volby
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia navrhuje nové pravidlá na zabezpečenie spravodlivých a slobodných európskych volieb

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker 12. septembra 2018 vo svojej správe o stave Únie uviedol: „Musíme chrániť slobodný a spravodlivý priebeh našich volieb. Z tohto dôvodu Komisia dnes navrhuje nové pravidlá na lepšiu ochranu našich demokratických procesov pred manipuláciou zo strany tretích krajín alebo súkromných záujmových skupín.

Predseda Jean-Claude Juncker vo svojej správe o stave Únie oznámil súbor konkrétnych opatrení, ktorých cieľom je pomôcť zabezpečiť slobodnú, spravodlivú a bezpečnú organizáciu budúcoročných volieb do Európskeho parlamentu vrátane väčšej transparentnosti politickej reklamy na internete a možnosti ukladať sankcie za nezákonné používanie osobných údajov s cieľom zámerne ovplyvniť výsledok európskych volieb. Cieľom dnešných návrhov Komisie je riešiť hrozby, ktoré sa môžu vyskytnúť pri voľbách, a posilniť tak odolnosť demokratických systémov Únie.

Nedávne prípady poukázali na to, aké riziká to pre občanov predstavuje, keď sú cieľom masových online dezinformačných kampaní, ktoré sú zamerané na diskreditáciu a narušenie legitimity volieb. Podľa všetkého boli nezákonne zneužité aj osobné údaje ľudí. Útoky na volebnú infraštruktúru a informačné systémy na organizáciu kampane sú hybridnými hrozbami, na ktoré treba nájsť riešenie. Pred budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu preto musíme posilniť demokratickú odolnosť Európy a zabezpečiť, aby sa offline pravidlá vytvorené v záujme transparentnosti a na ochranu volebného procesu pred zasahovaním zo zahraničia uplatňovali aj online.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans poznamenal: „Spolu s právnym štátom a základnými právami je demokracia nedeliteľnou súčasťou našej identity a definuje našu Úniu. Nesmieme byť naivní: sú takí, ktorí chcú narušiť európske voľby a majú na to sofistikované nástroje. Musíme preto naliehavo spolupracovať na posilnení našej demokratickej odolnosti. Dnes predkladaný balík predpisov týkajúcich sa volieb významne prispeje k tomuto úsiliu.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová dodala: „Musíme sa poučiť z nedávnych volieb a referend. Máme v úmysle minimalizovať riziko v nadchádzajúcich voľbách, počnúc netransparentnou politickou reklamou a končiac zneužívaním osobných údajov, najmä zo strany zahraničných subjektov. Chcem, aby bolo rozhodnutie Európanov pri hlasovaní slobodné. Aby sme to zabezpečili, musíme skoncovať s anarchiou online volebných pravidiel.“

Súbor opatrení, ktoré Európska komisia predložila, zahŕňa:

  • odporúčanie o sieťach pre spoluprácu pri voľbách, transparentnosti na internete, ochrane pred kybernetickými bezpečnostnými incidentmi a boji proti dezinformačným kampaniam: členské štáty sa vyzývajú, aby vytvorili vnútroštátnu sieť príslušných orgánov pre spoluprácu pri voľbách – do ktorej sa zapoja napr. volebné orgány, orgány pre ochranu osobných údajov a orgány presadzovania práva, a aby určili kontaktné miesto pre účasť na sieti spolupráce pri voľbách na európskej úrovni. Umožní to, aby orgány rýchlo odhalili možné hrozby, vymieňali si informácie a zabezpečili pohotovú a náležite koordinovanú reakciu,
  • Komisia takisto odporúča väčšiu transparentnosť politickej reklamy na internete a cielenia: európske a vnútroštátne politické strany, nadácie a organizácie činné v kampani by mali sprístupniť informácie o svojich výdavkoch na online reklamné kampane, pričom zverejnia, ktorá strana alebo politická podporná skupina stojí za politickou reklamou na internete, a uverejnia informácie o kritériách cielenia používaných na šírenie informácií občanom. Ak sa tieto zásady nedodržiavajú, členské štáty by mali uplatňovať vnútroštátne sankcie,
  • vnútroštátne orgány, politické strany a médiá by mali takisto prijať opatrenia na ochranu svojich sieťových a informačných systémov pred kybernetickými hrozbami: mali by pri tom vychádzať z usmernenia, ktoré vypracovali vnútroštátne orgány v rámci skupiny pre spoluprácu sieťových a informačných systémov spolu s Agentúrou EÚ pre kybernetickú bezpečnosť a Európskou komisiou,
  • usmernenie o uplatňovaní právnych predpisov EÚ o ochrane údajov: usmernenie pomôže vnútroštátnym orgánom a európskym a vnútroštátnym politickým stranám pri plnení povinností týkajúcich sa ochrany údajov podľa práva Únie vo volebnom kontexte. Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov sa uplatňuje od mája 2018 a vzťahuje sa aj na všetky európske a vnútroštátne politické strany a ďalších aktérov vo volebnom kontexte, akými sú sprostredkovatelia údajov a platformy sociálnych médií. So zreteľom na prípad Cambridge Analytica a vo všeobecnosti na rastúci vplyv mikrozacielenia voličov na základe ich osobných údajov Komisia pripomína povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré platia pre všetkých aktérov v európskych voľbách,
  • legislatívnu zmenu sprísňujúcu pravidlá financovania európskych politických strán: adresnou zmenou nariadenia o financovaní strán z roku 2014 sa umožní, aby sa ukladali finančné sankcie za porušenie pravidiel ochrany údajov s cieľom úmyselne ovplyvniť výsledok európskych volieb. Výška sankcií by bola najviac 5 % ročného rozpočtu príslušnej európskej politickej strany alebo nadácie. Sankcie bude vymáhať Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie. Okrem toho tá strana alebo nadácia, v prípade ktorej by sa zistilo porušenie, nebude môcť požiadať o financovanie zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v roku, v ktorom jej bola uložená sankcia,
  • nariadenie zamerané na združovanie zdrojov a odborných poznatkov v oblasti kyberneticko-bezpečnostných technológií: v snahe nezaostať za neustále sa vyvíjajúcimi kybernetickými hrozbami Komisia navrhuje vytvoriť sieť centier kompetencií pre kybernetickú bezpečnosť s cieľom lepšie koordinovať dostupné finančné zdroje a adresnejšie ich zamerať na spoluprácu v kybernetickej bezpečnosti, kybernetický výskum a inovácie. Nové európske centrum kompetencií pre kybernetickú bezpečnosť bude riadiť finančnú podporu pre oblasť kybernetickej bezpečnosti z rozpočtu EÚ a uľahčovať spoločné investície Únie, členských štátov a odvetvia na podporu odvetvia kybernetickej bezpečnosti EÚ a zabezpečenie toho, aby sme mali najmodernejšie obranné systémy.
Viac..  Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Navrhnuté opatrenia dopĺňajú ďalšie opatrenia Komisie, ku ktorým patrí začatie uplatňovania nových pravidiel EÚ o ochrane údajov, rozsiahly súbor opatrení na vybudovanie silnej kybernetickej bezpečnosti v EÚ, o ktorom v súčasnosti rokuje Európsky parlament a Rada, a neutíchajúce úsilie zamerané na boj proti dezinformáciám online.

Súvislosti

Európske voľby v máji 2019 sa budú v porovnaní s rokom 2014 konať vo veľmi odlišnom politickom a právnom prostredí. Všetci aktéri zapojení do volieb, predovšetkým orgány členských štátov a politické strany, musia prevziať osobitnú zodpovednosť za ochranu demokratického procesu pred zasahovaním a nezákonnou manipuláciou zo zahraničia.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov je priamo uplatniteľné od 25. mája 2018 a poskytuje Európskej únii nástroje na riešenie prípadov nezákonného používania osobných údajov aj vo volebnom kontexte.

Parlament a Rada sa dohodli na zmene aktu, ktorým sa upravujú voľby do Európskeho parlamentu, ktorou sa zaisťuje väčšia transparentnosť pri voľbách poslancov Európskeho parlamentu. Nariadením o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií, zmenenom 3. mája 2018, sa zvýšila viditeľnosť, uznanie, účinnosť, transparentnosť a zodpovednosť európskych politických strán a európskych politických nadácií.

Európska komisia vydala vo februári 2018 aj odporúčanie, v ktorom sa zdôrazňujú kľúčové kroky k ďalšiemu posilneniu účinného priebehu volieb, ktoré sa budú konať v roku 2019.

Ukázalo sa, že volebné obdobia sú zároveň obzvlášť strategickým a citlivým terčom hybridných hrozieb. Európska komisia a vysoká predstaviteľka preto v spoločnom vyhlásení z júna 2018 o zvyšovaní odolnosti a posilnení schopnosti čeliť hybridným hrozbám identifikovali oblasti, v ktorých treba podniknúť ďalšie kroky.

V septembri 2017 Európska komisia navrhla rozsiahly súbor opatrení na budovanie silnejšej kybernetickej bezpečnosti v EÚ, aby mala Európa k dispozícii náležité nástroje, ktorými môže reagovať na kybernetické útoky. Jeho súčasťou bol aj návrh na posilnenie agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť, ako aj nový európsky systém certifikácie, ktorý má zaistiť bezpečnosť používania produktov a služieb v digitálnom svete.

V oznámení z 26. apríla 2018 Komisia takisto predostrela európsky prístup k riešeniu dezinformácií online. Jeho súčasťou je samoregulačný kódex postupov pre online platformy a reklamný priemysel, ktorý predstavuje dôležitý krok pri zabezpečovaní transparentnej, spravodlivej a dôveryhodnej online kampane pred európskymi voľbami. Očakáva sa, že online platformy a reklamný priemysel sa v nadchádzajúcich týždňoch dohodnú so zástupcami médií, akademickej obce a overovateľov informácií na kódexe postupov o dezinformáciách a začnú ho uplatňovať.

O dac

Odporúčame pozrieť

benova

M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

Plénum Európskeho parlamentu sa zaoberalo návrhom na posilnenie európskeho rozmeru organizácie eurovolieb v júni budúceho …

Consent choices