jourova
Margaritis Schinas a eurokomisárka Vĕra Jourová. PHOTO: © European Union.

EÚ a Japonsko: Komisia vytvára najväčší priestor bezpečného toku údajov na svete

Komisia v nadväznosti na závery rokovaní z júla 2018, ktoré prebehli medzi EÚ a Japonskom v súvislosti s ochranou osobných údajov, začala postup prijatia rozhodnutia o primeranosti.

Komisárka Jourová krátko informovala kolégium komisárov o ďalších krokoch a Komisia zas uverejnila návrh rozhodnutia o primeranosti, ako aj súvisiace dokumenty. To zahŕňa aj dodatočné záruky, ktoré bude Japonsko uplatňovať pri prenose údajov EÚ do Japonska, a záväzky, ktoré prijali japonské orgány verejnej moci v súvislosti s prístupom k osobným údajom na účely presadzovania práva a národnej bezpečnosti a ktoré majú zaručiť, aby bola ich úroveň ochrany údajov rovnocenná s úrovňou ochrany údajov v EÚ. V Japonsku v súčasnosti prebieha podobný postup ako v EÚ s cieľom uznať rámec ochrany údajov EÚ.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Vytvárame najväčší priestor bezpečného toku údajov na svete. Osobné údaje budú môcť bezpečne prúdiť medzi EÚ a Japonskom, čo bude prospešné tak pre našich občanov, ako aj pre naše hospodárstva. Naše partnerstvo prispeje k podpore globálnych noriem ochrany údajov a bude slúžiť ako príklad pre budúce partnerstvá v tejto kľúčovej oblasti.“

V súčasnosti už obe strany podstupujú jednotlivé kroky v rámci svojich vnútorných postupov, ktoré by mali viesť ku konečnému prijatiu záveru o vzájomnej primeranosti. V prípade EÚ to znamená získanie stanoviska od Európskeho výboru pre ochranu údajov (EPDP) a súhlasu od výboru zloženého zo zástupcov členských štátov EÚ. Po ukončení tohto postupu Komisia prijme rozhodnutie o primeranosti týkajúce sa Japonska.

Kľúčové prvky rozhodnutia o primeranosti

V snahe zabezpečiť úroveň, ktorá bude v zásade rovnocenná s európskymi normami, sa Japonsko zaviazalo, že zavedie nasledujúce dodatočné záruky s cieľom chrániť osobné údaje prenášané do Japonska, a to ešte pred tým, ako Komisia formálne prijme svoje rozhodnutie o primeranosti:

  • súbor pravidiel, vďaka ktorým sa jednotlivcom v EÚ, ktorých osobné údaje sa prenášajú do Japonska, poskytnú dodatočné záruky, ktorými sa preklenú viaceré rozdiely, ktoré existujú medzi oboma systémami ochrany údajov. Tieto dodatočné záruky napríklad posilnia ochranu citlivých údajov, podmienky, za ktorých sa údaje EÚ môžu ďalej prenášať z Japonska do inej tretej krajiny, výkon individuálnych práv na prístup a na ich opravu. Tieto pravidlá budú záväzné pre japonské spoločnosti dovážajúce údaje z EÚ a vymáhať ich bude môcť japonský nezávislý orgán pre ochranu osobných údajov (PPC) a súdy,
  • japonská vláda okrem toho poskytla Komisii záruky ohľadom prístupu japonských orgánov verejnej moci k osobným údajom na účely presadzovania trestného práva a národnej bezpečnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť, že každé takéto použitie osobných údajov bude primerané a obmedzené na nevyhnutné minimum a bude sa uskutočňovať pod nezávislým dohľadom,
  • mechanizmus na riešenie sťažností, ktorý bude slúžiť na vyšetrovanie a riešenie sťažností Európanov v súvislosti s prístupom japonských orgánov verejnej moci k ich údajom. Tento nový mechanizmus bude fungovať pod vedením a pod dohľadom nezávislého japonského orgánu pre ochranu údajov.

Pri prenose údajov do Japonska budú osobné údaje Európanov dôkladne chránené v súlade s normami EÚ platnými v oblasti ochrany údajov. Toto rozhodnutie bude zároveň dopĺňať Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom, keďže európske spoločnosti budú profitovať z voľného toku údajov medzi EÚ a týmto kľúčovým obchodným partnerom, ako aj z výsadného prístupu k 127 miliónom japonských spotrebiteľov. EÚ a Japonsko potvrdzujú, že v digitálnom veku uľahčovanie medzinárodného obchodu môže, ba dokonca musí ísť ruka v ruke s vysokou úrovňou ochrany súkromia a osobných údajov.

Viac..  KÚ: Rodné číslo nevyjadruje pocity, ale fakty. Musí ostať trvalým identifikačným osobným údajom

Ďalšie kroky

Návrh rozhodnutia o primeranosti teraz prejde týmto postupom:

  • vydanie stanoviska Európskym výborom pre ochranu údajov (EDPB)
  • konzultácie s výborom zloženým zo zástupcov členských štátov (komitologický postup)
  • informovanie Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  • prijatie rozhodnutia o primeranosti kolégiom komisárov.

Súvislosti

Ako to už oznámila vo svojom oznámení Výmena a ochrana osobných údajov v globalizovanom svete v januári 2017, Komisia začala viesť s Japonskom dialóg s cieľom dospieť k rozhodnutiu o primeranosti.

EÚ a Japonsko 17. júla 2018 úspešne ukončili svoje rokovania o vzájomnej primeranosti. Dohodli sa na vzájomnom uznaní svojich systémov ochrany údajov ako „primeraných“, vďaka čomu sa umožní bezpečný prenos osobných údajov medzi EÚ a Japonskom.

Spracúvanie osobných údajov v EÚ sa zakladá na všeobecnom nariadení o ochrane údajov, v ktorom sa stanovujú rôzne nástroje na prenos osobných údajov do tretích krajín vrátane rozhodnutí o primeranosti.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices