Katainen, Moedas
Eurokomisári Jyrki Katainen a Carlos Moedas. PHOTO: © European Union.

Komisia predstavila novú stratégiu biohospodárstva pre udržateľnú Európu

Komisia predstavila akčný plán na rozvoj udržateľného a obehového biohospodárstva, ktoré má slúžiť európskej spoločnosti, životnému prostrediu i ekonomike.

Nová stratégia biohospodárstva, ktorú predstavili predseda Komisie Jean-Claude Juncker a prvý podpredseda Frans Timmermans vo vyhlásení o úmysle nadväzujúcom na Junckerov prejav o stave Únie v roku 2018, je súčasťou úsilia Komisie o oživenie tvorby pracovných miest, rastu a investícií. Jej cieľom je zlepšiť a zefektívniť udržateľné využívanie obnoviteľných zdrojov a prispieť tak k riešeniu globálnych i miestnych otázok, akými sú napríklad zmena klímy či udržateľný rozvoj.

Vo svete vyčerpateľných biologických zdrojov a ekosystémov je potrebné vyvinúť inovačné úsilie na to, aby sme boli schopní ľudí nakŕmiť, poskytnúť im čistú vodu a energiu. Biohospodárstvo dokáže premeniť riasy na pohonné hmoty, recyklovať plasty, z odpadu vytvoriť nový nábytok či oblečenie a z priemyselných vedľajších produktov biohnojivá. Do roku 2030 by mohlo vytvoriť milión nových ekologických pracovných miest.

Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen k tomu uviedol: „Teraz je už úplne jasné, že musíme vykonať systémové zmeny v spôsobe, akým vyrábame, používame a zahadzujeme veci dennej spotreby. Vďaka rozvoju biohospodárstva, ktoré je obnoviteľným segmentom obehového hospodárstva, budeme schopní nájsť nové a inovatívne spôsoby získavania potravín, výrobkov a energie bez toho, aby sme vyčerpali obmedzené biologické zdroje našej planéty. Prehodnotenie nášho hospodárstva a modernizácia našich výrobných modelov sú dôležité nielen z hľadiska klímy a životného prostredia. Veľký potenciál majú aj pri tvorbe nových ekologických pracovných miest, najmä vo vidieckych a pobrežných oblastiach.“

Carlos Moedas, európsky komisár pre výskum, vedu a inováciu, k tomu dodal: „Cieľom EÚ je udávať smer v premieňaní odpadu, zvyškov a vedľajších produktov na výrobky s vysokou hodnotou, ekologické chemikálie, krmivá a textil. Kľúčovú úlohu tu zohráva výskum a inovácia – vďaka nim sa urýchli ekologická transformácia európskeho hospodárstva a ľahšie sa splnia ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.“

Na vytvorení udržateľného obehového biohospodárstva sa musia spoločne podieľať verejné orgány i priemyselný sektor. Na podporu tohto spoločného úsilia zavedie Komisia v budúcom roku 14 konkrétnych opatrení zameraných na tri hlavné ciele:

1. Rozšíriť a posilniť priemyslové odvetvia založené na biotechnológiách:

Na využitie potenciálu biohospodárstva pri modernizácii európskeho hospodárstva a priemyslu s cieľom dosiahnuť dlhodobú a udržateľnú prosperitu má Komisia v pláne:

  • vytvoriť tematickú investičnú platformu pre obehové biohospodárstvo s rozpočtom 100 miliónov EUR, ktorej úlohou bude priblížiť biotechnologické inovácie trhu a znížiť riziko súkromných investícií do udržateľných riešení;
  • uľahčiť v celej Európe rozvoj nových udržateľných biorafinérií.

2. Rýchlo rozšíriť biohospodárstvo po celej Európe:

Viac..  EÚ20˸ Lídri sa zišli na summite v októbri 2002, odporučili prijať SR v roku 2004

V členských štátoch a regiónoch najmä strednej a východnej Európy existujú značné nevyužité rezervy biomasy a využiteľného odpadu. Komisia preto plánuje:

  • vypracovať strategický program zavádzania udržateľných potravinárskych a poľnohospodárskych systémov, lesného hospodárstva a biovýrobkov;
  • vytvoriť nástroj EÚ na podporu politiky v oblasti biohospodárstva v rámci programu Horizont 2020, ktorý bude krajinám EÚ pomáhať pri tvorbe národných a regionálnych programov v oblasti biohospodárstva;
  • spustiť pilotné akcie zamerané na rozvoj biohospodárstva vo vidieckych, pobrežných a mestských oblastiach, napríklad v oblasti odpadového hospodárstva alebo uskladňovania uhlíka v pôde.

3. Chrániť ekosystém a pochopiť ekologické obmedzenia biohospodárstva

Náš ekosystém vážne ohrozujú viaceré faktory, napríklad rastúca populácia, zmena klímy a degradácia pôdy. Na riešenie týchto výziev Komisia plánuje:

  • zaviesť celoeurópsky monitorovací systém na sledovanie pokroku pri prechode na udržateľné a obehové biohospodárstvo;
  • podporiť získavanie poznatkov a chápanie špecifických oblastí biohospodárstva zbieraním údajov a zlepšením ich dostupnosti prostredníctvom znalostného centra pre biohospodárstvo;
  • poskytovať usmernenie a presadzovať osvedčené postupy na prevádzkovanie biohospodárstva v bezpečných ekologických medziach.

Komisia organizuje 22. októbra v Bruseli konferenciu, na ktorej sa bude o akčnom pláne diskutovať so zainteresovanými stranami a pozornosť bude zameraná aj na konkrétne biovýrobky.

Súvislosti

Vo vyhlásení o úmysle, ktoré predseda Komisie Jean-Claude Juncker a prvý podpredseda Frans Timmermans adresovali predsedníctvam Európskej rady a Parlamentu, je toto oznámenie predstavené ako súčasť úsilia Komisie o oživenie tvorby pracovných miest, rastu a investícií v EÚ. Aktualizuje sa ním stratégia biohospodárstva z roku 2012.

Biohospodárstvo sa vzťahuje na všetky odvetvia a systémy, ktoré využívajú biologické zdroje. Ide o jedno z najväčších a najdôležitejších odvetví EÚ, pod ktoré spadá poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov, potravinárstvo, bioenergetika a biovýrobky. Jeho ročný obrat dosahuje približne 2 bilióny eur a zamestnaných je v ňom približne 18 miliónov ľudí. Je to zároveň jedna z kľúčových oblastí na podporu rastu vo vidieckych a pobrežných oblastiach.

EÚ už financuje výskum, demonštračnú fázu i zavádzanie udržateľných, inkluzívnych a obehových riešení vychádzajúcich z biotechnológií aj prostriedkami zo súčasného programu Horizont 2020 vo výške 3,85 miliardy eur. Na obdobie 2021 – 2027 navrhla Komisia vyčleniť z programu Horizont Európa 10 miliárd eur, ktoré sa použijú na potraviny a prírodné zdroje vrátane biohospodárstva.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices