energia
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europarlament schálil nové ambiciózne ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

Poslanci v utorok schválili nový záväzný cieľ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie – na úrovni 32%, a orientačný cieľ energetickej účinnosti – na úrovni 32,5%.

Parlament tak potvrdil dohodu, ktorú v júni dosiahli poslanci so zástupcami Rady (ministrov) EÚ. Plénum schválilo novú smernicu v oblasti energetickej účinnosti pomerom hlasov 434 (za): 104 (proti): 37 (zdržalo sa hlasovania), text smernice o obnoviteľných zdrojoch energie pomerom hlasov 495 (za): 68 (proti): 61 (zdržalo sa hlasovania) a nariadenie o riadení energetickej únie pomerom hlasov 475 (za): 100 (proti): 33 (zdržalo sa hlasovania). Tri nové právne normy sú súčasťou legislatívneho balíka s názvom Čistá energia pre všetkých Európanov.

Do roku 2030 by sa energetická účinnosť v EÚ mala zvýšiť o 32,5%. Podiel energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe by mal v rovnakom čase dosiahnuť aspoň 32%. Oba ciele by mali byť v roku 2023 prehodnotené, pokiaľ by sa však mali meniť, tak len smerom nahor, znížiť sa nemôžu.

Nižšie účty za energie a právo na samozásobovanie

Poslanci očakávajú, že efektívnejšie využívanie energie ušetrí domácnostiam peniaze, zníži závislosť Únie na externých dodávateľoch ropy a zemného plynu, zvýši kvalitu miestneho ovzdušia a zlepší ochranu životného prostredia.

Nové pravidlá po prvýkrát zaviažu členské štáty k prijatiu samostatných opatrení v oblasti energetickej účinnosti, ktoré budú zamerané na pomoc energetickou chudobou postihnutým domácnostiam. Občanom tiež umožnia za účelom vlastnej spotreby vyrábať a uskladňovať energiu z obnoviteľných zdrojov a v prípade prebytku ju aj predávať.

Prechod na biopalivá druhej generácie

Biopalivá druhej generácie môžu podľa poslancov zohrávať významnú úlohu pri znižovaní uhlíkovej stopy v sektore dopravy. Na základe novej legislatívy by aspoň 14% paliva využívaného v doprave malo do roku 2030 pochádzať z obnoviteľných zdrojov.

Produkcia biopalív prvej generácie je však spojená s vysokým rizikom takzvanej nepriamej zmeny využívania pôdy (ILUC), teda konverzie pôdy, na ktorej nedochádzalo ku kultivácii plodín – napríklad pozemkov s trávnatými porastmi či lesmi, na pôdu využívanú na produkciu potravín. Využívanie biopalív prvej generácie sa preto od roku 2030 nebude považovať za súčasť úsilia o dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. V rámci kalkulácie dosahovania týchto cieľov bude príspevok prvej generácie biopalív od roku 2019 postupne znižovaný a v roku 2030 dosiahne nulovú úroveň.

Viac..  Inštitúcie EÚ sa dohodli na zákone o kritických surovinách

Nové riadenie energetickej únie

Každý členský štát predstaví do 31. decembra 2019 prvý desaťročný integrovaný národný plán v oblasti energetiky a klímy, ktorý bude obsahovať vnútroštátne ciele, príspevky, ako aj politiky a opatrenia zamerané na ich dosiahnutie. Takého plány by členské štáty mali vypracovať každých desať rokov.

Vyhlásenia spravodajcov

Spravodajca smernice o energetickej účinnosti Miroslav Poche (S&D, CZ) vyhlásil:

„Zvýšenie energetickej účinnosti je politika prospešná pre všetkých Európanov. Je to prínos pre našich občanov, nakoľko sa výrazne zníži spotreba energie, a teda aj účty. Zároveň je to výborná správa pre konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, ktorá prinesie zníženie nákladov a povzbudí investície.‟

Spravodajca smernice o obnoviteľných zdrojoch energie José Blanco López (S&D, ES)vyhlásil:

„Zrušili sme stimuly pre investície do novej produkcie biopalív z potravinových plodín a podporili sme moderné biopalivá. Podarilo sa nám tiež zadefinovať [výrobu energie na] vlastnú spotrebu ako právo a presadiť vôľu EP zakázať sadzby a poplatky spojené so spotrebou vlastnej energie až do roku 2026.‟

Ďalší postup

Po schválení Európskym parlamentom musí nové právne normy formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Do platnosti vstúpia dvadsať dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Nariadenie o riadení energetickej únie bude priamo aplikovateľné vo všetkých členských štátoch. Dvojica smerníc – o energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojoch energie – podlieha transpozícii do vnútroštátneho práva, na ktorú budú mať členské štáty 18 mesiacov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices