polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Budúcnosť poľnohospodárstva v EÚ: Moderná politika so spravodlivo distribuovaným financovaním

Jednoduchšia, spravodlivejšia, no zároveň naďalej skutočne spoločná a riadne financovaná poľnohospodárska politika EÚ, ktorá prinesie inteligentnejšie a udržateľnejšie farmárčenie.

To by malo byť podľa poslancov cieľom blížiacej sa reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ na obdobie po roku 2020. Európsky parlament zhrnul svoje priority do nelegislatívneho uznesenia, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 468 (za): 123 (proti): 89 (zdržalo sa hlasovania).

Viac flexibility pre členské štáty, nie však znárodnenie SPP

Členské štáty by podľa poslancov mali mať možnosť prispôsobiť si SPP svojim potrebám. Zároveň však odmietli takzvané zoštátnenie SPP, teda návrat poľnohospodárskej politiky alebo jej výraznej časti na úroveň členských štátov, ktoré by podľa nich mohlo narušiť hospodársku súťaž na jednotnom trhu.

SPP musí byť založená na spoločnom súbore cieľov, pravidiel, nástrojov a kontrol, uvádza sa v uznesení. Členské štáty by následne mali navrhnúť svoje vnútroštátne stratégie, ktoré by boli prispôsobené ich situácii a potrebám, dodáva schválený text.

Budúca poľnohospodárska politika EÚ by podľa poslancov mala klásť väčší dôraz na výkonnosť než na dosahovanie súladu s požiadavkami. Farmárčenie vo všetkých členských štátoch by však zároveň malo podliehať rovnako prísnym štandardom EÚ, nedodržanie ktorých by viedlo k uplatneniu podobných sankcií v celej Únii, uvádza sa v uznesení.

Moderná politika s riadnym a spravodlivo distribuovaným financovaním 

SPP by sa v budúcnosti mala okrem produkcie bezpečných, kvalitných a cenovo dostupných potravín zamerať aj na zvyšovanie udržateľnosti poľnohospodárskej výroby v EÚ a úplné začlenenie všetkých európskych poľnohospodárskych podnikov do obehového hospodárstva, uvádza schválený text. Mala by tiež podporovať inovácie, výskum a inteligentné poľnohospodárstvo. To si však vyžaduje riadne financovanie SPP, ktorej rozpočet by aj po roku 2020 mal ostať minimálne na súčasnej úrovni, zdôrazňujú poslanci.

Parlament tiež požaduje:

  • zachovanie plného financovania priamych platieb poľnohospodárom z rozpočtu EÚ;
  • zníženie byrokratickej záťaže spojenej s povinnými environmentálnymi opatreniami, ktoré by mali byť viac orientované na dosahovanie cieľov; zjednodušenie a zefektívnenie dobrovoľných environmentálnych opatrení;
  • novú metódu výpočtu priamych platieb pre poľnohospodárov, postupné upustenie od systému nárokov určovaných na základe historických kritérií, zvýšenie podpory tých poľnohospodárov, ktorých činnosť prináša verejnosti dodatočný sociálny, environmentálny či iný úžitok;
  • účinnejšie spôsoby, ako zaistiť, že podpora EÚ sa dostane iba ku skutočným poľnohospodárom, ktorí farmárčia aktívne;
  • spravodlivejšie prerozdeľovanie platieb medzi poľnohospodárov v rôznych členských štátoch, berúc pritom do úvahy sumy, ktoré jednotlivé štáty dostávajú v rámci oboch pilierov SPP – teda na priame platby a na rozvoj vidieka – ako aj rozdiely vo výrobných nákladoch či kúpnej sile v rôznych častiach EÚ;
  • menej prostriedkov pre veľké poľnohospodárske podniky a stanovenie povinného stropu pre platby v celej EÚ;
  • viac peňazí na rozvoj vidieckych oblastí a odmieta zníženie výdavkov na rozvoj vidieka v rokoch 2021-2027 o 25% tak, ako to 2. mája navrhla Európska komisia;
  • väčšiu podporu mladých a nových roľníkov a poľnohospodárov zasiahnutých príjmovou a cenovou nestabilitou;
  • vylúčenie najcitlivejších poľnohospodárskych odvetví z rokovaní o dohodách o voľnom obchode;
  • využitie systému dobrovoľnej a na produkciu viazanej podpory, ktorú členské štáty môžu v súčasnosti poskytovať mimoriadne dôležitým ale ťažkosťami prechádzajúcim poľnohospodárskym odvetviam, na podporu strategicky významnej výroby – napríklad bielkovinových plodín – alebo na kompenzáciu dopadov dohôd o voľnom obchode.
Viac..  Europoslanci obnovili opatrenia na podporu obchodu pre Ukrajinu

Vyhlásenie spravodajcu

„Budúca poľnohospodárska politika EÚ musí mať ambiciózne ciele. Musí zabezpečiť dostatočnú produkciu kvalitných potravín pre občanov EÚ, väčšiu podporu pre mladých a nových roľníkov a rodinné farmy, zvýšiť konkurencieschopnosť našich poľnohospodárov – a to aj prostredníctvom inteligentnejšieho a inovatívnejšieho farmárčenia – a poskytnúť im lepšie nástroje na zvládanie trhových výkyvov. To je však možné dosiahnuť iba ak Spoločná poľnohospodárska politika ostane v budúcnosti skutočne spoločnou a riadne financovanou politikou EÚ. O toto budeme v rámci blížiacej sa reformy SPP bojovať,‟ uviedol spravodajca Herbert Dorfmann (EPP, IT).

Ďalší postup

V stredu schválené nelegislatívne uznesenie je odpoveďou Európskeho parlamentu na zámery Európskej komisie v súvislosti s pripravovanými zmenami poľnohospodárskej politiky Únie pred predložením legislatívnych návrhov, ktoré exekutíva EÚ plánuje zverejniť v piatok, 1. júna. Reforma SPP na obdobie po roku 2020, ktorá je úzko spätá s diskusiami o budúcom Viacročnom finančnom rámci (VFR) EÚ, bude predmetom spolurozhodovania EP a Rady (ministrov) EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices