migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia predstavila ambiciózne návrhy na reformu v oblasti migrácie a hraníc

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker 12. septembra 2018 pri príležitosti svojho prejavu o stave Únie uviedol: „Už sa ďalej nemôžeme dohadovať na ad hoc riešeniach zakaždým, keď pripláva nová loď. Dočasná solidarita nepostačuje. Potrebujeme trvalú solidaritu – nielen dnes, ale aj natrvalo.“

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker predstavil vo svojej správe o stave Únie 2018 tri nové a ambiciózne návrhy na zabezpečenie úplnej solidarity EÚ v oblasti migrácie a lepšej ochrany vonkajších hraníc Európy. Tieto nové iniciatívy sa predkladajú týždeň pred neformálnym zasadnutím v Salzburgu a predstavujú konkrétny príspevok k diskusiám, ktoré by vedúci predstavitelia EÚ mali viesť v súvislosti s migráciou. Majú uľahčiť dosiahnutie celkového kompromisu v súvislosti s prebiehajúcou reformou azylového systému EÚ. V návrhoch sa stanovujú nové, ambicióznejšie úlohy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a Agentúry EÚ pre azyl, pričom sa obe agentúry posilňujú tak, aby sa členské štáty mohli kedykoľvek spoľahnúť na plnú operačnú podporu EÚ. Komisia takisto navrhuje zlepšiť účinnosť konaní o návrate, aktualizovať existujúce pravidlá EÚ v oblasti návratu a stanoviť ďalšie kroky v oblasti legálnej migrácie, ktorá je dôležitým prvkom vyváženej migračnej politiky.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Nová operačná zložka európskej pohraničnej a pobrežnej stráže s 10 000 pracovníkmi EÚ a posilnená Agentúra EÚ pre azyl zaistia, aby sa solidarita EÚ skutočne prejavila v praxi – kedykoľvek a kdekoľvek to bude treba. Poskytujeme tak členským štátom nástroje, ktoré potrebujú na dosiahnutie dohody o celkovej reforme azylového systému EÚ a nájdenie správnej rovnováhy medzi solidaritou a zodpovednosťou. Je už najvyšší čas, aby tento záväzok splnili.“ 

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos poznamenal: „Dnes ponúkame viac Európy tam, kde je jej treba, keďže maximalizujeme podporu EÚ v oblasti riadenia hraníc a migrácie. Európska pohraničná a pobrežná stráž a budúca Agentúra EÚ pre azyl budú odteraz kedykoľvek a vo všetkých situáciách schopné zaistiť solidaritu EÚ v praxi. Budú pritom plne rešpektovať právomoci členských štátov. Zároveň zavádzame prísnejšie pravidlá v oblasti návratu, aby sme v celej EÚ zabezpečili harmonizovanejší a účinnejší systém návratu. Vyzývame tiež členské štáty, aby sa vierohodne a usilovne snažili nájsť možnosti legálnej migrácie na humanitárne i ekonomické účely.“

V celkovom úsilí o reformu spoločného európskeho azylového systému Únie sa už dosiahol obrovský pokrok. Vďaka intenzívnemu úsiliu za posledné dva roky sa päť zo siedmich návrhov, ktoré Komisia predložila v roku 2016, nachádza vo finálnom štádiu. Predstavené dodatočné prvky majú pomôcť dosiahnuť kompromis v súvislosti so všetkými návrhmi dohromady. Komisia reaguje na výzvu vedúcich predstaviteľov vyslovenú na zasadnutí Európskej rady v júni 2018 a pripravuje pôdu pre rýchly pokrok pri všetkých reformách azylového systému.

Plne vybavená európska pohraničná a pobrežná stráž

Na základe dvoch rokov práce Komisia navrhuje ešte viac posilniť európsku pohraničnú a pobrežnú stráž a stanoviť pre ňu ciele so správnou úrovňou ambícií, ktoré budú zodpovedať problémom, ktorým Európa spoločne čelí v oblasti riadenia migrácie a hraníc. Mandát európskej pohraničnej a pobrežnej stráže sa síce rozširuje, táto stráž však slúži na to, aby členským štátom pomáhala, a nepreberá ich záväzky v oblasti riadenia vonkajších hraníc a návratu. Návrh zahŕňa:

 • Stály zbor s 10 000 operačnými pracovníkmi, ktorý bude vytvorený do roku 2020: V záujme zabezpečenia predvídateľných a vhodných zdrojov sa agentúra bude môcť spoliehať na svoj vlastný personál a svoje vlastné vybavenie ako plavidlá, lietadlá a vozidlá;
 • Výkonné právomoci: Členovia stáleho zboru pohraničnej a pobrežnej stráže EÚ budú môcť pod vedením členského štátu, do ktorého sú vyslaní, a pod jeho kontrolou plniť úlohy, ktoré si vyžadujú výkonné právomoci, napríklad overovanie totožnosti, povolenie alebo odopretie vstupu na vonkajších hraniciach a zachytenie osôb na hraniciach, aby sa zaistila ich plná operatívna účinnosť;
 • Väčšia podpora v oblasti návratu: Popri organizovaní a financovaní spoločných návratových operácií bude môcť agentúra odteraz podporovať konania o návrate v členských štátoch, napríklad prostredníctvom zisťovania totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa v EÚ zdržiavajú nelegálne, získavania cestovných dokladov a prípravy rozhodnutí o návrate pre vnútroštátne orgány, ktoré zostávajú naďalej zodpovedné za prijímanie vlastných rozhodnutí o návrate;
 • Intenzívnejšia spolupráca s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ: Agentúra bude môcť na základe predchádzajúceho súhlasu príslušnej krajiny začať vykonávať spoločné operácie a nasadzovať personál za hranicami EÚ a krajín, ktoré s ňou susedia;
 • Zvýšenie finančných prostriedkov: Celkové náklady na navrhovanú modernizáciu európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v rokoch 2019 – 2020 predstavujú 1,3* miliardy eur. Na nasledujúce rozpočtové obdobie 2021 – 2027 sa navrhuje celková suma 11,3 miliardy EUR.

Posilnená agentúra pre azyl

Návrhom sa budúcej Agentúre EÚ pre azyl udelí potrebný mandát a poskytnú nástroje a finančné prostriedky potrebné na to, aby mohla počas celého konania o azyle poskytovať členským štátom rýchlu a komplexnú pomoc. Návrh zahŕňa:

 • Plnú operačnú podporu konaní o azyle: Podporné azylové tímy agentúry budú schopné poskytovať celý rad podporných činností vrátane zabezpečenia celej administratívnej fázy konania o azyle;
 • Spoločné tímy EÚ pre riadenie migrácie budú v prípade potreby a na požiadanie podporovať členské štáty, a to aj v hotspotoch a kontrolovaných centrách. Budú pozostávať z expertov z európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, Agentúry EÚ pre azyl a Europolu, pričom koordinovať ich bude Komisia. Pod vedením hostiteľského členského štátu budú môcť plniť všetky úlohy nevyhnutné na prijatie prichádzajúcich migrantov, rozlišovať medzi osobami, ktoré ochranu potrebujú a ktoré nie, a realizovať konania o azyle a konania o návrate;
 • Zvýšenie finančných prostriedkov: S cieľom zabezpečiť, aby agentúra mohla vykonávať svoje rozšírené úlohy, Komisia navrhuje na obdobie rokov 2019 – 2020 rozpočet vo výške 321 miliónov eur a na obdobie rokov 2021 – 2027 rozpočet vo výške 1,25 miliardy eur.
Viac..  EDA: V rokoch 2014 - 2022 boli v EÚ neoprávnené výdavky za 14 miliárd eur

Prísnejšia a účinnejšia európska politika návratu

Cielené preskúmanie smernice o návrate prispeje k urýchleniu konaní o návrate, lepšiemu predchádzaniu útekom a neregulárnym sekundárnym pohybom a k zvýšeniu počtu skutočne zrealizovaných návratov pri plnom dodržiavaní základných práv.

 • Nové konanie na hraniciach: Osoby, ktorých žiadosti o azyl boli zamietnuté v priebehu konania na hraniciach, budú nasmerované priamo k zjednodušenému konaniu o návrate bez lehoty na dobrovoľný odchod a s kratšími lehotami na odvolanie. Tým sa zabezpečí, aby bolo rozhodnutia o návrate možné rýchlo prijať a plne vykonať na hraniciach a v kontrolovaných centrách;
 • Jasné postupy a pravidlá na predchádzanie zneužívaniu: Aby sa predišlo omeškaniam, rozhodnutia o návrate sa budú musieť vydávať okamžite po prijatí rozhodnutia o zrušení oprávneného pobytu alebo spolu s ním. V prípade žiadateľov o azyl, ktorých žiadosť bola zamietnutá, sa budú uplatňovať jednotné lehoty na podanie odvolania voči rozhodnutiu o návrate v trvaní maximálne 5 dní. Osoby, na ktoré sa vzťahuje konanie o návrate, budú mať zároveň povinnosť spolupracovať, a to aj pri overovaní totožnosti a získavaní cestovných dokladov;
 • Účinný systém dobrovoľných návratov: V záujme podpory dobrovoľných návratov a zvýšenia finančnej a praktickej podpory budú musieť členské štáty zaviesť programy dobrovoľného návratu. Zároveň budú môcť skrátiť lehotu na dobrovoľný návrat, napríklad v snahe zabrániť úteku;
 • Jasné pravidlá týkajúce sa zaistenia: Spoločné kritériá na určenie rizika úteku, ktoré je jedným z určujúcich faktorov pre odôvodnenie prípadného zaistenia, pomôžu zabezpečiť, aby sa v rámci konaní o návrate účinnejšie využívalo zaistenie, a to za plného dodržiavania základných práv. Aby sa lepšie zohľadnil čas potrebný na úspešné uskutočnenie návratov a pokiaľ budú splnené podmienky na využitie zaistenia, mali by členské štáty umožniť počiatočné obdobie zaistenia v dĺžke najmenej troch mesiacov. Okrem toho budú mať odteraz aj možnosť zaistiť osoby, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o návrate a ktoré predstavujú hrozbu pre verejný poriadok alebo národnú bezpečnosť;

Rozšírenie možností legálnej migrácie do Európy

Kľúčovým prvkom vyváženej a komplexnej migračnej politiky je rozvoj riadnych možností legálnej migrácie pre osoby, ktoré potrebujú ochranu, ako aj vytvorenie atraktívnych kanálov na pracovnú migráciu určovanú potrebami. Komisia už predložila niekoľko iniciatív a návrhov na posilnenie bezpečnej a legálnej migrácie, ktoré by členské štáty mali teraz rýchlo implementovať:

 • Nová modrá karta EÚ: Rada by sa mala dohodnúť na novom systéme modrých kariet EÚ, ktorý Komisia navrhla už v roku 2016 s cieľom prilákať do EÚ kvalifikovaných pracovníkov a zlepšiť konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ;
 • Presídľovanie: Členské štáty musia intenzívnejšie plniť svoj záväzok, že do októbra 2019 presídlia 50 000 osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. S cieľom zabezpečiť z dlhodobého hľadiska plne koordinované úsilie by sa malo dospieť k dohode o návrhu rámca Únie pre presídľovanie, ktorý Komisia predložila v roku 2016;
 • Intenzívnejšia spolupráca s krajinami mimo EÚ, okrem iného prostredníctvom pilotných projektov v oblasti legálnej migrácie s kľúčovými africkými krajinami, ktoré by mali byť spustené do konca roku 2018, čo môže prispieť k zlepšeniu spoluprácu v oblasti celkového riadenia migrácie.

Súvislosti

Riadenie hraníc a migrácia sú politickou prioritou už od samého začiatku funkčného obdobia Junckerovej Komisie – počnúc politickými usmerneniami predsedu Junckera z júla 2014 až po najnovšiu správu o stave Únie z 12. septembra 2018.

Značný pokrok, pokiaľ ide o vybavenie EÚ nástrojmi na lepšie riadenie migrácie zo strednodobého a dlhodobého hľadiska, či už v oblasti nelegálnej migrácie, hraníc, azylu alebo legálnej migrácie, sa dosiahol na základe európskej migračnej agendy z roku 2015.

Komisia zavŕšila svoju prácu na migračnej agende tromi novými návrhmi, ktorými sa má zabezpečiť plne európsky prístup k riadeniu migrácie v duchu solidarity a zodpovednosti, čím nadväzuje na júnové závery Európskej rady.

O dac

Odporúčame pozrieť

azyl

Fínsko žiada celoeurópske riešenia, aby sa zastavil tok migrantov z Ruska

Fínsky premiér Petteri Orpo žiada Európsku úniu, aby našla spoločné opatrenia, ktoré by zabránili tzv. …

Consent choices