Katainen, Cretu
Podpredseda Komisie Jyrki Katainen a komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu. PHOTO: © European Union.

Európska komisia chce modernizovať politiku súdržnosti

Komisia v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu na roky 2021 – 2027 navrhuje modernizovať politiku súdržnosti, hlavnú investičnú politiku EÚ a jeden z jej najkonkrétnejších prejavov solidarity.

Ekonomika EÚ sa zotavuje, ale na riešenie pretrvávajúcich rozdielov medzi členskými štátmi je potrebné dodatočné investičné úsilie. S rozpočtom vo výške 373 miliárd EUR v záväzkoch [1] na roky 2021 – 2027 má budúca politika súdržnosti investičný potenciál na preklenutie týchto rozdielov. Zdroje budú aj naďalej smerovať do regiónov, ktoré najviac potrebujú dobehnúť zvyšok EÚ. Zároveň zostáva silným a priamym spojením medzi EÚ a jej regiónmi a mestami.

Jyrki Katainen, podpredseda pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, v tejto súvislosti uviedol: „Počas budúceho desaťročia pomôže politika súdržnosti všetkým regiónom modernizovať priemysel a investovať do inovácií a do prechodu na nízkouhlíkové obehové hospodárstvo. Okrem toho je náš návrh vďaka nastaveniu správnych podmienok pre hospodársky rast, tvorbu pracovných miest a investície ďalším príspevkom k rozvoju priaznivého podnikateľského prostredia v Európe.“

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețu vyhlásila: „Dnes navrhujeme politiku súdržnosti pre všetky regióny, v rámci ktorej nebude nikto zaostávať. Urobili sme ju pružnejšou, aby sa prispôsobila novým prioritám a lepšie chránila našich občanov. Zjednodušili sme aj pravidlá, čo bude na prospech všetkým, od malých podnikov a podnikateľov až po školy a nemocnice, ktoré budú mať jednoduchší prístup k finančným prostriedkom.“

Hlavné prvky návrhu Komisie na modernizovanú politiku súdržnosti sú:

1. Zameranie na kľúčové investičné priority, v ktorých má EÚ čo ponúknuť: Prevažná väčšina investícií z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu pôjde na inovácie, podporu malých a stredných podnikov, digitálne technológie a modernizáciu priemyslu. Venujú sa aj na prechod na nízkouhlíkové, obehové hospodárstvo a boj proti zmene klímy a plnenie Parížskej dohody.

2. Politika súdržnosti pre všetky regióny a individuálnejší prístup k regionálnemu rozvoju:

  • Investície do všetkých regiónov: Regióny, ktoré ešte stále zaostávajú z hľadiska rastu alebo príjmov – ide najmä o regióny južnej a východnej Európy, ktoré budú aj naďalej prijímateľmi dôležitej podpory EÚ. Politika súdržnosti bude aj ďalej investovať do všetkých regiónov, pretože v celej Európe čelia mnohé z nich ťažkostiam pri dosahovaní transformácie priemyslu, v boji proti nezamestnanosti a udržaní pozície v globalizovanom hospodárstve vrátane bohatších členských štátov.
  • Individuálnejší prístup: Politika súdržnosti rozoznáva tri kategórie regiónov: menej rozvinuté, prechodné a rozvinutejšie regióny. Aby sa znížili rozdiely a aby sa pomohlo regiónom s nízkymi príjmami a nízkym rastom dobehnúť náskok ostatných, zostáva HDP na obyvateľa prevládajúcim kritériom na prideľovanie finančných prostriedkov. Nové kritériá sa zameriavajú na lepšie odrážanie reality v teréne – nezamestnanosť mladých ľudí, nízka úroveň vzdelania, zmena klímy a prijímanie a integrácia migrantov.
  • Riadenie na miestnej úrovni: Politika súdržnosti na roky 2021 – 2027 predstavuje Európu, ktorá podporou rozvojových stratégií riadených na miestnej úrovni, presúva právomoci do regiónov. Miestne, mestské a územné orgány budú viac zapojené do riadenia fondov EÚ, zatiaľ čo vďaka zvýšenej miere spolufinancovania sa v regiónoch a mestách zlepší zodpovednosť za projekty financované zo strany EÚ.
Viac..  Európska komisia predstavila plán na zníženie skleníkových plynov

3. Menej početné, jasnejšie, stručnejšie pravidlá a pružnejší rámec:

  • Zjednodušenie prístupu k finančným prostriedkom: Komisia navrhuje v ďalšom dlhodobom rozpočte EÚ zjednodušiť pravidlá, menej byrokracie a miernejšie kontrolné postupy pre podniky a podnikateľov, ktorí čerpajú podporu z EÚ.
  • Jednotný súbor pravidiel: Jeden súbor pravidiel teraz zahŕňa sedem fondov EÚ implementovaných v partnerstve s členskými štátmi („zdieľané riadenie“), ktorý zjednoduší život programovým manažérom fondov. Vytvorí aj lepší priestor pre synergiu, napríklad medzi fondmi politiky súdržnosti a Fondom pre azyl a migráciu, pri rozvoji miestnych stratégií pre integráciu migrantov. Rámec taktiež umožňuje efektívnejšie prepojenie s ostatnými finančnými prostriedkami zo súboru nástrojov rozpočtu EÚ. Členské štáty sa môžu napríklad rozhodnúť preniesť niektoré zdroje politiky súdržnosti do programu InvestEU.
  • Prispôsobenie sa potrebám: Nový rámec tiež spája stabilitu potrebnú na dlhodobé investičné plánovanie s primeranou úrovňou pružnosti na zvládanie nepredvídaných udalostí. Z preskúmania v polovici obdobia vyplynie, či sú potrebné zmeny v programoch na posledné dva roky obdobia financovania a budú možné obmedzené prevody zdrojov v rámci programov podporovaných z fondov EÚ.

4. Silnejšie prepojenie s európskym semestrom na zlepšenie investičného prostredia v Európe: Komisia navrhuje posilniť prepojenie medzi politikou súdržnosti a európskym semestrom s cieľom vytvoriť v Európe priaznivé prostredie pre rast a podnikanie, aby sa v plnej miere naplnil potenciál investícií na úrovni EÚ a členských štátov. Takouto silnejšou podporou štrukturálnych reforiem v rámci politiky súdržnosti sa zabezpečí úplná komplementarita a koordinácia s novým, rozšíreným programom na podporu reforiem.

Ďalšie kroky

Komisia urobila bezprecedentný transparentný krok a 2. mája po prvýkrát v histórii predstavila svoj návrh na nový dlhodobý rozpočet EÚ v bežných aj stálych cenách v roku 2018. V rovnakom duchu Komisia uverejňuje aj alokácie na vnútroštátnu politiku súdržnosti pre členské štáty v bežných a stálych cenách v roku 2018 (pozri prílohu).

Aby prostriedky začali čo najskôr prinášať výsledky na miestach určenia, je nevyhnutné rýchlo sa dohodnúť na celkovom dlhodobom rozpočte EÚ a jeho sektorových návrhoch.

Podobné zdržania ako na začiatku súčasného rozpočtového obdobia 2014 – 2020 by znamenali, že 100 000 projektov financovaných z prostriedkov EÚ by sa nemohlo spustiť načas; mnohé školy, ktoré potrebujú renováciu, by museli čakať o niekoľko mesiacov dlhšie; zdravotnícke vybavenie by bolo dodané do nemocníc neskoro, alebo malé podniky by museli plánovať investície bez istoty.

Dosiahnutím dohody o budúcom dlhodobom rozpočte už v roku 2019 by sa zabezpečil hladký prechod zo súčasného dlhodobého rozpočtu (2014 – 2020) na nový rozpočet a zaistila by sa predvídateľnosť a kontinuita financovania pre dobro všetkých.

O dac

Odporúčame pozrieť

Správa skupiny odborníkov na vysokej úrovni pre budúcnosť politiky súdržnosti EÚ

Nezávislá skupina odborníkov na vysokej úrovni pre budúcnosť politiky súdržnosti predložila svoju správu, v ktorej sa …

Consent choices