Dombrovskis, Katainen
Eurokomisári Valdis Dombrovskis a Jyrki Katainen. PHOTO: © European Union.

Komisia posilňuje podnikateľské prostredie pre investorov z EÚ

Komisia vydala usmernenie, ktoré má pomôcť investorom z EÚ pri uplatňovaní svojich práv pred vnútroštátnymi orgánmi verejnej správy a súdmi, ako aj členským štátom pri ochrane verejného záujmu v súlade s právom Únie.

Cieľom oznámenia je posilniť podnikateľské prostredie pre investorov z EÚ. Predstavuje to jeden z kľúčových prvkov, ktorým sa podporí viac investícií na jednotnom trhu EÚ. Právo Únie nerieši všetky problémy, ktorým môžu investori čeliť pri svojej činnosti. V oznámení sa však objasňuje, že právo Únie chráni práva investorov z EÚ a investori môžu tieto práva uplatňovať pred vnútroštátnymi orgánmi verejnej správy a súdmi.

Investori z EÚ sa už nemôžu spoliehať na bilaterálne investičné zmluvy v rámci EÚ. Ako Komisia viackrát uviedla, tieto zmluvy sú nezákonné, pretože sa prekrývajú s pravidlami EÚ týkajúcimi sa jednotného trhu a vedú k diskriminácii investorov z EÚ. V nedávnom rozsudku (vo veci Achmea) Súdny dvor Európskej únie potvrdil, že rozhodcovské konanie medzi investorom a štátom zakotvené v bilaterálnych investičných zmluvách v rámci EÚ je nezákonné. Na základe tohto rozsudku Komisia zintenzívnila dialóg so všetkými členskými štátmi a vyzvala ich, aby prijali opatrenia na zrušenie bilaterálnych investičných zmlúv v rámci EÚ.

Valdis Dombrovskis, podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov k tomu povedal: „Oživenie investícií je kľúčovou prioritou únie kapitálových trhov. Právo Únie zabezpečuje správnu rovnováhu medzi ochranou práv investorov z EÚ a spôsobilosťou vlád vykonávať reguláciu vo verejnom záujme. Na jednotnom trhu nie je miesto pre bilaterálne investičné zmluvy medzi členskými štátmi. Dnešným oznámením sa vysiela zreteľný signál, že investori sú chránení na základe práva Únie. Investori môžu preto bezpečne investovať v rámci EÚ.“

Jyrki Katainen, podpredseda zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, dodal:“ Chceme podporiť investície v rámci Európskej únie. Investori musia mať možnosť spoliehať sa na predvídateľné, stabilné a čitateľné regulačné prostredie. Prostredníctvom objasnenia práv, ktoré majú investori z EÚ pri podnikaní na jednotnom trhu, pomôže dnes prijaté oznámenie zabezpečiť, aby sa o uvedených právach vedelo a aby sa rešpektovali vo všetkých členských štátoch. Verím, že sa vďaka tomu zvýši dôvera investorov a ďalej sa zlepší investičné prostredie v Európskej únii”. 

V oznámení sa objasňuje, že:

 Voľný pohyb kapitálu, služieb, tovaru a pracovníkov na jednotnom trhu EÚ sú základné slobody jednotlivcov EÚ. Na základe týchto slobôd majú spoločnosti a jednotlivci právo založiť podnik, investovať do spoločnosti a poskytovať služby a tovar cez európske hranice. Investori z EÚ sú chránení aj prostredníctvom všeobecných zásad nediskriminácie, proporcionality, právnej istoty a ochrany oprávnených očakávaní. V práve Únie sa takisto uznávajú také základné práva, ako je právo na podnikanie, právo vlastniť majetok a právo na účinnú súdnu ochranu. Pravidlá EÚ na ochranu investorov možno nájsť v Zmluve o EÚ, v Charte základných práv Európskej únie, vo všeobecných zásadách práva Únie a v rozsiahlych odvetvových právnych predpisoch.

Viac..  P. Lane: ECB je čoraz viac presvedčená, že rast miezd sa spomaľuje k normálu

– Rozhodcovské konanie medzi členským štátom a investorom z iného členského štátu nie je zlučiteľné s právom EÚ, a to ani prostredníctvom „bilaterálnych investičných zmlúv v rámci EÚ“ ako pred krátkym časom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v nedávnom rozsudku vo veci Achmea. V uvedenej veci súd dospel k záveru, že rozhodcovské doložky v bilaterálnych investičných zmluvách v rámci EÚ medzi investorom a štátom nie sú zlučiteľné s právom Únie a nemajú právny účinok. Rozsudok vo veci Achmea je relevantný aj pre uplatňovanie Zmluvy o energetickej charte medzi členskými štátmi EÚ. Podľa názoru Komisie túto zmluvu nemožno použiť ako základ pre urovnávanie sporov medzi investormi EÚ a členskými štátmi EÚ. Právo Únie poskytuje investorom z EÚ, ktorí investujú v inom členskom štáte, komplexný a účinný právny rámec vrátane nápravných opatrení.

– Právo Únie zároveň umožňuje reguláciu trhov na presadzovanie takých legitímnych verejných záujmov, ako je verejná bezpečnosť, verejné zdravie, sociálne práva, ochrana spotrebiteľa alebo životného prostredia, čo môže mať negatívne dôsledky na investorov. Orgány verejnej moci v EÚ a členských štátoch majú povinnosť a zodpovednosť chrániť investície a regulovať trhy. EÚ a členské štáty môžu preto prijímať legitímne opatrenia na ochranu uvedených záujmov. Môžu tak však urobiť len za určitých okolností a za určitých podmienok a v súlade s právom EÚ.

Pomocou uverejneného oznámenia sa zabráni tomu, aby členské štáty prijímali opatrenia porušujúce pravidlá EÚ, a investorom sa poskytne podpora pri uplatňovaní ich práv pred správnymi orgánmi a vnútroštátnymi súdmi. Poslúži aj príslušníkom právnického povolania pri uplatňovaní pravidiel EÚ.

Súvislosti

Kľúčovým cieľom Investičného plánu pre Európu je vytvoriť predvídateľnejšie, stabilnejšie a čitateľnejšie regulačné prostredie na podporu investícií. V rámci tohto úsilia sa v Akčnom pláne na vybudovanie únie kapitálových trhov a jeho preskúmaní v polovici trvania zdôraznilo, že z hľadiska podpory väčšej úrovne investícií v rámci Európskej únie má zásadný význam stabilné podnikateľské prostredie. Komisia je odhodlaná ďalej zlepšovať a rozvíjať pravidlá vnútorného trhu a ich fungovanie. Na tento účel predložila niekoľko legislatívnych návrhov, z ktorých niektoré už zákonodarca EÚ prijal.

Ochranu práv investorov z EÚ garantujú vnútroštátne súdy a Súdny dvor Európskej únie, ako aj Komisia, a to najmä prostredníctvom postupov v prípade nesplnenia povinnosti.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Súhrnná správa o činnosti EÚ v roku 2023

Komisia uverejnila súhrnnú správu o činnosti EÚ za rok 2023. V roku 2023 EÚ naďalej …

Consent choices