brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Brexit: Komisia začala realizovať svoj krízový akčný plán pre vystúpenie bez dohody

Spojené kráľovstvo o 100 dní opustí Európsku úniu.

Vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu v Spojenom kráľovstve okolo ratifikácie dohody o vystúpení, na ktorej sa EÚ a Spojené kráľovstvo dohodli 25. novembra 2018, a vzhľadom na minulotýždňovú výzvu Európskej rady (článok 50) na zintenzívnenie príprav na všetkých úrovniach a s ohľadom na všetky možné scenáre, dnes Európska komisia začala realizovať svoj krízový akčný plán pre vystúpenie bez dohody. Týmto sa napĺňa záväzok Komisie prijať všetky potrebné návrhy pre „scenár bez dohody“ do konca roka, ako sa uvádza v jej druhom oznámení o pripravenosti z 13. novembra 2018.

Dnešný balík obsahuje 14 opatrení v obmedzenom počte oblastí, v ktorých by „scenár bez dohody“ spôsobil pre občanov a podniky v EÚ27 vážne narušenia. Tieto oblasti zahŕňajú okrem iného finančné služby, leteckú dopravu, colníctvo a politiku v oblasti klímy.

Komisia sa domnieva, že je nevyhnutné a naliehavé dnes prijať tieto opatrenia, aby sa krízové opatrenia mohli začať uplatňovať 30. marca 2019 a aby sa tak obmedzili najvýraznejšie škody, ktoré môže vystúpenie bez dohody v týchto oblastiach spôsobiť.

Tieto opatrenia nezmiernia a ani nemôžu zmierniť celkový vplyv vystúpenia bez dohody, ani žiadnym spôsobom nekompenzujú nepripravenosť zainteresovaných strán, ani nereprodukujú plnohodnotné výhody členstva v EÚ či podmienky prechodného obdobia stanoveného v dohode o vystúpení. Sú obmedzené na konkrétne oblasti, v ktorých je absolútne nevyhnutné chrániť základné záujmy EÚ a v ktorých opatrenia na zaistenie pripravenosti samotné nepostačujú. Predmetné opatrenia sú spravidla dočasného charakteru, ich rozsah je obmedzený a EÚ ich prijíma jednostranne. Tieto opatrenia zohľadňujú rokovania s členskými štátmi a prekračujú rámec už prijatých opatrení na zaistenie pripravenosti, ktoré sa uvádzajú v predchádzajúcich dvoch oznámeniach o pripravenosti.

Komisia bude aj v nasledujúcich týždňoch pokračovať v realizovaní svojho krízového akčného plánu a monitorovať potrebu ďalších opatrení, a zároveň bude podporovať členské štáty pri ich prípravách.

Práva občanov na prvom mieste: právo pobytu a koordinácia sociálneho zabezpečenia

Komisia v priebehu týchto rokovaní a počas celých svojich príprav na „scenár bez dohody“ a krízových príprav neustále kládla občanov na prvé miesto. V dnešnom oznámení vyzýva členské štáty, aby zvolili veľkorysý prístup k právam občanov Spojeného kráľovstva v EÚ pod podmienkou, že takýto prístup zvolí recipročne aj Spojené kráľovstvo.

Členské štáty by mali predovšetkým prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa občania Spojeného kráľovstva, ktorí sa k dátumu vystúpenia oprávnene zdržiavajú v EÚ, aj naďalej považovali za osoby s oprávneným pobytom. Členské štáty by mali zaujať pragmatický postoj k udeľovaniu statusu dočasného pobytu. Treba pripomenúť, že Komisia už prijala návrh nariadenia, podľa ktorého sú štátni príslušníci Spojeného kráľovstva oslobodení od vízovej povinnosti za predpokladu, že všetci občania EÚ sú rovnako oslobodení od vízovej povinnosti v Spojenom kráľovstve.

Pokiaľ ide o koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, Komisia považuje za potrebné, aby členské štáty podnikli všetky možné kroky na zabezpečenie právnej istoty a na ochranu práv, ktoré získali občania EÚ27 a štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, ktorí si uplatňovali svoje právo na voľný pohyb pred 30. marcom 2019.

Sektorová regulácia

Finančné služby

Komisia dôkladne preskúmala riziká ohrozujúce finančný sektor v prípade scenára bez dohody a zistila, že na ochranu finančnej stability krajín EÚ27 stačí prijať len obmedzený počet krízových opatrení.

Komisia dnes preto prijala tieto akty:

 • Dočasné a podmienečné rozhodnutie o rovnocennosti, navrhnuté na pevne stanovené, limitované obdobie 12 mesiacov, ktoré má zabezpečiť, aby nedošlo k okamžitému narušeniu centrálneho zúčtovania derivátov.
 • Dočasné a podmienečné rozhodnutie o rovnocennosti, navrhnuté na pevne stanovené, limitované obdobie 24 mesiacov, ktoré má zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu služieb centrálnych depozitárov pre prevádzkovateľov z EÚ, ktorí v súčasnosti využívajú prevádzkovateľov zo Spojeného kráľovstva.
 • Dve delegované nariadenia, ktoré počas pevne stanoveného obdobia 12 mesiacov uľahčujú nováciu určitých zmlúv o mimoburzových derivátoch, keď sa zmluva prevádza zo Spojeného kráľovstva na protistranu v EÚ27.

Doprava

Komisia dnes prijala dve opatrenia, ktoré zabránia úplnému prerušeniu letovej prevádzky medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v prípade vystúpenia bez dohody. Tieto opatrenia zabezpečia len základné prepojenie a v žiadnom prípade nereprodukujú značné výhody členstva v jednotnom európskom nebi. Podmienkou je, že Spojené kráľovstvo udelí rovnocenné práva leteckým dopravcom z EÚ a že zaistí podmienky spravodlivej hospodárskej súťaže.

 • Návrh nariadenia, ktorým sa dočasne (na 12 mesiacov) zabezpečí poskytovanie určitých leteckých dopravných služieb medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ.
 • Návrh nariadenia, ktorým sa dočasne (na 9 mesiacov) predĺži platnosť určitých licencií pre bezpečnosť letectva.

Komisia takisto prijala návrh nariadenia, ktoré prevádzkovateľom zo Spojeného kráľovstva dočasne (na deväť mesiacov) umožní prepravovať tovar do EÚ za predpokladu, že Spojené kráľovstvo udelí rovnocenné práva prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy z EÚ, a pod podmienkou spravodlivej hospodárskej súťaže.

Colná oblasť a vývoz tovaru

V prípade scenára bez dohody sa na tovar prepravovaný medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom budú vzťahovať všetky príslušné právne predpisy EÚ o dovoze a vývoze tovaru. Komisia dnes prijala tieto technické opatrenia:

 • Delegované nariadenie, ktorým sa moria obklopujúce Spojené kráľovstvo začlenia do ustanovení o lehotách, v rámci ktorých sa musia pred vstupom na colné územie Únie alebo pred jeho opustením podávať predbežné colné vyhlásenia o vstupe a vyhlásenia pred výstupom.
 • Návrh nariadenia, ktorým sa Spojené kráľovstvo pridáva do zoznamu krajín, v prípade ktorých platí všeobecné povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím v celej EÚ.
Viac..  Robert Hajšel: Návrh na zmeny zakladajúcich zmlúv EÚ by limitovalo zvrchovanosť členských krajín

Je však nevyhnutné, aby členské štáty podnikli všetky potrebné kroky, aby boli schopné vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu uplatňovať Colný kódex Únie a príslušné pravidlá týkajúce sa nepriamych daní.

Politika EÚ v oblasti klímy

Pokiaľ ide o právne predpisy EÚ v oblasti klímy, Komisia dnes prijala nasledujúce akty s cieľom zabezpečiť, aby „scenár bez dohody“ neohrozil hladké fungovanie a environmentálnu integritu systému obchodovania s emisiami.

 • Rozhodnutie Komisie, na základe ktorého sa vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu dočasne pozastaví bezplatné prideľovanie emisných kvót, obchodovanie v aukciách a výmena medzinárodných kreditov, nadobudne účinnosť 1. januára 2019.
 • Vykonávacie rozhodnutie, ktoré umožní, aby sa spoločnostiam zo Spojeného kráľovstva prideľovali primerané ročné kvóty pre prístup na trh EÚ27 (do 31. decembra 2020).
 • Vykonávacie nariadenie, ktoré zabezpečí, aby spoločnosti pri nahlasovaní údajov rozlišovali medzi trhom EÚ a trhom Spojeného kráľovstva s cieľom umožniť správne prideľovanie kvót v budúcnosti. 

Program PEACE

Komisia dnes zopakovala svoj záväzok zabezpečiť, aby súčasné programy medzi pohraničnými grófstvami v Írsku a Severnom Írsku mohli pokračovať v prípade akéhokoľvek scenára. Vzhľadom na význam programu PEACE dnes Komisia predložila návrh nariadenia, ktorý v prípade vystúpenia bez dohody umožní pokračovanie tohto programu v Severnom Írsku do konca roka 2020. Pokiaľ ide o obdobie po roku 2020, Komisia ako súčasť svojich návrhov budúceho viacročného finančného rámca už navrhla pokračovanie a posilnenie cezhraničnej podpory zameranej na mier a zmierenie v pohraničných grófstvach v Írsku a Severnom Írsku.

Iné

Komisia prijala aj delegované nariadenie o zaradení Spojeného kráľovstva na účely štatistík v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií. 

Ďalšie kroky

Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby zabezpečili prijatie navrhovaných legislatívnych aktov tak, aby nadobudli účinnosť do 29. marca 2019. Komisia takisto Európsky parlament a Radu upozorňuje, že je dôležité, aby delegované akty nadobudli účinnosť čo najskôr. V prípade delegovaných aktov trvá lehota na preskúmanie Európskym parlamentom a Radou spravidla dva až tri mesiace (dva mesiace pri delegovanom nariadení o predbežných colných vyhláseniach a vyhláseniach pred výstupom; tri mesiace pri delegovanom nariadení o zaradení Spojeného kráľovstva na účely štatistík EÚ a maximálne tri mesiace pri delegovaných nariadeniach o určitých typoch zmlúv vrátane mimoburzových derivátov. Ďalšie informácie o minimálnych lehotách na prijímanie takýchto právnych aktov nájdete v prílohe 5. Delegované akty môžu nadobudnúť účinnosť aj skôr, ak Európsky parlament a Rada pred uplynutím lehoty na preskúmanie informujú Komisiu, že voči danému aktu nebudú mať námietky. 

Súvislosti

Vyjednávači Komisie a Spojeného kráľovstva sa 14. novembra 2018 dohodli na podmienkach dohody o vystúpení. Komisia 22. novembra 2018 dokončenú dohodu o vystúpení schválila. Európska rada (článok 50) 25. novembra 2018 túto dohodu o vystúpení odsúhlasila a vyzvala Komisiu, Európsky parlament a Radu, aby podnikli kroky potrebné na to, aby dohoda mohla nadobudnúť platnosť 30. marca 2019 a viesť k riadenému vystúpeniu.

Komisia 5. decembra 2018 prijala dva návrhy na rozhodnutia Rady o podpise a uzavretí dohody o vystúpení. Na to, aby dohoda o vystúpení nadobudla platnosť, musí Rada teraz vydať splnomocnenie na jej podpísanie v mene Únie a Európsky parlament musí následne udeliť súhlas pred tým, ako ju Rada uzavrie. Spojené kráľovstvo bude musieť dohodu o vystúpení ratifikovať v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami.

Ratifikácia dohody o vystúpení zostáva aj naďalej cieľom a prioritou Komisie. Ako bolo zdôraznené v prvom oznámení Komisie o pripravenosti na brexit z 19. júla 2018, bez ohľadu na predpokladaný scenár bude mať rozhodnutie Spojeného kráľovstva opustiť Európsku úniu značný rušivý vplyv.

Zainteresované strany, ako aj orgány členských štátov a orgány EÚ sa preto musia pripraviť na dva možné hlavné scenáre:

 • Ak sa dohoda o vystúpení ratifikuje pred 30. marcom 2019, právo EÚ prestane pre Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve platiť 1. januára 2021, t. j. po uplynutí 21-mesačného prechodného obdobia.
 • Ak sa dohoda o vystúpení neratifikuje pred 30. marcom 2019, nebude žiadne prechodné obdobie a právo EÚ prestane pre Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve platiť od 30. marca 2019. Táto situácia sa označuje aj ako scenár bez dohody („no deal“) alebo scenár neriadeného odchodu.

V priebehu minulého roka Komisia uverejnila 78 oznamov o pripravenosti podľa jednotlivých sektorov, aby informovala verejnosť o dôsledkoch vystúpenia Spojeného kráľovstva v prípade, že nedôjde k uzavretiu dohody o vystúpení. Tieto oznamy sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Komisia takisto organizuje technické diskusie s členskými štátmi EÚ27 o všeobecných otázkach pripravenosti, ako aj o konkrétnych odvetvových, právnych a administratívnych krokoch.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices