peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rada schválila dohodu o rozpočte EÚ na rok 2019

Rada 11. decembra 2018 schválila dohodu o rozpočte EÚ na rok 2019 dosiahnutú s Európskym parlamentom.

Celkové záväzky sú stanovené vo výške 165,8 miliardy EUR, čo predstavuje zvýšenie o 3,2 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2018 vrátane zmien vykonaných v uplynulých mesiacoch. Platby predstavujú 148,2 miliardy EUR, o 2,4 % viac ako v roku 2018.

V rámci stropov viacročného finančného rámca sa ponecháva rezerva vo výške 1,3 miliardy EUR s cieľom umožniť EÚ reagovať na nepredvídané udalosti a potreby.

„Ide o stabilný rozpočet, v rámci ktorého sa zvyšuje podpora pre priority EÚ, zabezpečuje sa výrazná európska pridaná hodnota a ponechávajú sa dostatočné rezervy pre prípad, že v budúcom roku vzniknú nové potreby. Rozpočet pomôže v efektívnom riadení migrácie, prinesie výhody výskumníkom aj mladým ľuďom a podporí sa ním hospodársky rast v celej Európe,“ uviedol Hartwig Löger, minister financií Rakúska a hlavný vyjednávač Rady pre rozpočet EÚ na rok 2019

Nepretržité zameranie na rast a mladých ľudí

S cieľom podporiť rast a tvorbu pracovných miest boli v rámci podokruhu 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť) dohodnuté záväzky vo výške 23,3 miliardy EUR, čo je o 6,1 % viac ako v roku 2018.

Táto suma zahŕňa výrazné posilnenie programu Horizont 2020, ktorý dostane 12,3 miliardy EUR na podporu výskumu a inovácie, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavuje zvýšenie o 9,8 %. Posilní sa aj Nástroj na prepájanie Európy, ktorý dostane 3,8 miliardy EUR na financovanie infraštruktúrnych projektov v Európe (o 37,0 % viac ako v roku 2018). Suma 367 miliónov EUR (zvýšenie o 3,7 %) sa pridelí programu COSME s cieľom poskytnúť podporu malým a stredným podnikom.

V súlade s prioritami EÚ budú aj mladí ľudia využívať výhody plynúce z početnejších príležitostí.

Prostriedky pre program Erasmus+ sa výrazne navýšia, pričom suma 2,8 miliardy EUR je určená na výmeny mladých ľudí, čo je o 19,5 % viac ako v roku 2018. Iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa poskytne dodatočných 350 miliónov EUR na pomoc mladým ľuďom, ktorí hľadajú prácu v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. Viac možností bude dostupných aj v oblasti dobrovoľníctva a práce na projektoch prostredníctvom Európskeho zboru solidarity, ktorý dostane v porovnaní s rokom 2018 trojnásobne vyššiu podporu (143 miliónov EUR).

Posilnená podpora pre riadenie migrácie a bezpečnosť

V oblasti migrácie a bezpečnosti sa výrazne posilňuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, pričom suma 1,1 miliardy EUR sa prideľuje na riadenie migrácie (o 55,9 % viac ako v roku 2018). Fond pre vnútornú bezpečnosť získa 534 miliónov EUR.

Viac..  Krajiny EÚ schválili všeobecný rozpočet Únie na rok 2024

Dodatočné finančné prostriedky sa vyčlenili pre viaceré agentúry zodpovedné za reakciu na súčasné výzvy v oblasti migrácie a bezpečnosti, ako je Frontex, Európsky podporný úrad pre azyl, Europol a eu-LISA.

V súlade s dohodou, ktorú členské štáty dosiahli v júni 2018, sa z rozpočtu EÚ na rok 2019 prispeje sumou 1,45 miliardy EUR na nástroj EÚ pre utečencov v Turecku s cieľom poskytnúť sýrskym utečencom prostriedky na základné potreby, ako sú zdravotná starostlivosť a školské vzdelávanie.

Tieto prostriedky predstavujú navýšenie ostatných finančných zdrojov na podporu vonkajšieho rozmeru migrácie.

Ďalšie kľúčové prvky

V záujme podpory smerovania EÚ k jej klimatickým cieľom sa v rozpočte EÚ na rok 2019 posilňujú aj environmentálne opatrenia a opatrenia v oblasti klímy, pričom v rámci programu LIFE sa sprístupňuje 558 miliónov EUR, čo je o 6,7 % viac ako v roku 2018.

Podobne ako v rozpočte na rok 2018 sa predvstupové finančné prostriedky pre Turecko znížili v porovnaní s finančným plánom vzhľadom na situáciu súvisiacu s demokraciou, právnym štátom a ľudskými právami v tejto krajine. Toto zníženie v rozpočte na rok 2019 predstavuje 146,7 milióna EUR.

V rozpočte na rok 2019 sa dodatočná suma 1,2 milióna EUR poskytuje Európskej službe pre vonkajšiu činnosť na prijatie ďalších zamestnancov na zvládnutie strategickej komunikácie a boj proti dezinformáciám.

Tento rozpočet vychádza z predpokladu, že Spojené kráľovstvo bude naďalej prispievať do rozpočtov EÚ a zúčastňovať sa na ich plnení, a to až do konca roku 2020, v súlade s návrhom dohody o vystúpení dojednanej medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ.

Kontext a ďalšie kroky

Rozpočtové zmierovacie obdobie ustanovené v zmluvách sa skončilo 19. novembra bez toho, aby sa Rada a Európsky parlament dohodli na rozpočte EÚ na rok 2019. Komisia preto 30. novembra predložila nový návrh rozpočtu.

S cieľom formálne prijať rozpočet EÚ na rok 2019 prijala Rada pozíciu k novému návrhu rozpočtu, ktorý predložila Komisia, pričom vzala do úvahy dohodu dosiahnutú s Parlamentom 4. decembra.

Hlasovanie o rozpočte EÚ na rok 2019 je v Parlamente naplánované na 12. decembra.

O dac

Odporúčame pozrieť

Krajiny EÚ schválili všeobecný rozpočet Únie na rok 2024

Ministri členských krajín EÚ v pondelok schválili spoločný text o všeobecnom rozpočte EÚ na rok …

Consent choices