utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Utečenecká kríza: Komisia rozvíja koncepciu kontrolovaných centier

V nadväznosti na výzvu, ktorú lídri EÚ predniesli na júnovom zasadnutí Európskej rady, Komisia rozvíja koncepciu kontrolovaných centier, ako aj krátkodobé opatrenia, ktoré by sa mohli prijať na zlepšenie postupu zaobchádzania s migrantmi, ktorí sa vyloďujú na území EÚ, a naznačuje, kadiaľ by mohla viesť cesta k zavedeniu regionálnych dispozícií vylodenia v tretích krajinách. Regionálne dispozície vylodenia by sa mali chápať ako doplnenie rozvoja kontrolovaných centier na území EÚ: obidve koncepcie by spolu mali pomôcť zabezpečiť naozaj zdieľanú regionálnu zodpovednosť za riešenie komplexných výziev súvisiacich s migráciou.

Komisár Avramopoulos k tomu povedal: „Viac ako kedykoľvek predtým teraz potrebujeme spoločné európske riešenia v oblasti migrácie. Sme pripravení podporovať členské štáty a tretie krajiny pri lepšej koordinácii vyloďovania osôb zachránených na mori. Aby však naša činnosť mala okamžitý účinok, musíme spojiť sily – nielen teraz, ale aj v dlhodobom horizonte. Musíme pracovať na dosiahnutí udržateľných riešení.“ 

„Kontrolované centrá“ na území EÚ

Na zlepšenie riadneho a účinného postupu zaobchádzania s osobami vylodenými v Európskej únii predniesli lídri EÚ výzvu, aby sa zriadili „kontrolované centrá“ na území EÚ. Ich prvoradým cieľom by bolo zlepšiť postup rozlišovania medzi osobami, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, a neregulárnymi migrantmi, ktorí nemajú právo zdržiavať sa na území EÚ, a zároveň urýchliť ich návrat.

Centrá by riadili hostiteľské členské štáty s plnou podporou EÚ a agentúr EÚ a v závislosti od ich umiestnenia by mohli by mať dočasnú alebo ad hoc povahu. Hlavné prvky takýchto centier sú:

  • plná operačná podpora, pokiaľ ide o tímy pre vylodenie zložené z príslušníkov európskej pohraničnej stráže, expertov v oblasti azylu, bezpečnostných pracovníkov detekčnej kontroly a úradníkov pre návrat, plne financovaná z rozpočtu EÚ,
  • rýchle, bezpečné a účinné zaobchádzanie s migrantmi, ktoré znižuje riziko sekundárnych pohybov a urýchľuje postup, pri ktorom sa stanoví, či má osoba postavenie dotknutej osoby,
  • plná finančná podpora na pokrytie nákladov na infraštruktúru a prevádzku pre členské štáty, ktoré dobrovoľne ponúknu pomoc, ako aj finančná podpora pre členské štáty, ktoré prijímajú vylodené osoby (6 000 EUR na osobu) v rámci transferov.

Na testovanie tejto koncepcie by sa čo najskôr mohla začať pilotná fáza, počas ktorej sa bude uplatňovať flexibilný prístup.

Komisia zároveň poskytne centrálne kontaktné miesto na koordináciu členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na solidárnom úsilí, a to v rámci predbežného opatrenia, kým nebude možné zriadiť komplexný systém v kontexte prebiehajúcich reforiem spoločného európskeho azylového systému.

Regionálne dispozície vylodenia

Popri zriadení kontrolovaných centier lídri EÚ vyzvali Komisiu, aby preskúmala koncepciu regionálnych dispozícií vylodenia, a to v úzkej spolupráci s IOM a UNHCR a v partnerstve s tretími krajinami.

Cieľom regionálnych dispozícií vylodenia je zabezpečiť rýchle a bezpečné vyloďovanie zachránených osôb na oboch stranách Stredozemného mora v súlade s medzinárodným právom, vrátane zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia a zodpovedného postupu po vylodení.

Viac..  Týždeň v EP: Vodičské preukazy, boj proti podvodom, klimatická konferencia či Eurobarometer

Hlavné prvky regionálnych dispozícií vylodenia sú:

  • Jasné pravidlá pre všetkých: s cieľom znížiť počet úmrtí na mori a zabezpečiť riadne a predvídateľné vyloďovanie treba vyzvať všetky pobrežné štáty v Stredozemnom mori, aby zriadili pátracie a záchranné zóny a námorné centrá na koordináciu záchrannej činnosti (MRCC).
  • Na ich rozvoji spolupracujú UNHCR a IOM, ktorí pomôžu zabezpečiť, aby sa každej vylodenej osobe zabezpečila potrebná ochrana, a to aj prostredníctvom systémov pre presídľovanie, alebo aby bola vrátená do krajiny pôvodu, a to aj využitím programov asistovaného dobrovoľného návratu a reintegrácie riadených organizáciou IOM.
  • Rovnocenné partnerstvá: práca so zainteresovanými tretími krajinami bude prebiehať na základe existujúcich partnerstiev a poskytne podporu na základe ich konkrétnej politickej, bezpečnostnej a sociálno-ekonomickej situácie.
  • Žiadne motivačné faktory: možnosť presídlenia nebude dostupná všetkým vylodeným osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, a miesta, kde budú osoby prijímané, by sa mali zriadiť čo najďalej od miest neregulárneho odchodu.
  • Žiadne zaistenie, žiadne tábory: zavedením regionálnych dispozícií vylodenia sa vytvorí súbor pevne stanovených postupov a pravidiel, ktoré zaistia bezpečné a riadne vylodenie a zaobchádzanie s vylodenými osobami pri plnom rešpektovaní medzinárodného práva a ľudských práv.
  • Finančná a logistická podpora EÚ: EÚ je pripravená poskytnúť finančnú a operačnú podporu na vylodenie a činnosti nasledujúce po vylodení, ako aj na riadenie hraníc formou vybavenia, odbornej prípravy a iných foriem podpory.

Ďalšie kroky

Očakáva sa, že na stretnutí veľvyslancov, ktoré sa bude konať zajtra 25. júla, sa bude diskutovať o koncepcii kontrolovaných centier na území EÚ a o možnosti rýchleho využívania dočasného rámca pre vylodenie osôb zachránených na mori v EÚ.

Na zajtrajšom stretnutí sa otvoria aj otázky regionálnych dispozícií vylodenia a očakáva sa, že sa o nich bude ďalej diskutovať na stretnutí s IOM a UNHCR v Ženeve 30. júla 2018. Zainteresovaným tretím krajinám sa návrh predloží až po tom, ako sa dohodne spoločný prístup EÚ.

Súvislosti

Európska rada vo svojich záveroch z 28. a 29. júna vyzvala Radu a Komisiu, aby urýchlene preskúmali koncepciu „regionálnych platforiem vylodenia v úzkej spolupráci s príslušnými tretími krajinami, ako aj Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM)“.

Európska rada zároveň vyzvala, aby sa na území EÚ zriadili „kontrolované centrá“. Ide o nový prístup založený na spoločnom úsilí v oblasti zaobchádzania s osobami, ktoré sa po záchrane na mori vyloďujú na území EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices