polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ chce podporiť rozvoj produkcie rastlinných bielkovín

Európska komisia prijala správu o rozvoji produkcie rastlinných bielkovín v Európskej únii. V tejto správe sa vyhodnocuje situácia v oblasti ponuky rastlinných bielkovín a dopytu po nich (ako napr. repky olejnej, slnečnicových semien či šošovice) v EÚ a skúmajú sa možnosti ďalšieho rozvoja ich produkcie hospodársky a environmentálne zodpovedným spôsobom.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti uviedol: „Rastlinné proteíny sú nevyhnutnou súčasťou nášho európskeho agropotravinárskeho odvetvia, kde sa vyrábajú potraviny a nápoje podľa najprísnejších noriem na svete. Avšak pre rôzne trhové a klimatické faktory nedokáže európska produkcia bielkovinových plodín pokryť rastúci dopyt. V tejto súvislosti by som chcel oceniť veľký záujem Európskeho parlamentu podporovať produkciu bielkovinových plodín v Európe. Táto správa bude predstavovať dôležitý referenčný bod pre celoeurópsku diskusiu o udržateľnom rozvoji, ktorý nemôže zabezpečiť Európska komisia sama, ale len s aktívnou účasťou všetkých zúčastnených strán.

V správe sa uvádza aj niekoľko existujúcich nástrojov a návrhov politík, ktoré môžu prispieť k hospodárskemu a environmentálnemu potenciálu bielkovinových plodín v EÚ. Patria medzi ne:

  • Podpora poľnohospodárov, ktorí pestujú bielkovinové plodiny, v rámci navrhovanej budúcej SPP ich zahrnutím do národných strategických plánov SPP, a najmä ich odmeňovaním za prínos pestovania bôbovitých plodín pre životné prostredie a klímu prostredníctvom ekologických programov a záväzkov v oblasti environmentálneho riadenia a riadenia klímy v rámci programov rozvoja vidieka, mobilizácia podpory rozvoja vidieka, napr. stimulovanie investícií a spolupráce v rámci potravinového reťazca, viazaná podpora príjmu,
  • Zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom výskumu a inovácií z výskumných programov EÚ a členských štátov a zdvojnásobenie rozpočtu v rámci programu Európsky horizont na obdobie 2021 – 2027,
  • Zlepšovanie analýzy trhu a transparentnosti vďaka lepším nástrojom monitorovania.
  • Propagácia prínosov rastlinných bielkovín pre výživu, zdravie, klímu a životné prostredie s podporou programu Komisie na propagáciu, z ktorého sa v roku 2019 poskytne na tento účel takmer 200 miliónov EUR,
  • Intenzívnejšia výmena poznatkov a osvedčených postupov v oblasti riadenia dodávateľského reťazca a udržateľných agronomických postupov, napr. prostredníctvom špecializovanej online platformy.
Viac..  Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

Súčasný stav rastlinných bielkovín v EÚ

V Európe prevláda vysoký dopyt po rastlinných bielkovinách predstavujúci približne 27 miliónov ton surových proteínov za roky 2016/2017 a miera sebestačnosti EÚ sa mení v závislosti od zdroja (napr. 79% v prípade repky olejnej a 5% v prípade sóje). Preto EÚ každoročne dováža približne 17 miliónov ton surových bielkovín, pričom 13 miliónov z nich pochádza zo sóje. Avšak sú tu aj pozitívne trendy: od prijatia reformy SPP v roku 2013 sa zdvojnásobila plocha, na ktorej sa pestuje sója, na takmer jeden milión hektárov. Podobná situácia nastala aj pri strukovinách (hrach poľný, bôby, šošovica a cícer), ktorých produkcia sa od roku 2013 strojnásobila.

Hoci najvyšší dopyt predstavuje výroba krmív pre zvieratá (93%), trh s rastlinnými bielkovinami je značne segmentovaný, pričom dopyt po vysokokvalitných krmivách a potravinách narastá. Rastlinné bielkoviny dosahujú na trhu s potravinami dvojciferný rast, ktorý vyplýva z dopytu po alternatívach k mäsu a mliečnym výrobkom.

Súvislosti

Cieľom tejto správy je splniť záväzok Komisie vyhodnotiť situáciu v oblasti ponuky rastlinných bielkovín a dopytu po nich v EÚ a preskúmať možnosti ďalšieho rozvoja ich produkcie hospodársky a environmentálne zodpovedným spôsobom.

Európsky parlament navyše v apríli 2018 prijal správu, v ktorej sa žiada vytvorenie Európskej stratégie na propagáciu európskych bielkovinových plodín.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices