polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európski poľnohospodári zápasia s extrémnym suchom. Komisia im chce pomôcť

Európska komisia vyjadruje podporu európskym poľnohospodárom, ktorí toto leto zápasia s ťažkosťami v dôsledku extrémneho sucha.

Poľnohospodári budú môcť vopred získať priame platby a platby na rozvoj vidieka a flexibilnejšie využívať pôdu, ktorá by inak ležala úhorom, na pestovanie krmovín pre zvieratá.

Pretrvávajúce a neúnosne dlhé suchá vo viacerých krajinách EÚ výrazne ovplyvňujú produkciu plodín pestovaných na ornej pôde, a teda i krmovín určených pre zvieratá, čo by mohlo mať vplyv aj na ich dobré životné podmienky. Pokles objemu krmovín určených na výživu zvierat má navyše osobitný vplyv na výnosy chovateľov hospodárskych zvierat, pretože v prípade nedostatku krmovín v neskorších mesiacoch sa im tak zvýšia vstupné náklady.

Komisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan v tejto súvislosti uviedol: „Tieto dlhotrvajúce klimatické zmeny ma mimoriadne trápia. Som v kontakte s viacerými ministrami krajín postihnutých suchom, s ktorými o tejto situácii diskutujeme a prinášame aktuálne posúdenia jej vplyvu. Tak ako vždy, aj teraz je Komisia pripravená podporiť poľnohospodárov zasiahnutých suchom pomocou niekoľkých nástrojov, medzi ktoré patria vyššie zálohové platby, výnimky z požiadaviek na ekologizáciu a štátna pomoc. Spoločná poľnohospodárska politika už dnes ponúka záchrannú sieť poľnohospodárom, ktorí musia čeliť nepredvídateľným udalostiam. Vyzývam všetky členské štáty, aby preskúmali všetky možnosti a opatrenia, ktoré vyplývajú z našich právnych predpisov.“

Okrem podpory v rámci platných právnych predpisov o spoločnej poľnohospodárskej politike sa prijali dve osobitné rozhodnutia zamerané na pomoc poľnohospodárom pri riešení problémov spôsobených suchom:

  • Vyššie zálohové platby: poľnohospodári budú môcť získať až 70 % priamych platieb a 85 % platieb v rámci rozvoja vidieka s cieľom zlepšiť stav svojich peňažných tokov, a to už od polovice októbra 2018 namiesto čakania až do decembra.
  • Výnimky z osobitných požiadaviek na ekologizáciu, konkrétne pravidiel súvisiacich s diverzifikáciou plodín a oblasťami ekologického záujmu, ktoré sa týkajú pôdy ležiacej úhorom, s cieľom umožniť využívanie takejto pôdy na produkciu krmovín určených pre zvieratá. Uvažuje sa aj o prijatí ďalších výnimiek z ekologizačných požiadaviek s cieľom zvýšiť flexibilitu poľnohospodárov, pokiaľ ide o produkciu krmovín. Tieto opatrenia budú obzvlášť prospešné pre chovateľov hospodárskych zvierat.

Súčasná podpora v rámci SPP

Podľa platných pravidiel štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva možno za určitých osobitných podmienok poskytnúť pomoc až do výšky 80 % škôd spôsobených suchom (alebo až do výšky 90 % v oblastiach s prírodnými obmedzeniami). V prípade majetkovej škody alebo straty príjmu možno požiadať aj o pomoc na nákup krmiva.

Viac..  Krízové nástroje štátnej pomoci na podporu poľnohospodárstva a rybárstva ostávajú v platnosti

Náhrada škody sa môže poskytnúť aj bez jej oznámenia Komisii (takzvaná pomoc de minimis). Členské štáty môžu poskytnúť pomoc do výšky 15 000 EUR na poľnohospodára na trojročné obdobie.

V súčasných právnych predpisoch o SPP sa v súvislosti s rozvojom vidieka uvádza celá škála možností:

  • Ak členský štát uzná danú situáciu spôsobenú suchom za „prírodnú katastrofu“, môže poskytnúť podporu až do výšky 100 % na obnovu potenciálu poľnohospodárskej produkcie poškodenej suchom. Dané finančné prostriedky možno použiť na rôzne investície, napríklad na opätovný výsev pasienkov. Toto opatrenie sa môže uplatniť retroaktívne.
  • Poľnohospodári môžu informovať vnútroštátne orgány vo svojej krajine o výnimočných okolnostiach a dané členské štáty môžu následne predmetné prostriedky uvoľniť zo svojich viazaných výdavkov v rámci rôznych režimov podpory. Poľnohospodárom sa napríklad na pestovanie krmovín umožní využívať nárazníkové zóny.
  • Členské štáty môžu podporiť poľnohospodárov prostredníctvom nástrojov riadenia rizík. Môžu napríklad finančne prispievať do vzájomných fondov s cieľom zaplatiť postihnutým poľnohospodárom finančnú kompenzáciu. Túto kompenzáciu dostanú aj poľnohospodári, ktorí utrpeli stratu príjmu presahujúcu 30 % svojho priemerného ročného príjmu.

Členské štáty môžu raz ročne upraviť svoj program rozvoja vidieka a zahrnúť doň jedno z vyššie uvedených opatrení.

Popri týchto opatreniach a nepretržitom satelitnom monitorovaní situácie spôsobenej suchom, ako aj jeho vplyvu je Komisia v kontakte so všetkými členskými štátmi s cieľom získať aktuálne informácie o vplyve jarného a letného sucha na ich poľnohospodárov. Informácie, ktoré sa majú predložiť do 31. augusta, sa použijú na posúdenie primeranosti a vhodnosti reakcie Komisie. Zároveň budú slúžiť ako podnet pri prijímaní všetkých rozhodnutí o úprave už prijatých opatrení alebo v súvislosti s akýmikoľvek ďalšími opatreniami, ktoré sa uznajú za vhodné.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices