Moedas
Komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas. PHOTO: © European Union.

Výsledky inovácie na rok 2018. EÚ musí prehĺbiť svoj inovačný náskok

Inovačná výkonnosť v EÚ sa naďalej zvyšuje, ale na zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy treba vyvinúť ďalšie úsilie. Vyplýva to z európskeho prehľadu výsledkov inovácie na rok 2018, ktorý uverejnila Komisia.

Komisia každý rok uverejňuje porovnávacie posúdenie inovačnej výkonnosti členských štátov a porovnanie s medzinárodnými konkurentmi. Tieto údaje pomáhajú členským štátom a EÚ ako celku posúdiť, na ktoré oblasti sa treba zamerať.

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska k tomu povedala: „Z prehľadu výsledkov na rok 2018 vyplýva, že Európa má veľa talentovaných ľudí s podnikateľským duchom, ale na to, aby sa táto excelentnosť pretavila na úspech, sa musíme snažiť ešte viac. Európska únia, členské štáty, regióny a priemyselné odvetvia, ako aj naše početné malé a stredné podniky musia spolupracovať s cieľom zvýšiť efektívnosť prideľovania zdrojov nášho hospodárstva, zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a pomôcť zabezpečiť, aby Európa zostala na čele medzinárodnej inovácie.“

Komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas uviedol: „Z tohto vydania prehľadu výsledkov opäť raz vyplynulo, že Európa je silná v oblasti vedy, ale nedostatočné výkonná v oblasti inovácie. V obnovenom programe pre výskum a inováciu sa stanovuje rad opatrení zameraných na to, aby sa Európa stala globálnym lídrom v oblasti inovácie. Naše návrhy pre Európsky horizont, budúci program EÚ pre výskum a inovácie, sa zameriavajú na urýchlenie inovácie v rámci celého hodnotového reťazca, na podporu identifikácie a rozšírenie prelomových inovácií.“

Tohtoročné vydanie európskeho prehľadu výsledkov inovácie poukazuje na pozitívny trend vo väčšine krajín EÚ – najmä na Malte, v Holandsku a Španielsku, pričom lídrom v oblasti inovácie EÚ je naďalej Švédsko. EÚ dobieha kľúčových konkurentov, ako je Kanada, Japonsko a Spojené štáty. Preklenutie tohto rozdielu v oblasti inovácie a udržanie náskoku pred Čínou si však bude vyžadovať zosúladené úsilie s cieľom prehĺbiť európsky inovačný potenciál.

Zistenia potvrdzujú nedávny Obnovený program Komisie pre výskum a inovácie, v ktorom sa vedúci predstavitelia EÚ vyzývajú, aby začali hneď teraz konať s cieľom pomôcť Európe stať sa globálnou autoritou v oblasti inovácie, pretože na to má potenciál. Lídri EÚ sa zišli na neformálnej diskusii 16. mája v Sofii a očakáva sa, že závery sformulujú na zasadnutí Európskej rady 28. – 29. júna. S cieľom prispieť ku globálnemu vedúcemu postaveniu Európy v oblasti inovácie Komisia 7. júna navrhla doteraz najambicióznejší európsky program financovania výskumu a inovácie, Európsky horizont, s navrhovaným rozpočtom 100 miliárd EUR na obdobie 2021 – 2027. Iba finančné prostriedky EÚ však nebudú postačovať. Na zachovanie a zlepšenie nášho európskeho spôsobu života je nevyhnutné zosúladené úsilie verejného a súkromného sektora.

Európsky prehľad výsledkov inovácie na rok 2018: kľúčové zistenia

 • Lídrom v oblasti inovácie v EÚ je opäť Švédsko, za ktorým nasleduje Dánsko, Fínsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo a Luxembursko, ktoré sa ku skupine najlepších inovátorov pripája tento rok. Do skupiny silných inovátorov sa nateraz prepadlo Nemecko.

