Alex BRENNINKMEIJER
Alex Brenninkmeijer, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit. PHOTO: © European Union-EP.

Audítori: Potrebujeme menej byrokracie vo výskume v EÚ

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sa administratívna záťaž subjektov, ktoré žiadajú o granty EÚ na výskum v rámci programu EÚ Horizont 2020 a ktoré ich riadia, znížila. Audítori hovoria, že väčšina opatrení na dosiahnutie zjednodušenia, ktoré zaviedla Európska komisia, boli účinné, hoci stále existuje priestor na zlepšenie.

Z programu Horizont 2020 sa poskytuje financovanie výskumným pracovníkom, výskumným ústavom, univerzitám, súkromným firmám a verejným subjektom, buď jednotlivo alebo v konzorciu, ktoré spolupracujú na projektoch v oblasti výskumu. S rozpočtom vo výške 76,4 mld. EUR na obdobie 2014 až 2020 je najväčším programom v oblasti výskumu a inovácií na svete.

Zjednodušenie a obmedzenie byrokracie je ústredným zámerom programu Horizont 2020. Audítori posudzovali, či opatrenia Európskej komisie na zjednodušenie znížili administratívnu záťaž príjemcov. Zistili, že väčšina opatrení bola účinná, aj keď nie všetky zaistili želané výsledky, a že stále existuje priestor na zlepšenie. Audítori poznamenávajú, že stabilita pravidiel je tiež dôležitá, pretože príjemcovia sa dokážu prispôsobiť komplexnosti, no časté zmeny vedú k nejasnostiam a vyvolávajú neistotu.

„Zjednodušenie financovania výskumu a inovácií je už mnoho rokov súčasťou agendy EÚ,“ uviedol Alex Brenninkmeijer, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit. „Postup na získanie grantu je teraz dostupný väčšiemu počtu výskumných pracovníkov, Komisia však môže svoju podporu ešte viac zlepšiť tým, že zefektívni rôzne nástroje rozhrania, ako sú funkcie asistenčných centier a národné kontaktné miesta.“

Audítori zistili, že Komisia využila svoje skúsenosti z riadenia predchádzajúcich rámcových programov. Nové štruktúry, predovšetkým spoločné centrum podpory, významne prispeli k ucelenejšiemu vykonávaniu programu. Informačná služba pre oblasť výskumu, ktorá poskytuje poradenstvo a podporu žiadateľom a účastníkom, však nebola začlenená do spoločného centra podpory a úroveň podpory a usmernenia, ktoré ponúkajú národné kontaktné miesta, sa líši. SK 2 Nástroje podpory, ako je portál pre účastníkov, sa zlepšili a používanie elektronických podpisov zjednodušilo udeľovanie a správu grantov. Stále je však potrebná určitá technická modernizácia a v príručke o grantoch sa ťažko orientuje, najmä pre neskúsených účastníkov.

Viac..  Schnabelová: ECB nemôže zavrieť dvere pred prípadným ďalším zvýšením úrokov

Čas od podania žiadosti do podpisu dohody o grante sa výrazne skrátil. No len pri zlomku výziev na predkladanie návrhov sa využíva dvojfázový postup hodnotenia, čo má dosah hlavne na neúspešných žiadateľov. Navyše známka excelentnosti, ktorá má pomôcť najlepším z neúspešných návrhov získať financovanie z iného zdroja, zatiaľ neplní svoj účel.

Pravidlá týkajúce sa nákladov na zamestnancov sú stále zložité, čo vedie k chybám vo výkazoch nákladov. Negatívne vedľajšie účinky nového prístupu vyvolali určité nejasnosti a právnu neistotu. Možnosti zjednodušeného vykazovania nákladov, ako sú jednorazové platby alebo motivačné ocenenia, by mohli znížiť administratívnu záťaž, zatiaľ však neboli dostatočne odskúšané.

Audítori odporúčajú Európskej komisii:

  • lepšie komunikovať so žiadateľmi a s príjemcami,
  • zintenzívniť testovanie jednorazových súm,
  • preskúmať možnosť častejšieho využívania dvojfázového hodnotenia návrhov,
  • prehodnotiť podmienky odmeňovania odborných hodnotiteľov,
  • zvýšiť uznávanie známky excelentnosti,
  • zaistiť stabilitu pravidiel a usmernenia pre účastníkov,
  • zvýšiť kvalitu auditov zadaných na externé vykonanie,
  • ešte viac zjednodušiť nástroje a usmernenia pre MSP.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices