Schrambock Ansip
Margarete Schramböcková, rakúska ministerka pre digitálne a hospodárske záležitosti a podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip. Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ uľahčí pohyb výrobkov a tovarov v rámci vnútorného trhu

Rakúske predsedníctvo Rady dosiahlo s Európskym parlamentom predbežnú dohodu o opatreniach, ktorými sa uľahčí pohyb tovaru v EÚ. Týmito novými pravidlami sa zlepšuje a rozširuje uplatňovanie zásady vzájomného uznávania.

„Väčšie využívanie zásady vzájomného uznávania je dobré pre výrobcov, obchodníkov i spotrebiteľov. Nové pravidlá povedú k zníženiu byrokracie, väčším podnikateľským možnostiam, širšiemu výberu pre spotrebiteľov a konkurencieschopnejším cenám,“ uviedla Margarete Schramböcková, rakúska ministerka pre digitálne a hospodárske záležitosti.

Očakáva sa, že navrhovaným nariadením sa zlepší uplatňovanie zásady vzájomného uznávania, a to týmito spôsobmi:

  • objasňuje sa rozsah pôsobnosti vzájomného uznávania. Zvýši sa tým právna istota pre podniky a vnútroštátne orgány, pokiaľ ide o otázku, kedy je možné uplatňovať zásadu vzájomného uznávania;
  • zavádza sa vyhlásenie o vzájomnom uznávaní, ktoré má uľahčiť preukazovanie toho, že daný tovar už bol uvedený na trh v súlade s právnymi predpismi v niektorom členskom štáte EÚ. Hospodárskym subjektom sa tým umožní využívať takéto vyhlásenia v rámci posudzovania dotknutého tovaru;
  • ustanovuje sa mechanizmus na riešenie problémov, ktorý bude založený na sieti SOLVIT. Očakáva sa, že sa tým poskytnú praktické riešenia v prípade sporov týkajúcich sa súladu administratívneho rozhodnutia, ktorým sa zamieta alebo obmedzuje prístup na trh, so zásadou vzájomného uznávania;
  • zlepšuje sa administratívna spolupráca pomocou opatrení, ako sú kontaktné miesta pre výrobky a väčšie využívanie informačných technológií. Mala by sa tým posilniť výmena informácií a dôvera medzi orgánmi jednotlivých krajín;
  • stanovuje sa možnosť finančnej podpory zo strany EÚ na zriadenie uvedených mechanizmov na základe týchto nových pravidiel.

Po tom, ako navrhované nariadenie formálne schváli Parlament a Rada, začnú sa nové pravidlá uplatňovať dvanásť mesiacov po nadobudnutí jeho účinnosti.

Ďalšie kroky

Pred tým, ako sa predbežná dohoda formálne prijme, bude ju musieť schváliť Európsky parlament a Rada.

Viac..  M. Lexmann: Opraviteľnosť výrobkov šetrí naše peňaženky, ale aj životné prostredie

Kontext

Súčasný legislatívny rámec neumožňuje podnikom, ktoré vstupujú na nové trhy v iných krajinách EÚ, plne sa spoliehať na zásadu vzájomného uznávania. Stále sa občas stáva, že niektorá krajina EÚ bezdôvodne zamietne prístup na trh tovaru, s ktorým sa už v súlade s právnymi predpismi obchoduje v inej krajine EÚ. Preto, keď sa podniky usilujú o vstup na nové trhy, musia niekedy prispôsobovať svoj tovar rozličným požiadavkám jednotlivých vnútroštátnych trhov. Vedie to k nenáležitým nákladom a omeškaniam.

Zásada vzájomného uznávania je odvodená z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. Je jedným z nástrojov, ktorými sa zabezpečuje voľný pohyb tovaru na vnútornom trhu. Podľa tejto zásady nemôže členský štát na svojom území zakázať predaj výrobkov, ktoré sa v súlade s právnymi predpismi uvádzajú na trh v inom členskom štáte, a to ani v prípade, ak sú tieto výrobky vyrobené v súlade s inými technickými predpismi, ako sa vzťahujú na domáce výrobky. Jedinými výnimkami z tejto zásady sú obmedzenia, ktoré sú odôvodnené na základe legitímneho verejného záujmu a ktoré sú primerané sledovaným cieľom.

Komisia predložila návrh nového nariadenia 19. decembra 2017 ako súčasť „balíka návrhov o výrobkoch“, ktorý obsahuje aj návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy týkajúce sa dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie o výrobkoch.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Spotrebitelia ušetria a množstvo odpadu poklesne

Výrobky by sa mali dať po novom opraviť jednoduchšie. Taká je spoločná pozícia Európskeho parlamentu …

Consent choices