 

Figure

Európsky prehľad výsledkov inovácie na rok 2018 – poradie krajín Os Y: inovačná výkonnosť v rokoch 2017 (farebné stĺpce), 2016 (horizontálne čiarky) a 2010 (sivé stĺpce) oproti priemeru EÚ v roku 2010 – agregovaná hodnota 27 ukazovateľov; Os X: krajiny EÚ

 • V priemere sa inovačná výkonnosť EÚ od roku 2010 zvýšila o 5,8 %. Za posledných 8 rokov sa inovačná výkonnosť zvýšila v 18 krajinách EÚ a znížila v desiatich krajinách EÚ. Najviac sa výkonnosť zvýšila v Litve, na Malte, v Holandsku a Spojenom kráľovstve a najviac sa znížila na Cypre a v Rumunsku.
 • Na globálnej úrovni EÚ doháňa Kanadu, Japonsko a Spojené štáty. Pred Čínou si EÚ udržiava náskok, ktorý sa však rýchlo znižuje, pretože Čína sa zlepšuje takmer trikrát rýchlejšie ako EÚ. V porovnaní s Južnou Kóreou EÚ zaostáva, ale podľa očakávaní by ju v nasledujúcich rokoch mala postupne dobehnúť.
 • Vo vybratých oblastiach inovácie sú lídrami EÚ tieto krajiny:
  • Dánsko – ľudské zdroje a prostredie priaznivé pre inovácie;
  • Luxembursko – atraktívne výskumné systémy;
  • Francúzsko – financie a podpora;
  • Írsko – inovácie v malých a stredných podnikoch a vplyvy na zamestnanosť a predaje;
  • Belgicko – inovačné väzby a spolupráca v oblasti inovácií.
 • Inovačná výkonnosť sa najviac zlepšila v oblasti širokopásmového pripojenia, ľudských zdrojov a atraktívnosti výskumných systémov, najmä prostredníctvom medzinárodných spoločných publikácií.
 • Verejné výdavky na výskum a vývoj ako podiel na HDP zostávajú pod úrovňou z roku 2010.
 • Počas nasledujúcich dvoch rokov sa očakáva zlepšenie celkovej inovačnej výkonnosti EÚ o 6 %.
Viac..  EK posúdila žiadosť Slovenska o vyplatenie 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Súvislosti

Inovácia bola v posledných desaťročiach motorom približne dvoch tretín hospodárskeho rastu Európy. Napriek tomu, že Európa má len 7 % svetovej populácie, realizuje sa tu 20 % investícii do výskumu a vývoja, uverejňuje sa jedna tretina všetkých vysokokvalitných vedeckých publikácií a Európa zastáva vedúce postavenie v takých priemyselných odvetviach, ako je farmaceutický a chemický priemysel, strojárstvo a móda. Európa takisto výrazne podporuje inovácie prostredníctvom kľúčových podporných technológií, ako je fotonika a biotechnológia.

V mnohých oblastiach však Európa zaostáva. Spoločnosti EÚ míňajú na inovácie menej než ich konkurenti. Rizikový kapitál je v Európe naďalej málo rozvinutý, v dôsledku čoho sa podniky presúvajú do ekosystémov, v ktorých majú lepšie šance na rýchly rast. Verejné investície v celej EÚ nedosahujú ani 3 % HDP. Intenzita výskumu a vývoja medzi regiónmi EÚ je stále nevyvážená, pričom investície a výskum sú zväčša sústredené v západnej Európe. Okrem toho 40 % pracovnej sily v Európe nemá potrebné digitálne zručnosti.

Každoročný európsky prehľad výsledkov inovácie poskytuje porovnávacie posúdenie výskumu a inovačnej výkonnosti krajín EÚ a vybratých tretích krajín. Analyzujú sa v ňom relatívne silné a slabé stránky vnútroštátnych výskumných a inovačných systémov a krajinám sa poskytuje pomoc pri posudzovaní oblastí, na ktoré by sa mali sústrediť s cieľom zvýšiť inovačnú výkonnosť.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices