online
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Nové pravidlá EÚ umožnia spotrebiteľom nakupovať online bez hraníc

Európska komisia v máji 2016 navrhla novú úpravu, ktorá má ukončiť neodôvodnené online geoblokovanie. Účinnosť nadobudne 3. decembra 2018. Európania sa už nebudú musieť obávať blokovania webových stránok ani presmerovania len na základe toho, že oni sami alebo ich kreditná karta pochádzajú z inej krajiny. Kdekoľvek v EÚ sa budú nachádzať, budú mať zaručený online prístup k tovaru a službám.

Podpredseda pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip, komisárka zodpovedná za vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová a komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabriel, pri tejto príležitosti vyhlásili:

V roku 2015 až 63 % internetových stránok neumožňovalo spotrebiteľom nakupovať z inej krajiny EÚ. Preto takmer dve tretiny spotrebiteľov nemohli nakupovať online v zahraničí. S touto praxou skoncujeme 3. decembra. Naším cieľom je Európa bez bariér, a to znamená aj odstránenie prekážok v nakupovaní online.

Spolu s ukončením vyberania poplatkov za roaming, novými pravidlami o ochrane údajov a možnosťou cestovať so svojím online obsahom je ukončenie neodôvodneného geoblokovania ďalšou z dôležitých iniciatív zameraných na to, aby sa digitálny jednotný trh stal skutočnosťou pre všetkých a aby občanom a podnikom z neho plynuli konkrétne výhody.

Vďaka novým pravidlám budú spotrebitelia mať širší výber výrobkov za konkurenčné ceny, a teda možnosť robiť lepšie obchody. Podnikom sa zas rozšíria rady zákazníkov za hranice a budú mať nižšie transakčné a administratívne náklady. Nariadenie je súčasťou širšie zameraného úsilia EÚ podporiť elektronický obchod na jednotnom trhu, spolu s opatreniami na lepšiu ochranu spotrebiteľov v online prostredí, zabezpečenie cenovo dostupnejšieho doručovania balíkov zo zahraničia a zjednodušenie pravidiel DPH, aby sa nakupovanie a predávanie tovaru online zjednodušilo.  

Členské štáty teraz vyzývame, aby zabezpečili účinné uplatňovanie týchto pravidiel a urobili všetko, čo je v ich silách, aby sa toto nariadenie začalo od prvého dňa jeho platnosti presadzovať a dodržiavať. Vyzývame aj na dosiahnutie dohody o harmonizovaných pravidlách predaja digitálneho tovaru a služieb a nakupovania online. Všetky tieto prvky sú kľúčové pre vytvorenie dobre fungujúceho a konkurencieschopného digitálneho jednotného trhu.

Ďalšie kroky

Za presadzovanie a dodržiavanie nariadenia sú zodpovedné členské štáty. Musia zriadiť potrebné štruktúry, ktoré budú zárukou bezproblémového začiatku jeho uplatňovania. Konkrétne musia určiť orgány zodpovedné za jeho presadzovanie a dodržiavanie, ako aj orgány, ktorých úlohou bude poskytovať praktickú pomoc spotrebiteľom. Takisto im z nariadenia vyplýva povinnosť stanoviť účinné, primerané a odrádzajúce opatrenia v prípade porušenia nariadenia. Komisia vykoná prvé preskúmanie nariadenia o geografickom blokovaní do marca 2020. Zameria sa v ňom na možné rozšírenie zásady nediskriminácie pri prístupe k tovaru a službám aj na iné než audiovizuálne elektronicky poskytované služby, ktorých hlavným prvkom je obsah chránený autorským právom, napr. elektronické knihy, hudba, hry a softvér. Takisto podrobne zanalyzuje iné odvetvia, ako sú služby v oblasti dopravy a audiovizuálnych médií, aby zistila, či v nich neexistuje iné neodôvodnené obmedzovanie na základe štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla, ktoré treba odstrániť.

Viac..  Ministerka Dolinková ocenila snahy EÚ o zabezpečenie dostatku liekov v Európe

Súvislosti

Spotrebitelia i podniky (predovšetkým MSP) prejavujú čoraz väčší záujem o nakupovanie a predávanie na celom území EÚ. Online predaj výrobkov každoročne narastá o 22 %. Obchodníci však často odmietali predaj zákazníkom z iného členského štátu EÚ, alebo im neponúkali rovnako výhodné ceny ako miestnym zákazníkom.

Cieľom nariadenia (EÚ) 2018/302 („nariadenie o geografickom blokovaní“), ktoré nadobudne účinnosť 3. decembra, je zabezpečiť spotrebiteľom a podnikom na vnútornom trhu EÚ viac možností. Konkrétne je zamerané na problémy tých spotrebiteľov, ktorí nemôžu nakupovať tovar a využívať služby obchodníkov v inom členskom štáte, alebo dokonca ani za rovnakých podmienok ako miestni spotrebitelia, a to z dôvodu ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla. Komisia v prieskume z roku 2015 zistila, že len 37 % webových stránok v skutočnosti umožňovalo cezhraničným zákazníkom zadať platobné údaje a uzatvoriť kúpu.

Nariadenie o geografickom blokovaní je súčasťou obsiahlejšieho súboru opatrení na podporu elektronického obchodu na jednotnom trhu, spolu s revidovaným nariadením o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa, novými pravidlami o službách cezhraničného dodávania balíkov, novými pravidlami digitálnych zmlúv a novými pravidlami DPH v elektronickom obchode.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices