komplexnými chorobami prostredníctvom európskych referenčných sietí.
Viac..  Prieskum ECFR: Európania sú skeptickí, že Ukrajina vyhrá vojnu

2. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii po roku 2020

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii sa zmení tak, aby mohol účinnejšie zasahovať v záujme podpory pracovníkov, ktorí prišli o prácu. V súčasnosti môžu pracovníci získať podporu z fondu, ak boli prepustení v dôsledku zmien v štruktúre obchodu alebo v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy. Podľa nových pravidiel môžu byť oprávnení na podporu aj z iných dôvodov reštrukturalizácie, ako sú napr. automatizácia, digitalizácia a ďalšie dôvody, pričom sa bude prihliadať na nové výzvy na trhu práce.

Podľa nových pravidiel sa takisto zníži prahová hodnota spočívajúca v počte prepustených pracovníkov, ktorý je potrebný na to, aby sa mohlo žiadať o podporu, a to z 500 na 250. Vďaka tomu bude môcť podporu získať viac pracovníkov. K ďalším navrhovaným zmenám patrí zlepšenie procesu mobilizácie finančných prostriedkov v záujme zjednodušenia a urýchlenia postupov. V neposlednom rade sa miera spolufinancovania z fondu, ktorá je v súčasnosti 60 %, zosúladí s najvyššími mierami spolufinancovania z ESF+ pre daný členský štát. Vo viacerých prípadoch by to znamenalo, že EÚ by spolufinancovala vyšší podiel celkových nákladov.

3. Fond EÚ pre spravodlivosť, práva a hodnoty

Komisia takisto navrhuje zriadiť nový Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý bude zahŕňať program pre práva a hodnoty a program pre spravodlivosť. Navrhovaný rozpočet pre tento fond na obdobie 7 rokov predstavuje 947 miliónov EUR, pričom 642 miliónov EUR je vyčlenených na program pre práva a hodnoty a 305 miliónov EUR na program pre spravodlivosť.

V čase, keď európske spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizácii a polarizácii, je dôležitejšie než kedykoľvek predtým podporovať, posilňovať a brániť spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ. Program napríklad prispeje k boju proti nerovnosti a diskriminácii, lepšej ochrane detí a zlepšeniu justičnej spolupráce v záujme účinnejšieho boja proti trestnej činnosti a terorizmu. Z tohto fondu sa bude podporovať ďalší rozvoj európskeho priestoru spravodlivosti založeného na zásade právneho štátu, vzájomnom uznávaní a vzájomnej dôvere. Fond bude podporovať kľúčovú úlohu mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti pri presadzovaní a ochrane spoločných hodnôt EÚ, zvyšovaní povedomia o nich a zabezpečení toho, aby ľudia mohli uplatňovať svoje práva.

Vytvorením nového fondu dôjde k zjednodušeniu súčasnej situácie, keď sa súčasne uplatňujú tri programy. Nový program pre práva a hodnoty sa bude vzťahovať najmä na oblasť občianstva, v ktorej v súčasnosti existujú dva rôzne programy.

Ďalšie kroky

Rýchle dosiahnutie dohody o všeobecnom dlhodobom rozpočte EÚ a jeho sektorových návrhoch je nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby prostriedky EÚ začali čo najskôr prinášať prvé výsledky.

Podobné zdržania ako na začiatku súčasného rozpočtového obdobia 2014 – 2020 by znamenali, že 100 000 projektov financovaných z prostriedkov EÚ by sa nemohlo začať realizovať načas, mnoho ľudí, ktorí potrebujú podporu vrátane naliehavej materiálnej a potravinovej pomoci, by muselo zbytočne dlho čakať, došlo by k omeškaniu odbornej prípravy, oneskoril by sa vznik ďalších pracovných príležitostí, ako aj opatrenia na zlepšenie kvality kľúčových služieb a školy by neboli schopné zaviesť nové kvalitné vzdelávacie programy pred začiatkom školského roku.

Dosiahnutím dohody o budúcom dlhodobom rozpočte už v roku 2019 by sa zabezpečil hladký prechod zo súčasného dlhodobého rozpočtu (2014 – 2020) na nový rozpočet a zaistila by sa predvídateľnosť a kontinuita financovania v prospech všetkých.

Súvislosti

Európsky sociálny fond je najstarším a hlavným nástrojom EÚ, pokiaľ ide o investície do ľudí.
Bol zavedený súčasne s Rímskou zmluvou v roku 1957. Dnes je dôležitou hnacou silou vytvárania pracovných miest, podpory lepšieho vzdelávania, modernej verejnej správy a sociálneho začlenenia, a preto je prostriedkom na zabezpečenie spravodlivejších pracovných príležitostí pre všetkých občanov.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je prejavom solidarity EÚ s európskymi pracovníkmi, ktorí prišli o prácu v dôsledku vplyvu kombinácie zmien v štruktúre svetového obchodu a technologických zmien. Jeho cieľom je udržať pracovníkov na trhu práce alebo ich do neho opätovne začleniť.

Návrhy týkajúce sa ESF+, EGF a Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty sú súčasťou návrhov Komisie týkajúcich sa dlhodobého rozpočtu EÚ, ktoré Komisia prijala 2. mája 2018. Návrh Komisie týkajúci sa ESF+ úzko súvisí s návrhom nariadenia o spoločných ustanoveniach prijatým 29. mája 2018, ktorým sa zavádza rámec pre činnosť viacerých fondov EÚ, na ktoré sa vzťahuje zdieľané riadenie.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices