Gates, Juncker
Bill Gates a predseda Komisie Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union.

Bill Gates: Potrebujeme nové technológie, aby sme mohli zabrániť najhorším dôsledkom zmeny klímy

Európska komisia a skupina Breakthrough Energy dnes podpísali memorandum o porozumení s cieľom zriadiť spoločný investičný fond Breakthrough Energy Europe (BEE), ktorého účelom je pomáhať inovačným európskym podnikom rozvíjať radikálne nové technológie čistej energie a prinášať ich na trh.

Ide o ďalší krok Komisie ako svetového lídra v boji proti zmene klímy, pri plnení Parížskej dohody a podpore energetickej efektívnosti, ktorým vysiela jasný signál kapitálovým trhom a investorom, že celosvetový prechod na moderné a čisté hospodárstvo je nezvratnou skutočnosťou.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker vyhlásil: „Európa musí zostať v pozícii lídra pri riešení otázky zmeny klímy, tak doma, ako aj celosvetovo. Musíme vyvinúť maximálne úsilie o modernizáciu hospodárstva a priemyselných sektorov v Európe, aby sme dosiahli ambiciózne ciele, ktoré sme si vytýčili pri ochrane našej planéty. Združovanie verejných a súkromných investícií do novej inovačnej technológie čistej energie je kľúčom umožňujúcim dlhodobé riešenia na zníženie emisií skleníkových plynov. Ak má Európa mať budúcnosť, ktorá dokáže zaručiť dobré životné podmienky pre všetkých jej občanov, bude musieť hospodáriť udržateľným spôsobom šetrným voči klíme.“

Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič uviedol: „Rozsah a rýchlosť toho, čo je potrebné na dosiahnutie našich cieľov v oblasti klímy, si vyžaduje inovačné myslenie a odvážne činy. Nielenže sa tento nový nástroj verejno-súkromných investícií vytvoril v rekordnom čase, bude navyše slúžiť ako vzor pre spoločné kroky na zrýchlenie prevratných inovácií v Európe.“

Komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas doplnil: „Plníme záväzok stimulovať verejno-súkromnú spoluprácu pri financovaní inovácie v oblasti čistej energie. Fond vybavený sumou 100 miliónov EUR je určený pre inovátorov a spoločnosti s potenciálom dosiahnuť výrazné a trvalé zníženie emisií skleníkových plynov.“

Bill Gates, predseda fondu Breakthrough Energy Ventures, uviedol: „Potrebujeme nové technológie, aby sme zabrániť najhorším dôsledkom zmeny klímy. Európa svojimi rozsiahlymi investíciami do výskumu a rozvoja zaujala dôležité vedúce postavenie v tejto oblasti. Vedci a podnikatelia vyvíjajúci inovácie na riešenie zmeny klímy potrebujú kapitál, aby mohli vybudovať spoločnosti, ktoré tieto inovácie prinesú na celosvetový trh. Úlohou fondu Breakthrough Energy Europe je tento kapitál poskytovať.“

Breakthrough Energy Europe spája verejné financovanie s dlhodobým rizikovým kapitálom, aby sa umožnilo priniesť výskum a inovácie v oblasti čistej energie na trh rýchlejšie a efektívnejšie. Fond je vybavený prostriedkami vo výške 100 miliónov EUR a je zameraný na znižovanie emisií skleníkových plynov a podporu energetickej efektívnosti v oblasti elektrickej energie, doprave, poľnohospodárstve, výrobe a staviteľstve. Ide o pilotný projekt, ktorý môže slúžiť ako vzor pre podobné iniciatívy v iných tematických okruhoch.

Viac..  EÚ na COP28 vyzýva na urýchlené znižovanie emisií a prechod na čistú energiu

Začatie fungovania fondu Breakthrough Energy Europe sa očakáva v roku 2019. Polovicu kapitálu poskytne skupina Breakthrough Energy a druhá polovica bude pochádzať z finančných nástrojov na rozdelenie rizika InnovFin financovaných prostredníctvom aktuálneho programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020.

Súvislosti

Naša planéta čoraz viac zápasí s nepredvídateľnými následkami zmeny klímy a vyčerpania zdrojov, a preto je nutné prijať naliehavé opatrenia, aby sme sa adaptovali na udržateľnejší vzorec existencie. EÚ je svetovým lídrom v boji proti zmene klímy a zohrala rozhodujúcu úlohu pri vytvorení ambicióznej koalície, ktoré umožnilo prijatie Parížskej dohody v decembri 2015. Komisia už predložila všetky legislatívne návrhy zamerané na splnenie záväzku EÚ znížiť emisie v Európskej únii do roku 2030 aspoň o 40 %. EÚ nielen aktualizuje a posilňuje svoje právne predpisy v oblasti energetiky a klímy, ale rozvíja aj praktické opatrenia, ktoré budú stimulovať investície, vytvárať pracovné miesta a zmodernizujú odvetvia a posilnia ich postavenie. Komisia v súčasnosti pripravuje dlhodobú stratégiu znižovania emisií skleníkových plynov. Návrh uverejní v novembri 2018, teda pred tým, než sa uskutoční 24. konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v Katoviciach v Poľsku.

Počas 21. konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy svetoví lídri spustili medzinárodné partnerstvo Inovačná misia, ktorého cieľom je zrýchliť inováciu v oblasti čistej energie a poskytovať dlhodobé celosvetové odpovede na problémy zmeny klímy.

23 krajín a Európska komisia (v mene EÚ) sa k tomuto partnerstvu pripojili a zaviazali sa do roku 2021 zdvojnásobiť finančné prostriedky na výskum a inováciu v oblasti čistej energie, a to na sumu približne 30 miliárd USD ročne.

Pri tej istej príležitosti skupina investorov z desiatich krajín oznámila svoj úmysel dlhodobo investovať kapitál v dosiaľ nevídanom rozsahu v počiatočných fázach vývinu technológií v krajinách, ktoré sa zapojili do partnerstva Inovačná misia. Tak vznikla koalícia Breakthrough Energy Coalition, ktorej cieľom je otvoriť inovácii cestu z laboratórií na trh.

V decembri 2017 na samite Jedna planéta v Paríži skupina Breakthrough Energy oznámila pilotné verejno-súkromné partnerstvo s piatimi členmi partnerstva Inovačná misia, medzi ktorými je aj Európska komisia.

O dac

Odporúčame pozrieť

Sefcovic

Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom

Prvý podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom, ktorý môže rozhodovať o …

Consent choices