energeticka unia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ urobila ďalší dôležitý krok smerom k dobudovaniu energetickej únie

Nový rámec pravidiel prevencie kríz dodávok elektriny, prípravy na ne a ich riadenia bude viesť k lepšej pripravenosti na riziká a posilní pilier energetickej bezpečnosti energetickej únie. Rada schválila dohodu dosiahnutú s Európskym parlamentom 22. novembra týkajúcu sa nariadenia, ktorým sa stanovujú tieto nové pravidlá.

„Dnes sme urobili ďalší dôležitý krok smerom k dobudovaniu energetickej únie. Toto nové nariadenie uľahčuje členským štátom poskytovať si vzájomnú pomoc v prípade krízy dodávok elektriny. Budeme lepšie pripravení a počas špičky bude menej výpadkov elektriny. Som presvedčená, že táto dohoda pripraví vhodné podmienky na rýchly a úspešný výsledok rokovaní o iných spisoch v rámci balíka návrhov týkajúcich sa koncepcie trhu s elektrinou,“ uviedla Elisabeth Köstingerová, spolková ministerka pre udržateľnosť a cestovný ruch a predsedníčka Rady.

Elektrizačná sústava v Európe je čoraz viac prepojená. V dôsledku toho sa následky krízy dodávok elektriny spôsobenej napríklad extrémnymi poveternostnými podmienkami, úmyselnými útokmi alebo nedostatkom palív môžu ľahko rozšíriť za hranice jednotlivých štátov.

V rámci tohto nariadenia sa vypracuje spoločná metodika na určovanie rizík. Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ENTSO-E) vypracuje regionálne krízové scenáre a určí najvýznamnejšie riziká pre jednotlivé regióny. Na základe týchto regionálnych i vnútroštátnych krízových scenárov v oblasti elektriny bude každý členský štát musieť vypracovať plán pripravenosti na riziká, ktorý bude zahŕňať vnútroštátne aj regionálne opatrenia. Úzkou koordináciou medzi členskými štátmi a všetkými zúčastnenými stranami, ako aj jednotnou predlohou plánov pripravenosti na riziká sa zaistí, že pripravenosť členských štátov bude v najvyššej možnej miere harmonizovaná. Členské štáty budú mať zároveň dostatočnú flexibilitu na to, aby zohľadnili svoje osobitné okolnosti.

Viac..  Finančná dohoda s EK pridáva Slovensku ďalšie milióny k Plánu obnovy a odolnosti SR

Rada zabezpečila, že na vypracovanie plánov pripravenosti na riziká bude vyčlenený dostatočný čas, aby mohli všetky členské štáty pripraviť vysokokvalitné plány. Rada okrem toho zabezpečila, že sa zavedie jasne vymedzený mechanizmus pomoci medzi členskými štátmi, aby v prípade krízy dodávok elektriny bolo možné rýchlo poskytnúť cezhraničnú pomoc.

Ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa regionálnej spolupráce sa nevzťahujú na Cyprus, pokiaľ nebude priamo prepojený s iným členským štátom.

Kontext a ďalšie kroky

Návrh Komisie týkajúci sa nariadenia o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie bol zverejnený 30. novembra 2016 ako súčasť balíka opatrení v oblasti čistej energie. Rada prijala svoju pozíciu 4. decembra 2017. Rokovania s Európskym parlamentom sa začali na jeseň a úspešne sa uzatvorili 22. novembra 2018.

Spis sa teraz postúpi Európskemu parlamentu na schválenie v pléne pred jeho konečným prijatím Radou, ktoré sa uskutoční pravdepodobne na jar 2019. Nariadenie nadobudne účinnosť 20 dní po uverejnení v úradnom vestníku.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices