nasilie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia: Rodovo motivované násilie musíme navždy odstrániť

Stop násiliu páchanému na ženách: vyhlásenie Európskej komisie a vysokej predstaviteľky pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách

„Predvečer Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách opätovne potvrdzujeme svoj záväzok ukončiť násilie páchané na ženách a dievčatách.

Násilie páchané na ženách je vážnym porušením ľudských práv a napriek tomu je na celom svete stále veľmi rozšírené. Vnímanie toho, že obťažovanie alebo násilie voči ženám je normálne a prijateľné, je nesprávne a musí sa zmeniť. Všetci sme zodpovední za to, aby sme povedali nie, otvorene odmietli násilné činy alebo obťažovanie a obete podporili.

K násiliu páchanému na ženách dochádza všade: doma, v práci, v školách a na univerzitách, na uliciach vo verejnej doprave a na internete. Jeho obeťou sa môže stať každá žena, čo ohrozuje všeobecnú pohodu žien a bránia im v plnej účasti na živote spoločnosti. Približne polovica žien v Európskej únii zažila verbálne, fyzické alebo online sexuálne obťažovanie. Podľa Eurostatu predstavujú ženy 80 % obetí obchodovania s ľuďmi v EÚ.

V celom svete každoročne uzavrie manželstvo približne 12 miliónov dievčat mladších ako 18 rokov – každé dve sekundy sa uzavrie jedno manželstvo. Vydaté dievčatá často rýchlo otehotnejú, zanechajú školskú dochádzku a sú vystavené vyššiemu riziku domáceho násilia ako ženy, ktoré manželstvo uzavrú v dospelosti. Najmenej 200 miliónov dnešných žien a dievčat sa stáva obeťami mrzačenia ženských pohlavných orgánov, ktoré sa ešte stále vykonáva v približne 30 krajinách. Migrujúce ženy sú obzvlášť zraniteľné a viac vystavené týraniu alebo násiliu.

Odstránenie násilia páchaného na ženách a dievčatách je významným prvkom Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Je prvým krokom ku svetovému mieru a bezpečnosti, dôležitým predpokladom na presadzovanie, ochranu a dodržiavanie ľudských práv, rodovej rovnosti, demokracie a hospodárskeho rastu.

Európska únia zaviedla dôležité opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa násilie páchané na dievčatách a ženách skončilo raz a navždy. Naša činnosť už prináša výsledky. Situácia sa začína meniť.

V priebehu posledných dvoch rokov sme viac ako 1,5 miliónu dievčat a žien poskytli služby na ochranu pred mrzačením ženských pohlavných orgánov a súvisiacu starostlivosť. 3 000 komunít, ktoré združujú 8,5 milióna ľudí, verejne oznámilo, že od tejto praxe upúšťajú. Pokiaľ ide o detské manželstvá, EÚ iniciatívami zameranými na zmenu postojov a postupov týkajúcich sa práv dievčat oslovila viac ako 1,6 milióna jednotlivcov.

Globálne výzvy si vyžadujú globálne riešenia, ktoré možno najlepšie formulovať a následne realizovať v úzkej spolupráci s našimi medzinárodnými partnermi a prostredníctvom účinného multilateralizmu. V decembri minulého roka sme s OECD, Radou Európy a OSN Ženy dohodli globálne opatrenia na boj proti násiliu páchanému na ženách. Zintenzívňujeme našu spoluprácu a vyzývame svetových lídrov z verejného aj súkromného sektora, aby sa zapojili do intenzívnejšieho globálneho úsilia v boji proti násiliu páchanému na ženách.

V spolupráci s Organizáciou Spojených národov sme spustili iniciatívu Spotlight, globálnu viacročnú iniciatívu zameranú na odstránenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách. S bezprecedentnými počiatočnými investíciami vo výške 500 miliónov EUR chránime a poskytujeme priestor na vyjadrenie tým ženám a dievčatám, ktoré ich spoločnosti umlčali a ktoré chcú teraz prehovoriť. Takisto vedieme globálnu iniciatívu s názvom Výzva k akcii na ochranu pred rodovo motivovaným násilím v núdzových situáciách. Táto výzva spája takmer 80 aktérov v oblasti pomoci s cieľom posilniť zodpovednosť za riešenie rodovo motivovaného násilia.

Pracujeme aj na dokončení pristúpenia EÚ k Istanbulskému dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu a obťažovaniu žien a boji proti nemu, ktorý obetiam poskytuje právo na ochranu a podporu.

Rodovo motivované násilie musíme navždy odstrániť. Európska únia bude na dosiahnutí tohto cieľa naďalej neúnavne pracovať. Život bez násilia je neodňateľným základným právom: pripraviť ženy a dievčatá o slobodu znamená pripraviť o slobodu celý svet.“

Súvislosti

Viac..  Európsky týždeň mobility 2023

Násilie páchané na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších a najničivejších prípadov celosvetového porušovania ľudských práv. Odhaduje sa, že násilie v určitej fáze svojho života zažila až jedna tretina žien vo svete. Toto násilie je prekážkou rodovej rovnosti, práv žien a dievčat a posilnenia ich postavenia a celkového rozvoja a stojí v ceste dosiahnutiu cieľov v tejto oblasti.

Európska komisia vedie kampaň NON. NO. NEIN – Povedz NIE! V rámci iniciatívy Stop násiliu na ženách bolo v rokoch 2016 až 2018 poskytnutých 15 miliónov EUR pre členské štáty, miestne samosprávy, príslušných odborníkov a organizácie občianskej spoločnosti z celej Európy, aby zintenzívnili svoje činnosti a kampane zamerané na boj proti násiliu páchanému na ženách. Európska komisia organizuje spolu s aktérmi a aktivistami občianskej spoločnosti konferenciu na vysokej úrovni pre zástupcov členských štátov a medzinárodných organizácií, aby tak zavŕšila rok cielených opatrení. Konferencia sa bude konať 4. decembra 2018 v Bruseli.

Iniciatíva Spotlight, ktorá bola začatá spoločne s OSN, sa zameriava na všetky formy násilia páchaného na ženách a dievčatách. Európska komisia a OSN Ženy usporiadajú 27. – 28. novembra v Skopje regionálne fórum na podporu vykonávania Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a Istanbulského dohovoru na západnom Balkáne a v Turecku. Európska komisia dokončuje regionálnu kampaň na boj proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách a predchádzanie tomuto násiliu v severnej Afrike a na Blízkom východe. Táto iniciatíva, ktorá sa realizuje v rámci grantovej zmluvy vo výške 3,24 milióna EUR, sa začne na jar 2019 a bude podporovať činnosti na zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices